لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا کپی برابر اصل به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟

پرسیده شده

با سلام.ایا در دادگاه می توان به سند عادی که اصل ان گم شده ولی کپی برابر با اصل نوشته موجود است استناد نمود؟ایا دادگاه این کپی را در صورت نبود اصل قبول می نماید؟

۳۲,۴۱۴
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه کپی مدرک محکمه پسندی باشد و آن کپی برابر اصل شده باشد میتوانید به آن استناد نمائید و دادگاه آن را میپذیرد.

موید باشید

کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای کپی برابر اصل اعتبار مطلق وجود ندارد. و خواهان و خوانده بایستی(مکلف هستند) اصل اسنادی که به آن استناد مینمایند را در جلسه ی دادرسی حاضر نمایند.
بنابراین چنانچه خواهان در جلسه ی اول دادرسی، اصول اسناد را ارائه ندهد اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود و دادخواست وی ، به دلایل دیگری مستند ومتکی نباشد، دادخواست باطل می شود و اگر خوانده باشد از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

ماده ۹۶ - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید ... در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد....

اگر طرف خواستار رویت آن شود یا مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود اصل باید ارائه شود

آیا کپی برابر اصل به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟
برابر ماده ۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید و رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد ولیکن برابر ماده ۹۶ از قانون مرقوم خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نمایدو خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله
بعنوان مدرک پذیرفته خواهد شد
با این توضیح که چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما ، چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

سلام در صورتیکه طرف مقابل شما مدعی انکار و یا تردید و یا جعل نسبت به ان سند نشود میتوانید به ان استناد نمایید

چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما(انکار یا تردید) چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام به نظر اینجانب در فرض سوال مطرح شده بدوا و در ابتدا میبایست تنفیذ سندی که فقط کپی برابر اصل آن در دسترس میباشد را از دادگاه اخذ نمود و پس از قطعی شدن حکم مربوطه دادخواست اصلی را مطرح کرد در این حالت سند حالت رسمی پیدا کرده ومیتواند مورد استناد قرار گیرد.

سلام ببخشید برا من ابلاغیه اومده ازتصویراصلو برابراصل شده مستنداتتون را به دادگاه بیاوردید منظوراز تصویراصلو مستندات چیه

سلام البته اگر طرف مقابل اونو انکار نکنه مگر اینکه نمونه امضا طرف توو محضر گواهی شده باشه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما(انکار یا تردید) اصل باید ارائه شود

بله اگردارای مهربرابربااصل باشد به این معناست که اصل موجوداست و بااصل مطابقت گردیده وتایید شده

کپی برابر اصل جایگزین اصل مدارک هست و عواقب تضاد در اصل با کپی هم با دفترخانه هست

با سلام
بله
کپی برابر اصل دارای اعتبار قانونی میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد مورد تایید دادگاه میباشد

با سلام دادخواه محترم کپی برابر با اصل چه در دفتر اسناد رسمی و دفتر دادگاه صورت گرفته باشد لازم است اصل سند مصدق را در جلسه دادرسی همراه خود داشته باشید در غیر این صورت از اعداد دلایل خارج و ارزش قانونی نخواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله پذیرفته میشود ولی چنانچه برابربااصل نبودکپی پذیرفته نمیشود وازدلایل اثبات دعوا خارج میشود

با سلام و وقت بخیر، اصل سند باید در جلسه رسیدگی ارائه شود زیرا در صورت ادعای انکار یا تردید یا جعل از سوی طرف مقابل دعوی، امکان کارشناسی تنها از روی اصل سند وجود دارد نه کپی آن، حتی اگر برابر با اصل شده باشد.

با سلام
بله در حکم سند اصلی و مناط اعتبار است...

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام کپی برابر اصل درصورتی که در داگاه یا دفاتر اسنادرسمی تایید شده باشد قابل استناداست .

باسلام کپی برابر اصل درصورتی که در داگاه یا دفاتر اسنادرسمی تایید شده باشد قابل استناداست .

به نام خدا با سلام مطابق ماده ۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید اصول اسناد خویش در جلسه اول رسیدگی در صورت درخواست دادگاه ارائه و به رویت دادگاه برساند چنانچه اصول اسناد که کپی برابر اصل در پرونده ارائه شده از سوی خواهان در جلسه اول رسیدگی پس از مطالبه دادگاه ارائه نشود قرار ابطال دادخواست خواهان صادر میشود و چنانچه خوانده پرونده اصول اسناد مورد ادعایی خویش را در جلسه اول ارائه ننماید از عداد دلایل ایشان خارج میگردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.