لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۰ متخصص آنلاین

آیا وراث می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نمایند؟

پرسیده شده

آیا یکی از ورثه میتواند سهم الارث خود را که هنوز فروش نرفته بصورت وکالتنامه ای به دیگری واگذار کند؟ در صورت امکان نوع وکالتنامه (تام الختیار،بلاعزلو..) چگونه باید باشد؟ آیا بقیه ورثه حق اعتراض و لغو وکالتنامه را دارند؟پس از فروش ملک پول به وکیل یا موکل واگذار میشود

این پرسش خاتمه داده شده و امکان ارسال پاسخ برای آن وجود ندارد.
۶۲,۹۹۵
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان ارسال پاسخ برای این پرسش وجود ندارد.
۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتی که سهم وراث در گواهی انحصار وراثت مشخص شده باشد میتواند با وکالت نامه به غیر انتقال دهد و اختیار تعیین نوع وکالتنامه با موکل می باشد و باقی وراث نمیتوانند نسبت به آن اعتراض نمایند و مبلغ حاصل از فروش طبق وکالتنامه و اختیارات تفویض شده از جانب موکل به وکیل به وکیل یا موکل میرسد.

با احترام

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه

بله انتقال سهم ارث قبل انحصار وراثت معتبر است ،زیرا حقی است که سبب آن ایجاد شده است،سایر وراث حق اعتراضی ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پاسخ مثبت ولی بهتر است قبل از وکالت نامه صلح نامه یا مبایعه نامه ای بین طرفین تنظیم گردد.

سلام بله اختیار واگذاری سهم الارث وراث وجود دارد از طرق مختلف از جمله دادن وکالت نامه بلاعزل و قید جمله واگذاری سهم الارث در وکالت نامه و همچنین از طریق مبایعه‌نامه هبه نامه یا صلح نامه وصیت‌نامه امکان پذیر است.

هر یک از وراث میتوانند در سهم خودشان هر گونه خدا و تصرفی بکنند و کسی نمی تواند مانع شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله بعد از تقسیم و حتی به صورت مشاع قابل انتقال است

یکی از وراث می‌تواند توسط تنظیم وکالت نامه به همراه مبایعه نامه سهم خود را واگذار نماید و در این وکالت می تواند به هر شکلی باشد که بین خودشان توافق کنند و مبلغ مورد وکالت طبق توافق باید به خریدار پرداخت شود

ایشان حق فروش مشاعی مال خود را دارد دقت شود وکالت فروش محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

آیا وراث می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نمایند؟
نظر به اینکه ترکه بعد از فوت به وراث قانونی قهرا انتقال می یابد ، فلذا هر یک از ورثه می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نماید و در صورت واگذاری ثمن معامله به مالک پرداخت می شود و اگر وکیل اذن در دریافت ثمن راد اشته باشد می توان آنرا دریافت کند .

سهم الارث قابل واگذاری می باشد به هر صورت سند صلح وکالتنامه ای ،اما می بایست بعد از تعیین صورت گیرد و در صورت مشاعی بودن ملک اولویت واگذاری متعلق به شریک می باشد چرا که شریک میتواند با استفاده از حق شفعه معامله را فسخ نماید

هر کس حق فروش مشاعی مال خود را دارد در ضمن وکالت فروش نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در اینجا باید گفت که اگر در یک ملکی باهم در اثر سهم الرث شریک هستند از حق شفعه استفاده میشود یعنی باید یکی از وراث یا شرکااز ایشان سهمش را بخرد حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو یا چند نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آیدبه این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص دیگری به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم وحق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است شفیع گفته می‌شود.

به صورت محضری ودر سلامت عقل کامل بله می توانند

با سلام
بله میتوانند به صورت محضری و به اختیار خود وداشتن سلامت عقل واگذار کنند

با سلام. بله از نظر قانونی دارای وجاهت می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله میتواند انتقال دهد و قابل اعتراض نمیباشد

وکالت فروش سهم الارث به انضمام یک مبایعه نامه تنظیم شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
با توجه به اینکه شرط تحقق ارث، فوت مورث می باشد. با وقوع این امر وارث مالک سهم الارث خود می شود و مانند سایر
اموالش میتواند هر نوع دخل و تصرفی در آن نماید. از جمله مورد سوال شما (یعنی وکالت به دیگری با موضوع سهم الارث با
اختیار دخل و تصرف به هر نحو) البته حق عزل و توکیل مربوط به طرفین عقد وکالت است و به دیگران ربطی ندارد و هیج حق و
قدرتی در برهم زدن یا عدم پذیرش آن ندارند

در صورت مشخص شدن سهم الارث در قالب وکالت واگذار نماید متن وکالت بسته به توافق موکل و وکیل دارد طبق وکالت مبلغ از طریق وکیل به موکل پرداخت خواهد شد مگر به نحو دیگر تراضی شده باشد.

با سلام
بله بعد از انحصار وراثت یکی از وراث قانونا میتواند سهم الارث خود را با وکالتنامه یا به طرق دیگر به دیگری واگذار کند .
بقیه وراث حق اعتراض و لغو وکالتنامه را نخواهند داشت

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
سهم الارث قابل انتقال خواهد بود و سایر وراث به آن نمی توانند اعتراض نمایند. در صورت مشخص بودن سهم الارث فرد می تواند از طریق وکالت به دیگری آنرا با قید مقدار به اشخاصی که می خواهد منتقل کند.

واگذاری سهم الارث هیچ اشکال قانونی ندارد لیکن از طریق وکالت توصیه نمی شود بهتر است از طریق صلح وحتی دستنوشته عادی با امضاء شهود صورت پذیردچون وکالت دلالت بر انتقال سهم الارث ندارد

بله جایز است و وراث میتوانند بعد از تصفیه حقوقی که بر ترکه تعلق دارد،هرگونه تصرفی درسهم الارث خود داشته باشند،مادام که محجور نباشند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام با ذکر اموال نتقول وغیرمنقول مورث شما می توانید سهم الارث خویش به دیگر ورثه یا ثالث انتقال دهید.

بله ، هر یک از ورثه می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نماید.کسی حق اعتراض ندارد.
البته به نظر می رسد باید حق شفعه احتمالی نیز در نظر گرفته شود.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . با توجه به اینکه به محض فوت مالکیت انتقال می یابد و وراث مالک ترکه هستند می توانید نسبت به سهم الارث خود مبایعه نامه تنظیم نمایید .

بله انتقال سهم الارث صحیح است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد

بله می توانند با وکالتنامه انتقال نمایند ولیکن بهتر است یک بیعنامه نیز تنظیم نمایید

سلام
بله قابل انتقال است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.
امکان انتقال وجودداره ولی صرف اعطای وکالت به معنی انتقال نیست وبا عمل به مورد وکالت و انتقال بصورت مبایعه نامه ،هبه نامه و....انجام می پذیرد

درود
بله امکان انتقال سهم الارث بعد از تقسیم و تعیین سهام ورثه وجود دارد و اعطا وکالت به منزله ی انتقال نیست مگر اینکه ضمن وکالتنامه مبیاعه نامه یا صلح نامه تنظیم گردد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.