لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

آیا کپی برابر اصل به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟

پرسیده شده

با سلام.ایا در دادگاه می توان به سند عادی که اصل ان گم شده ولی کپی برابر با اصل نوشته موجود است استناد نمود؟ایا دادگاه این کپی را در صورت نبود اصل قبول می نماید؟

۴۹,۰۷۰
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه کپی مدرک محکمه پسندی باشد و آن کپی برابر اصل شده باشد میتوانید به آن استناد نمائید و دادگاه آن را میپذیرد.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۲) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه

کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای کپی برابر اصل اعتبار مطلق وجود ندارد. و خواهان و خوانده بایستی(مکلف هستند) اصل اسنادی که به آن استناد مینمایند را در جلسه ی دادرسی حاضر نمایند.
بنابراین چنانچه خواهان در جلسه ی اول دادرسی، اصول اسناد را ارائه ندهد اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود و دادخواست وی ، به دلایل دیگری مستند ومتکی نباشد، دادخواست باطل می شود و اگر خوانده باشد از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

ماده ۹۶ - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید ... در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد....

اگر طرف خواستار رویت آن شود یا مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود اصل باید ارائه شود

آیا کپی برابر اصل به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟
برابر ماده ۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید و رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد ولیکن برابر ماده ۹۶ از قانون مرقوم خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نمایدو خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله
بعنوان مدرک پذیرفته خواهد شد
با این توضیح که چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما ، چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

سلام در صورتیکه طرف مقابل شما مدعی انکار و یا تردید و یا جعل نسبت به ان سند نشود میتوانید به ان استناد نمایید

چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، بدون رویت اصل سند بدان ترتیب اثر داده میشود اما در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما(انکار یا تردید) چنانچه اصل آن ارائه نشود اثری بر آن مترتب نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام به نظر اینجانب در فرض سوال مطرح شده بدوا و در ابتدا میبایست تنفیذ سندی که فقط کپی برابر اصل آن در دسترس میباشد را از دادگاه اخذ نمود و پس از قطعی شدن حکم مربوطه دادخواست اصلی را مطرح کرد در این حالت سند حالت رسمی پیدا کرده ومیتواند مورد استناد قرار گیرد.

سلام ببخشید برا من ابلاغیه اومده ازتصویراصلو برابراصل شده مستنداتتون را به دادگاه بیاوردید منظوراز تصویراصلو مستندات چیه

سلام البته اگر طرف مقابل اونو انکار نکنه مگر اینکه نمونه امضا طرف توو محضر گواهی شده باشه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت حضور طرف مقابل و ایراد به سند عادی شما(انکار یا تردید) اصل باید ارائه شود

بله اگردارای مهربرابربااصل باشد به این معناست که اصل موجوداست و بااصل مطابقت گردیده وتایید شده

کپی برابر اصل جایگزین اصل مدارک هست و عواقب تضاد در اصل با کپی هم با دفترخانه هست

با سلام
بله
کپی برابر اصل دارای اعتبار قانونی میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد مورد تایید دادگاه میباشد

با سلام دادخواه محترم کپی برابر با اصل چه در دفتر اسناد رسمی و دفتر دادگاه صورت گرفته باشد لازم است اصل سند مصدق را در جلسه دادرسی همراه خود داشته باشید در غیر این صورت از اعداد دلایل خارج و ارزش قانونی نخواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله پذیرفته میشود ولی چنانچه برابربااصل نبودکپی پذیرفته نمیشود وازدلایل اثبات دعوا خارج میشود

با سلام و وقت بخیر، اصل سند باید در جلسه رسیدگی ارائه شود زیرا در صورت ادعای انکار یا تردید یا جعل از سوی طرف مقابل دعوی، امکان کارشناسی تنها از روی اصل سند وجود دارد نه کپی آن، حتی اگر برابر با اصل شده باشد.

با سلام
بله در حکم سند اصلی و مناط اعتبار است...

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام کپی برابر اصل درصورتی که در داگاه یا دفاتر اسنادرسمی تایید شده باشد قابل استناداست .

باسلام کپی برابر اصل درصورتی که در داگاه یا دفاتر اسنادرسمی تایید شده باشد قابل استناداست .

به نام خدا با سلام مطابق ماده ۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید اصول اسناد خویش در جلسه اول رسیدگی در صورت درخواست دادگاه ارائه و به رویت دادگاه برساند چنانچه اصول اسناد که کپی برابر اصل در پرونده ارائه شده از سوی خواهان در جلسه اول رسیدگی پس از مطالبه دادگاه ارائه نشود قرار ابطال دادخواست خواهان صادر میشود و چنانچه خوانده پرونده اصول اسناد مورد ادعایی خویش را در جلسه اول ارائه ننماید از عداد دلایل ایشان خارج میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد پذیرفته خواهد شد.

سلام طبق قانون اگه طرف مقابل ، اصل سندی که شما ارائه کردین رو در جلسه اول دادگاه بخواد و شما ارائه نکنید ، اون سند قابلیت استناد نخواهد داشت ، اما در وضعیتی که سند برابر اصل محضری باشه ، می‌تونه به عنوان یکی از قرائن علم قاضی در صدور حکم قرار بگیره

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

البته موردی که عرض کردم منصرف از زمانی خواهد بود که طرف مقابل اصالت سند رو زیر سوال برده باشه

سلام
کپی برابر اصل درصورتی که در داگاه یا دفاتر اسنادرسمی تایید شده باشد قابل استناداست .

قاعدتا در جلسه اول دادگاه باید اصل آن ارائه شود.
اگر اصل ارائه نشود و طرف مقابل به آن ایراد گیرد به سند عادی ترتیب اثر داده نمیشود

در صورتی که سند عادی در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد قابلیت استناد و ارائه به دادگاه را خواهد داشت ولی این امر تکلیف به ارائه اصل سند به دادگاه را ساقط نمیکند و در صورت مطالبه اصل و عدم ارائه در جلسه رسیدگی از عداد دلایل مدعی خارج می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه اول رسیدگی دادگاه باید اصل آن ارائه شود.
اگر اصل سند عادی ارائه نشود و طرف مقابل نسبت به اصالت آن انکار یا تردید نماید از عداد دلایل خارج خواهد شد.

کپی برابر اصل در اسناد عادی در صورت وجود سند اصلی دارای اعتبار است هر وقت سند اصلی وجود خارجی نداشته باشد خودبخود از اعتبار ساقط است چرا که ماده ۹۶قانون آیین دادرسی در امور مدنی می گوید:

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید ... در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد..

۱۰۰ درصد. چون گفته کپی برابر با اصل

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتواند مورد استناد قرار بگیرد لیکن درصورتی که طرف مقابل آن را انکار کند و یا نسبت به آن ادعای جعل نماید وجود اصل سند الزامی است.

با سلام اگر دقیقا این جمله نوشته شده باشد که کپی برابر با اصل و در دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته باشد بله درغیر اینصورت خیر

با سلام مورد قبول دادگاه است ولی ممکن است طرف مقابل در جلسه اول طبق قانون ارائه اصل را تقاضا ناید لذا برای اثبات حق خود نیاز به مدارک دیگر خواهید داشت .

سلام کپی برابر با اصل برای دادگاه کاملا معتبر است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام خیر مورد وثوق نیست

کپی مدارک به عنوان مستند رای پذیرفته نمی شود . ولی امکان احقاق حق بوسیله آن وجود دارد .

با درود..
در اینخصوص رونوشت برابر اصل شده مدارک و اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منـزله اصل تلقی گردیده و قابلیت استناد، حسب مورد در دادگاه و یا مراجع دیگر را دارند..

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
در اینخصوص رونوشت برابر اصل شده مدارک و اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منـزله اصـل تلقی گردیده و قابلیت استناد، حسب مورد در دادگاه و یا مراجع دیگر را دارند..

با درود..
در اینخصوص رونوشت برابر اصـل شده مدارک و اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منـزله اصــل تلقی گردیده و قابلیت استناد، حسب مورد در دادگاه و یا مراجع دیگر را دارند..

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
اگر اصل آن را در جلسه اول ارائه ندهید و سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید واقع شود و دلیل دیگری نداشته باشید دادخواست رد می شود.

بله کپی برابر با اصل قابل استناد در دادگاه می باشد.

اولا باید دید مرجع برابر اصل کردن کجاست؟؟؟ دفتر دادگاه برابر اصل کرده یا یه وکیل یا دفتر اسناد رسمی
ولی در هر حالت با توجه به تکلیف جنابعالی در ارائه اصل سند در جلسه اول و با توجه به ضمانت اجرای نسبتا سنگین عدم ارائه در صورت ایراد خوانده بهتر است ابتدا تقاضای تنفیذ از دادگاه شود تا حکم صادره جایگزین اصل گردد سپس از آن کپی در مراجع استفاده گردد
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
کپی برابر اصل قابل استناد می باشد اما در جلسه اول باید اصول مدارک کپی برابر اصل ارائه نمایید.

می توانید کپی برابر اصل در دادگاه به آن استناد کنید، دادگاه می پذیرد همچنین اگر طرف در جلسه اول حضور نیابد و یا مورد تردید و انکار طرف مقابل قرار نگیرد، کار برد دارد. ولی اگر مورد تردید و یا انکار قرار گیرد، مورد قبول نیست، پذیرفته نمی شود.

بله البته کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد لیکن رجوع واستناد به اصل سند در مواردی همچون جعل و... به تشخیص دادگاه ضروری است.

بله البته کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد لیکن رجوع واستناد به اصل سند در مواردی همچون ادعادی طرف مقابل موارد ادعای جعل و... به تشخیص دادگاه ضروری است.

با درود قابل ترتیب اثر است.
اما حقیر معتقد است، جای سند اصلی را نمی‌گیرد و می‌توان بدان ایراد کرد و از اعداد دلایل خارج شود.

اصولا کپی برابر. اصل شده باشد اعتبار اصل را دارد بشرطی که به آن ایراد نشود

باسلام
برخی از اماکن و نهادهای دولتی مجوز کپی برابر با اصل را دارند و به کپی اسناد می توانند ماهیت برابر با اصل بودن را نسبت بدهند و اعتبار آنرا مستدل نمایند لذا بر اساس توضیحات فوق چنانچه به مرجع صدور اسناد نیز مراجعه نمایید با احراز هویت می توانید مجدد اصل کپی های در ید خود را دریافت نمایید.

بااحترام
اگرنزد دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد بله

درود
مورد پذیرش قرار میگیرد اما این بدان معنا نیست که جایگزین اصل مدرک قلمداد شود و هیچ نیازی به ارائه اصل مدرک نباشد

سلام
کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی همانند اصل بود و قابلیت استناد در دادگاه را دارد.
با احترام حاجی زاده

با سلام اگر اصل باشد پذیرفته می شود و مورد استناد اما اگر کپی باشد مورد استناد قرار نمی گیرد

بنام خدا،درصورتیکه دادگاه یا طرفتون اصل مدارک را بخواهد باید اصل آنها را ارائه دهید و کپی برابر اصل اعتبار اصل مدارک را ندارد.

با درود
در صورتی که مدارک موضوع شما معتبر باشد امکان استناد به آن متصور شد

کپی برابر اصل صرفا جهت شروع امر رسیدگی به پرونده در محکمه مورد پذیرش است و دفاتر خدمات قضایی در زمان ثبت دعوی شما ان را بعنوان مدرک قابل قبول از شما میپذیرند و دادخواست را ثبت مینمایند ولیکن طرفین موظف هستند اصول اسنادی که رونوشت یا کپی برابر اصل ان را بعنوان ادله ی خود به محکمه ارایه نموده اند در اولین جلسه دادرسی حاضر و به نظر دادگاه برسانند و چنانچه نتوانند و مورد انکار و تردید و یا جعل قرار گیرد تبعات قانونی در پی خواهد داشت

باسلام
طبق  ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای کپی برابر اصل اعتبار مطلق وجود ندارد و باید اصل اسناد در محکمه نشان داده شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.