لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد اجاره

۲۸ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد اجاره ملک تجاری - مغازه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر منعقد می شود. این قرارداد عمومی می باشد و برای املاک تجاری کاربرد دارد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره یک دستگاه لودر
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

در حال حاضر به دلیل هزینه بسیار بالای دستگاههای تخریب و احداث ساختمانی، بسیاری از افراد مجبورند که اینگونه دستگاهها را به جای خرید، برای مدت و یا کار معینی اجاره کنند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد رهن و اجاره مغازه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد رهن و اجاره مغازه، قراردادی است که میان موجر و مستاجر منعقد میشود با این تفاوت که مغازه دیگر سرقفلی ندارد و یک مغازه عادی است.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره سالن
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره سالن بین برگزار کننده و سالن منعقد می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره به شرط تملیک
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که در آن شرط میکنند زمانیکه مدت اجاره به پایان رسید، مستاجر مالک عین مستاجره میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره و استقرار دفتر
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره و استقرار دفتر، قراردادی است که میان دو شخص حقوقی منعقد میشود. یکی از طرفین قرارداد واگذارنده است و دیگری به عنوان بهره بردار که واحد فناور نیز نامیده میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره هایپر مارکت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره هایپر مارکت بین موجر و مستاجر یا مستجرین اتعقاد می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره اراضی کشاورزی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره اراضی کشاورزی بین موجر و مستاجر به منظور بهره برداری از کاشت محصول منعقد می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره شش دانگ آپارتمان تجاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره شش دانگ آپارتمان تجاری، زمانی مطرح میشود که فردی که مالک یک آپارتمان با کاربری تجاری است، قصد داشته باشد تا آن را به صورت کامل به فرد دیگری به عنوان مستاجر اجاره دهد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره غرفه در همایش
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره غرفه در همایش، قراردادی است که میان یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان شرکت منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت