لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد فرهنگی

۷ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد پژوهشی طرح های سفارشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد پژوهشی طرح های سفارشی، قراردادی است که میان دو طرف قرارداد، یکی کارفرما و دیگری مجری قرارداد، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد ترجمه یا تالیف مقاله
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد ترجمه مقاله، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی، یکی به عنوان کارفرما و دیگری به عنوان مترجم برای مدت کوتاهی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد ترجمه یا تالیف کتاب (ناشر و نویسنده)
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد ترجمه یا تالیف کتاب، میان دو طرف قرارداد که یکی شرکت و یا ناشر است و دیگری مترجم یا مولف نامیده میشوند، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد تدریس در دانشگاه و موسسات آموزش عالی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، برای اساتیدی است که قصد تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزشی را برای مدت معین با دستمزد معین دارند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد حق التدریس موقت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد حق التدریس موقت میان دانشگاه با شخص حقیقی به عنوان شخصی که حق التدریس دریافت میکند، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد ویرایش ادبی فنی کتاب
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد ویرایش ادبی فنی کتاب فی مابین دفتر نشر آثار علمی دانشگاه و ویراستار منعقد می گردد.طرف مقابل ویراستار بنا به شرایط مختلف می توانود شخص حقیقی یا حقوقی نیز باشد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجرای پایان نامه دانشجویی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجرای پایان نامه دانشجویی، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی به نام دانشجو و یک شخص حقوقی که دانشگاه میباشد، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت