لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد مشارکت

۲ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان یا بنا، قراردادی است که میان دو شخص، یکی به عنوان سازنده و دیگری به عنوان فردی که ساختمانی را در اختیار سازنده قرار میدهد، تنظیم میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد مشارکت شرکت با سرمایه گذار در خصوص خرید قطعات
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۷ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد مشارکت با سرمایه گذار، به این منظور تنظیم میشود که سرمایه گذار مبلغی را به شخصی به عنوان کارگذار و یا شرکت میدهد تا کارگذار، فعالیت مشخصی را انجام دهد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت