لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله امکان پذیر میباشد شما میتوانید نسبت به انتقال سند محضری به صورت قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا صلح به نام فرزندتان اقدام نمائید.

موید باشید

بسمه تعالی : با هر عنوانی بغیر از انجام معامله میتوانید . یعنی فرزندتان را نمیتوانید با عنوان خریدار معرفی کنید زیرا یکی از ارکان معاملات داشتن اهلیت است . ولی با عنو.ان هبه ، صلح محاباتی ، بذل اموال، و ... میتوانید بنام فرزندتان انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توانید

باسلام .
هیچ منع قانونی وجود ندارد.
اگر انتقال به طریق قانونی انجام شود منعی از نظر ستی وجود ندارد چون می‌دانید که انتقال مال غیرمنقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به‌موجب سند عادی نمی‌توان مال غیرمنقول یعنی منزل و ملک را تملیک کرد...

بله می توانید اما ایشان تا زمان رسیدن به سن قانونی حق فروش مال را نخواهند داشت

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتوانید

بله این کار امکان پذیر است

با سلام
بله هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از بدو تولد شخصیت حقیقی به خود گرفته و می توان حتی نسبت به ایشان وصیت هم کرد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بله می‌تواند مطابق با قانون دفاتر موضوع مالکیت را به فرزندان خود که به سن قانونی نرسیده اند را با رعایت موارد قانونی انتقال بدهید

بله شما میتوانید سند را به نام فرزندانتان که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کرده و به ولایت از سوی فرزندانتان بخش مربوط به انتقال گیرنده سند را هم امضاء بفرمائید .

بله در تنظیم سند به نام دیگری اهلیت و رشد انتقال دهنده کفایت میکنه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله این امر امکان پذیر است و معنی ندارد

امکان چنین اقدامی وجود دارد

با سلام پاسخ مثبت می باشد وهیچ منع قانونی وجود ندارد

بله منع قانونی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله میتوانید در قالب یکی از عقود با رعایت قواعد حاکم بر آن عقد در دفتر اسناد رسمی اموال مورد نظر را به فرزندان منتقل کنید.

بله بر اساس قانون صغیر ممیز و غیر ممیز ممنوع المعامله هستند ولی ممنوع الهبه یا ممنوع الصلح نیستند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله خود ولی یا قیم از طرف ایشان اقدام می کند با مدارک و تشریفات لازمه

بله انتقال سند امکانپذیر است .

با سلام
امکان پذیراست ومنع قانونی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله وکالتا از سوی ولی قهری ایشان (فرزند)میتوان ملک را بنام وی زد.

شما می توانید با استفاده از ولایت قانونی ملک یا اتومبیل را به نام فرزندتان منتقل کنید.

سلام بله برای نقل و انتقال مالکیت و خرید و فروش هیچ محدودیت سنی وجود ندارد لیکن چنانچه خریدار یعنی فرزند شما به سن قانونی نرسیده باشد شما باید به ولایت از وی اقدام به تنظیم سند نمائید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله هیچگونه منع قانونی ندارد.

بله شما می توانید به ولایت از فرزندان سند ملک یا اتومبیل را به نام آنها منتقل کنید. انت و مالک لابیک

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توانید منزل خودرامحضری به نام فرزندانتان کنیدولی اگر واگذاری رایگان باشد هبه است و در قالب عقد صلح هم می‌تواند صورت بگیرد که صلح عمری انجام دهید که هم فرزندان نتوانند بفروشند وهم منافع منزل برای خودشما در زمان حیات می باشد ومی توانید وکالت در فروش به نام خود از فرزندان بگیری که تا زمان حیات فقط سند به اسم فرزندان است وحق فروش ندارند.

بله میتوانید از دفترخانه اقدام ب زدن ملک و...کنید

با سلام
هیچ منع قانونی برای عدم انتقال ملک شما بنام مهجورین وجود ندارد و شما مختار هستید ملک خویش را به فرزندان مهجورتان منتقل نمائید

سلام بله میتوانید اقدام ب زدن سند کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. بله این امکان وجود دارد و باید به عنوان هبه، بذل اموال، صلح و ... در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایید. البته باید کلیه حقوق قانونی ملک نیز پرداخت شود. ضمنا در صورت فرار از دین اگر این اقدام صورت بگیرد، بستانکار می تواند سند رسمی را از طریق محاکم باطل نماید و به روز اول برگرداند.
موفق و پیروز باشید.

سلام، بله مشکلی نیست. سند به صورت هبه هم میتوانید.

سلام
مانعی ندارد میتوانید بدون حضور فرزندانتان به دفترخانه مراجعه و نسبت به انتقال سند اقدام فرمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات
هموطن گرامی شما با حضور در دفتر اسناد رسمی محل زندگی خود و ارائه اصل سند مالکیت و با ولایت خود ملک مورد نظرتان را به نام فرزندتان به عنوان هبه و یا صلح منتقل نموده و میتوانید تا رسیدن به سن قانونی و کسب و داشتن اهلیت حتی شروطی هم جهت تملک و تصرف در آینده جهت بهره برداری شخصی و قانونی فرزندتان ارائه و تایید بفرمایید .موفق و پیروز باشید

با سلام و احترام
بله این امر ممکن است

میتوانید این کار را انجام دهید

بله مطمئن شخص میتواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند انتقال به نام فرزندان خود تنظیم نماید،ولی فرزندان تا رسیدن به سن ۱۸ سال حق فروش و واگذاری ملک را ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با حضور در دفتر اسناد رسمی محل زندگی خود و ارائه اصل سند مالکیت و با ولایت خود ملک مورد نظرتان را به نام فرزندتان به عنوان هبه و یا صلح منتقل نموده و میتوانید تا رسیدن به سن قانونی و کسب و داشتن اهلیت حتی شروطی هم جهت تملک و تصرف در آینده جهت بهره برداری شخصی و قانونی فرزندتان ارائه و تایید بفرمایید....

اگر انتقال به طریق قانونی انجام شود منعی از نظر ستی وجود ندارد چون می‌دانید که انتقال مال غیرمنقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به‌موجب سند عادی نمی‌توان مال غیرمنقول یعنی منزل و ملک را تملیک کرد...

برای انتقال به فرزندتان را نمی توانید او رابه عنوان خریدار معرفی کنید چون یکی از ارکان معاملات داشتن اهلیت است . ولی با عنو.ان هبه ، صلح محاباتی ، بذل اموال، و ... می توانیدبه فرزندتان انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و وقت بخیر
بله مانعی وجود ندارد

با سلام خیر مگر در قالب عقد هبه غیر معوض ودر غیر اینصورت باید به نام ولی طفل ثبت بشه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال یا صلح نامه یا هبه به نام فرزندتان تنظیم نمایید

بله امکان پذیراست ازطریق دفاتررسمی اقدام کنید

با سلام. با هر عنوانی بغیر از انجام معامله(بیع) میتوانید ملک را به ایشان انتقال دهید. یعنی فرزندتان را نمیتوانید با عنوان خریدار معرفی کنید زیرا یکی از ارکان معامله، داشتن اهلیت قانونی(رسیدن به سن قانونی) است .با این وجود، با عناوین هبه و صلح میتوانید بنام فرزندتان انتقال دهید، توجه داشته باشید تا رسیدن ایشان به سن قانونی حق فروش آن مال را ندارند.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
محمد همتی پور امین احمدی مهسا پیشرویان احسان عبدالهی
۲۸۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۹۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
انتقال سند محضری نام فرزندتان از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان دارد

سلام
بله این امکان وجود دارد و شما می توانید ملک خود را به فرزندان صغیر خود انتقال دهید. البته اداره ملک تا زمانی که فرزندان به سن رشد برسند و یا رشد آنان در محکمه اثبات شود با پدر و جد پدری و در صورت نبود آنها با وصی یا قیم خواهد بود.

با سلام . ولی قهری صغیر میتواند ولایتا هرگونه معامله ای برای مولی علیه خود انجام دهد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.