لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۰

اگر متصالح زودتر از مصالح فوت شود ملک به چه کسی تعلق دارد؟

سلام ، فرد مصالح در صلح عمری خیاری ، مبلغی به عنوان مال صلح از متصالح گرفته و صلح کرده ، اما وی سه شرط گذاشته اعم از 1-خیار فسخ این صلح مادام العمر مصالح برای شخص مصالح محفوظ است و نامبرده حق دارد بدون نیاز به حضور متصالح با پرداخت یا تودیع مال صلح مطابق مقررات از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به فسخ این سند نماید2-منافع مورد صلح مادام العمر مصالح متعلق به وی میباشد که به هر نحوی که صلاح بداند از آن استفاده نماید 3-متصالح حق انتقال مورد صلح را به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مادام العمر مصالح بدون رضایت رسمی نامبرده ندارد .. حال متصالح فوت شده است، تکلیف مال چیست و به چه کسی تعلق میگیرد؟

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در حال حاضر و با توجه به اینکه شروط قید شده تنها تا زمان زنده بودن متصالح اعتبار داشته است لذا به دلیل فوت متصالح ، مال صلح شده متعلق به متصالحح بوده است و مصالح دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.