لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات تنظیم قرارداد

۱۳۵ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد انجام کار معین
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد انجام کار معین، به منظور انجام دادن هر نوع فعالیت و یا کار مشخصی میباشد که از طرف فردی به نام کارفرما به شخص دیگری به نام کارگزار ارجاع میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره غرفه در همایش
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره غرفه در همایش، قراردادی است که میان یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان شرکت منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجرای کاشی کاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجرای کاشی کاری، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی یکی کارفرما و دیگری پیمانکار برای مدت مشخصی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد حق العمل کاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد حق العمل کاری، قراردادی است که میان شرکت به عنوان یک طرف قرارداد و عامل فروش به عنوان طرف دیگر قرارداد منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد پژوهشی طرح های سفارشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد پژوهشی طرح های سفارشی، قراردادی است که میان دو طرف قرارداد، یکی کارفرما و دیگری مجری قرارداد، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد کار شرکت با شخص حقوقی - شرکت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

این قرارداد میان شرکت به عنوان شخص حقوقی (شرکت) و استخدام شونده که در قرارداد مستخدم خطاب شده به عنوان شخص حقیقی منعقد خواهد شد و مختص کسانی است که قصد تنظیم قرارداد کار موقت با شرکت را دارند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد خرید یا فروش اتومبیل
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد خرید یا فروش اتومبیل، قرارداد و یا مبایعه نامه ای است که میان دو شخص یکی به عنوان خریدار و دیگری به عنوان فروشنده، جهت خرید و فروش خودرو منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد جعاله (دریافت وام)
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین دارای شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشد با رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات می‌تواند از تسهیلات جعاله استفاده کند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد برگزاری جشنواره
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد برگزاری جشنواره، تمام موضوعات و تعهدات حیاتی مورد نیاز برای برپایی یک جشنواره حرفه ای که از شرکت های خدمات دهنده و خدمات گیرنده انتظار دارید را در بر می گیرد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد طراحی وب سایت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد طراحی وب سایت میان شرکت به عنوان یکی از طرفین قرارداد و مجری طراحی وب به عنوان طرف دیگر قرارداد، برای مدت محدود و موقت و یا انجام پروژه ای آن انجام میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت