لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا وراث می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نمایند؟

پرسیده شده

آیا یکی از ورثه میتواند سهم الارث خود را که هنوز فروش نرفته بصورت وکالتنامه ای به دیگری واگذار کند؟ در صورت امکان نوع وکالتنامه (تام الختیار،بلاعزلو..) چگونه باید باشد؟ آیا بقیه ورثه حق اعتراض و لغو وکالتنامه را دارند؟پس از فروش ملک پول به وکیل یا موکل واگذار میشود

۳۵,۲۴۷
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتی که سهم وراث در گواهی انحصار وراثت مشخص شده باشد میتواند با وکالت نامه به غیر انتقال دهد و اختیار تعیین نوع وکالتنامه با موکل می باشد و باقی وراث نمیتوانند نسبت به آن اعتراض نمایند و مبلغ حاصل از فروش طبق وکالتنامه و اختیارات تفویض شده از جانب موکل به وکیل به وکیل یا موکل میرسد.

با احترام

بله انتقال سهم ارث قبل انحصار وراثت معتبر است ،زیرا حقی است که سبب آن ایجاد شده است،سایر وراث حق اعتراضی ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پاسخ مثبت ولی بهتر است قبل از وکالت نامه صلح نامه یا مبایعه نامه ای بین طرفین تنظیم گردد.

سلام بله اختیار واگذاری سهم الارث وراث وجود دارد از طرق مختلف از جمله دادن وکالت نامه بلاعزل و قید جمله واگذاری سهم الارث در وکالت نامه و همچنین از طریق مبایعه‌نامه هبه نامه یا صلح نامه وصیت‌نامه امکان پذیر است.

هر یک از وراث میتوانند در سهم خودشان هر گونه خدا و تصرفی بکنند و کسی نمی تواند مانع شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله بعد از تقسیم و حتی به صورت مشاع قابل انتقال است

یکی از وراث می‌تواند توسط تنظیم وکالت نامه به همراه مبایعه نامه سهم خود را واگذار نماید و در این وکالت می تواند به هر شکلی باشد که بین خودشان توافق کنند و مبلغ مورد وکالت طبق توافق باید به خریدار پرداخت شود

ایشان حق فروش مشاعی مال خود را دارد دقت شود وکالت فروش محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

آیا وراث می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نمایند؟
نظر به اینکه ترکه بعد از فوت به وراث قانونی قهرا انتقال می یابد ، فلذا هر یک از ورثه می توانند سهم الارث خود را به دیگری واگذار نماید و در صورت واگذاری ثمن معامله به مالک پرداخت می شود و اگر وکیل اذن در دریافت ثمن راد اشته باشد می توان آنرا دریافت کند .

سهم الارث قابل واگذاری می باشد به هر صورت سند صلح وکالتنامه ای ،اما می بایست بعد از تعیین صورت گیرد و در صورت مشاعی بودن ملک اولویت واگذاری متعلق به شریک می باشد چرا که شریک میتواند با استفاده از حق شفعه معامله را فسخ نماید

هر کس حق فروش مشاعی مال خود را دارد در ضمن وکالت فروش نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سحر دشتی داغیانی مهسا پیشرویان سعید ستوده پارسا مینا محمدی
۲۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در اینجا باید گفت که اگر در یک ملکی باهم در اثر سهم الرث شریک هستند از حق شفعه استفاده میشود یعنی باید یکی از وراث یا شرکااز ایشان سهمش را بخرد حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو یا چند نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آیدبه این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص دیگری به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم وحق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است شفیع گفته می‌شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.