لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات حقوقی

۶۶۹ محصول

تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما در خصوص دریافت سنوات
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما در خصوص دریافت سنوات

قیمت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل مانده مرخصی
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل مانده مرخصی

قیمت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا

قیمت
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما در خصوص بازگشت به کار
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما در خصوص بازگشت به کار

قیمت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه

قیمت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت عیدی و پاداش
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت عیدی و پاداش

قیمت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
وکالت طلاق توافقی
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

طلاق توافقی مناسب زوجینی است که در خصوص طلاق به نتیجه قطعی رسیده اند و می خواهند با مصالحه و بدون درگیری، در زمانی کوتاه اقدام به جدایی نمایند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم اظهارنامه اظهارنامه تخلیه ملک مورد اجاره
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱۲ ) دیدگاه مشتریان

نیازمند تکمیل

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه

قیمت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل اخراج غیر قانونی
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل اخراج غیر قانونی

قیمت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
خدمت