لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین
این پرسش خاتمه داده شده و امکان ارسال پاسخ برای آن وجود ندارد.
۴۰,۲۵۲
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان ارسال پاسخ برای این پرسش وجود ندارد.
۴۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر ارث در صیغه و نکاح موقت به زن تعلق نخواهد گرفت و فقط مهریه باید در نکاح موقت لحاظ شود و میتوانند زن و مرد شرط نفقه هم تنظیم کنند.موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه

سلام و درود
خیر زیرا نکاح موقت است؛در نکاح موقت زن ارث ونفقه کلا نمیبرند فقط در مهریه میتواند مطالبه کند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر

در عقد موقت مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد ولی ارث نمی برد و نفقه ندارد مگر آنکه در صیغه نامه شرط نفقه شده باشد

با سلام خیر
زوجه موقت از همسر خود ارث نمیبرد حتی ۹۹ ساله

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
خیر ارث تعلق نمیگیرد

در نکاح منقطع ارث نیست

در ازدواج موقت زن و شوهر از هم ارث نمی برند و سال مهم نیست مگر آنکه کاشف به عمل اید عقد دائم بوده.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ارث به نکاح دایم تعلق میگیردنه نکاح موقت

سلام خیر حتی در صورت توافق هم ارث وجود نخواهد داشت

باسلام
نکاح ۹۹ ساله،به هرحال نکاح موقت محسوب می شود وزن وشوهر درنکاح موقت ازیکدیگر ارث نمی برند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ازدواج بر دو نوع هست
الف) دائمی
ب) موقت
در عقد دائم زوجین از هم ارث میبرند لیکن در عقد موقت حتی ۹۹ ساله زوجین از ارث محروم میباشند

باسلام عقد موقت کلا مشمول ارث نیست و زمان عقد موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد

باسلام
ارث بردن زوجه از زوج صرفا مختص نکاح دائم است و در نکاح موقت حتی در صورت توافق نمودن بر این امر،به توافق ترتیب اثر داده نمیشود.عاقبت بخیر باشید.

در نکاح منقطع ارث منتفی است و تراضی خلاف آن نیز امکان پذیر نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زن در ازدواج موقت ارث نمیگیرد و فقط نسبت به مهریه حق دارد

گرچه نکاح موقت برخلاف عمر متعارف یک انسان باشد ولی آثار نکاح دایم بر آن بار نمی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در ازدواج موقت ارث تعلق نمی گیره

خیر در نکاح موقت حتی با وجود توافق نمودن به این امر،به توافق ترتیب اثر داده نمی شود.

وقتی نکاح منقطه باشد زن وارث محسوب نمیشود مگر اینکه در عقد نکاح نوع نکاح معلوم نباشد که در این صورت ممکن است تعیین به مدت طولانی رو عقد دایم در نظر بگیرن

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قواعد ارث آمره هستند .اذدواج دایم را فقط شامل می شوند

با سلام
در ازدواج های موقت چه یک روزه و چه ۹۹ ساله ، طبق قانون ، ارثی به زوجین از طرف هم نخواهد رسید.

سلام روزتون بخیر
خیر در نکاح موقت ارث به زوجه تعلق نمیگیرد حتی با شرط ضمن عقد نیز زن مستحق ارث شوهر نخواهد شد ولی اگر فرزندی در این نوع عقد متولد شود وی از پدر و مادر مشروع خود ارث خواهد برد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام خیر تعلق نمی گیرد،درعقدموقت زوجین ازهمدیگرارث نمی برند.

با سلام. خیر، در نکاح منقطع، چه یک روزه چه ۹۹ساله،ارث تعلق نمی‌گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر در عقد موقت ارث تعلق نمی گیرد

خیر اگرچه عقد موقت ۹۹ ساله هم باشد تعلق نمیگیرد

با سلام و احترام
در عقد موقت زوجه ارث نمیبرد
ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می برند.

درود وعرض ادب درنکاح منقطع زن ارث نمی برد برعکس نکاح دائم که موجب ارث بری زوجین می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ارث در نکاح موقت به زوجه تعلق نمیگیرد

خیر
به صراحت ماده ۱۰۷۵قانون مدنی نکاح برای مدت معین نکاح منقطع(موقت)است وبنابر اطلاق ماده فرقی بین یک روز یا ۹۹سال ندارد و در نتیجه رابطه توارث برقرار نمیشود.

در نکاح موقت برای زوجه حقی ارث نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نکاح موقت زن از شوهر ارث نمی برد.

خیر. صیغه ۹۹ ساله نیز نکاح موقت محسوب می گردد.در نکاح منقطع ارث منتفی است و تراضی خلاف آن نیز امکان پذیر نیست.‌

با درود، درمورد این که نکاح موقت ۹۹ساله واقعا نکاح موقت است یا دائم اختلاف نظر است، حقیر معتقد است چنین نکاحی باید دائم تلقی گردد و با این فرض (دائمی بودن)، پاسخ آری است، وگرنه خیر.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر در نکاح منقطع اگر ۱۲۰ساله هم باشد مطلقا ارثی تعلق نمی گیرد

با سلام هرچند درباره نکاح موقت ماده ۱۰۷۵قانون مدنی نص وجود دارد لیکن باید بدانیم بر طبق نظرات عده ای از مراجع عظام نکاح موقت بیش از عمر انسان ، موقت بودن آن محل تردید است. لذا بستگی به نوع قاضی رسیدگی کننده دارد اگر قاضی محترم روحانی و مجتهد است حتما نظر مراجع عظام را یادآوری کنید./م

سلام
خیر، زوجه در نکاح موقت حق نفقه و ارث ندارد حتی در نکاح موقت ۹۹ ساله!
اما در نکاح موقت درج مهریه ضرورت دارد به همین جهت مهریه را میتوانید مطالبه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
خیر زوجه موقت از زوج ارث نمیبرد و این موضوع ارتباطی با مدت نکاح ندارد.

سلام در ازدواج موقت ارث تعلق نمیگیرد حتی ۹۹ساله موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
زوج در نکاح منقطع یا موقت نه ارث دارد نه نفقه

در نکاح منقطع در هر صورت توارث زوجین از یکدیگر منتفی است و ارتباطی به مدت زمان عقد ندارد

با درود خیر تعلق نمیگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
محمدهادی رادفر امیر ضیغمی حامد شاکری نیا رضا رستمی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر
در عقد موقت ۹۹ ساله یا کم یا زیاد ارث به زن تعلق نمی گیرد مگرد مرد از ثلث اموال خود ارثی برای همسرش وصیت نماید

علیرغم اینکه عقد موقت، ۹۹ ساله بوده ولی حسب قانون در عقد موقت، توارث وجود ندارد و هرچقدر هم عقد طولانی باشد عمل زوجین به قصد انشاء عقد موقت بوده است نه عقد دائم بنابراین بین زوجین قوانین عقد موقت جاری و ساری است .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.