لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد فروش

۱۰ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد خرید یا فروش اتومبیل
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد خرید یا فروش اتومبیل، قرارداد و یا مبایعه نامه ای است که میان دو شخص یکی به عنوان خریدار و دیگری به عنوان فروشنده، جهت خرید و فروش خودرو منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد مبایعه نامه قطعی فروش خودرو
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

مبایعه نامه قطعی فروش خودرو، قراردادی است که موضوع آن، خرید و فروش خودرو به عنوان مال منقول است که طی یک مبایعه نامه، از طرف فروشنده به خریدار فروخته میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد مبایعه نامه مصالح ساختمانی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

مبایعه نامه مصالح ساختمانی، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی که یکی به عنوان خریدار و دیگری به عنوان فروشنده به منظور خرید و یا فروش مصالح ساختمانی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد صلح حقوق تلفن
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد صلح حقوق تلفن بین مصالح و متصالح تنظیم می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد - مبایعه نامه خرید یا فروش آپارتمان
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

مبایعه نامه آپارتمان، به قراردادی میگویند که به موجب آن آپارتمانی از طرف شخصی به نام فروشنده به خریدار فروخته میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش آپارتمان یا مغازه یا زمین مزایده ای
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

در صورتیکه قصد فروش و یا خرید آپارتمان و یا زمین خود را دارید، باید ابتدا قرارداد و یا قولنامه ای تنظیم کنید تا زمان تنظیم سند و مطالبه ثمن معامله و تعهدات دیگر مشخص شود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش کفش ورزشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد فروش کفش ورزشی میان دو شرکت و یا دو شخص حقوقی، با هدف عرضه کردن کفش های ورزشی و یا وارد کردن کفش از کشورهای خارجی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش مانیتور رایانه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد فروش مانیتور رایانه، قراردادی است میان دو شخص حقوقی که یکی خریدار و دیگری فروشنده است، برای مدت مشخصی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش خودرو (شرکتی)
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

این قرارداد مربوط به خرید خودرو توسط یک شخص حقوقی (شرکت) از شخص حقوقی دیگری است که در قالب قرارداد فروش خودرو از شخص حقوقی می باشد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش خدمات نرم افزاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

تکمیل

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت