لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
فردین حسین نژاد رضا اخلاص پور فرناز مهری محمد همتی پور
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
فردین حسین نژاد رضا اخلاص پور فرناز مهری محمد همتی پور
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ارائه نمایید .
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده پس از انتشار آگهی و انقضای مهلت قانونی رای غیابی در خصوص محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد که بایستی در روزنامه رسمی انتشار یابد .
پس از تمام مهلت نماینده دادگستری به نیابت از محکوم علیه جهت انتقال اقدام خواهد نمود.

شما اقدام به الزام تنظیم و انتقال سند رسمی را با توجه به قولنامه خویش به طرفیت مالک انجام دهید اگر مالک حضور پیدا نکند نماینده اجرای احکام بجای مالک حاضر میشود برای انتقال .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.