لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه کپی مدرک محکمه پسندی باشد و آن کپی برابر اصل شده باشد میتوانید به آن استناد نمائید و دادگاه آن را میپذیرد.

موید باشید

کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای کپی برابر اصل اعتبار مطلق وجود ندارد. و خواهان و خوانده بایستی(مکلف هستند) اصل اسنادی که به آن استناد مینمایند را در جلسه ی دادرسی حاضر نمایند.
بنابراین چنانچه خواهان در جلسه ی اول دادرسی، اصول اسناد را ارائه ندهد اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود و دادخواست وی ، به دلایل دیگری مستند ومتکی نباشد، دادخواست باطل می شود و اگر خوانده باشد از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

ماده ۹۶ - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید ... در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد....

اگر طرف خواستار رویت آن شود یا مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود اصل باید ارائه شود

آیا کپی برابر اصل به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟
برابر ماده ۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید و رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد ولیکن برابر ماده ۹۶ از قانون مرقوم خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نمایدو خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

بله
بعنوان مدرک پذیرفته خواهد شد
با این توضیح که چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما ، چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

سلام در صورتیکه طرف مقابل شما مدعی انکار و یا تردید و یا جعل نسبت به ان سند نشود میتوانید به ان استناد نمایید

چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما(انکار یا تردید) چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.