لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی وصیت دست نویس

وصیت پدرم که با دست خط یکی از برادران است و خانه باید به من و برادر دیگرم واگذار شود، اعتبار دارد؟

با سلام. پدر من سالهای قبل منزلی را به ۲ برادران بزرگترم داده که انها با فروش ان خانه ای برای خود خریده اند منزل فعلی پدرم طبق وصیت پدرم که با دست خط یکی از برادران است باید به…

ایا وصیت دست نویس توسط یکی از فرزندان که به امضای وراث رسیده باشد اعتبار قانونی دارد؟

ایا وصیت دست نویس توسط یکی از فرزندان که به امضای وصیت کننده و وراث رسیده باشد اعتبار قانونی دارد؟ایا چهار فرزند دختر از تعداد دوازده فرزند میتوانند بعد از ۲۰سال که از نوشتن وصیت…