لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد عمرانی

۴ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد اجرای کاشی کاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجرای کاشی کاری، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی یکی کارفرما و دیگری پیمانکار برای مدت مشخصی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

ضمانت نامه حسن انجام کار، قراردادی است که صادرکننده ضمانت نامه، به دلیل درخواست متقاضی که مضمون عنه نامیده میشود، به دلایل گوناگون و برای حسن انجام کار، صادر میکند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجرای سفت کاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجرای سفت کاری ساختمان مسکونی بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجرای عملیات ساختمان
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجرای عملیات ساختمان، میان دو شخص حقیقی یعنی صاحب کار و مدیر به منظور انجام خدمات فنی و اجرایی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت