اداره کار

نحوه شکایت کارگر از کارفرما

رابطه میان کارفرما و کارگر/کارمند، رابطه­ای حرفه­ای است که مبنای شکل گیری آن بر پایه قانون است.

در قوانین عام جمهوری اسلامی ایران، بدین رابطه حقوقی پرداخته شده است؛ اما قانونی که در این مورد بدان ارجاع می­شود، قانون کار می­باشد.

ممکن است در مدت زمانی که قرارداد کار (چه به صورت کتبی یا شفاهی) فی مابین کارفرما و نیروی کار برقرار می­باشد، مسائل قانونی مختلفی بوجود آید.

یکی از مهمترین این مشکلات، شکایت نیروی کار از کارفرماست؛ این شکایت و حق­ خواهی، شامل موارد مختلفی است که در ادامه به ذکر و بررسی آنها میپردازیم.

قبل از ورود به مباحث حقوقی، بهتر است مهمترین تعاریف موجود در قانون کار را بدانیم.

اصطلاحات قانون کار

کارگر

کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد یا حق السعی، به درخواست کارفرما کار می­کند؛ دستمزد ممکن است در قالب مزد، حقوق، سهام، سود، بن خرید و… پرداخت شود.

در این تعریف، تفاوتی میان کارگر، مهندس، برنامه نویس و سایر عناوین خدماتی نیست و تمامی افرادی که به قصد امرار معاش برای کارفرما کار میکنند، مشمول عنوان کارگر قرار می­گیرند.

کارفرما

شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر در مقابل دریافت مزد یا حق السعی برای وی کار می­کند.

کارفرما موظف است حقوق حقۀ کارگر را که مصادیق آن در قانون کار ذکر گردیده است، در موعد مقرر پرداخت کند؛ این مصادیق عبارتند از: دستمزد، پاداش، عیدی، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، حق بیمه تامین اجتماعی و امثال آن.

قرارداد کار

قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می­دهد.

اعتبار یک قرارداد کار، منوط به داشتن چند شرط است؛ در صورت عدم وجود این شرایط، قرارداد کار از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

شرایط صحت قرارداد کار عبارتند از:

 1. معین بودن نوع کار، حرفه یا وظیفه­ای که کارگر باید بدان اشتغال یابد.
 2. ذکر حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 3. ذکر ساعات کار، تعطیلات و مرخصی در طول مدت کار
 4. ذکر محل انجام کار
 5. مشخص بودن تاریخ انعقاد قرارداد
 6. معین بودن مدت قرارداد
 7. سایر مواردی که به موجب عرف و عادت شغل یا محل، در قرارداد ذکر می­شود و باید مطابق با قانون و عرف باشد.

شکایت از کارفرما بابت حقوق و دستمزد معوقه

مرجع رسیدگی به دعاوی کارگر از کارفرما جهت دریافت حقوق، مزایا و مسائل مالی معوقه، اداره کار است.

در مرحله اول کارگر باید به همراه کلیه مدارکی که ادعای وی را تایید می­کند و سوابق بیمه­ای خود (در صورت دارا بودن سابقه بیمه تامین اجتماعی) به اداره کار مراجعه نماید.

سپس با تنظیم فرم­های دادخواست، شکایت خود را مطرح کرده و در جلسات سازش که با حضور کارفرما در محل اداره کار تشکیل می­شود، شرکت نماید.

در صورت عدم سازش، رأی هیأت تشخیص اداره کار به طرفین ابلاغ شده و چنانچه طرفین و یا یکی از آنها به رای صادره، اعتراض داشته باشند، برای پیگیری مراحل شکایت خود به شورای حل اختلاف مراجعه می­کنند.

شکایت از کارفرما بابت حق بیمه

مطابق ماده ۱۴۸ قاون کار و بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر می­باشد.

در صورت عدم بیمه نمودن کارگر، کارفرما علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر، به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه نیز محکوم خواهد شد.

در این مورد کارگر با مراجعه به اداره کار، شکایت خود را ثبت نموده و این شکایت به هیأت تشخیص این اداره ارجاع داده می­شود.

هیأت تشخیص، پس از بررسی اسناد موجود، گزارش بازرس از بازدید از محل کار، قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما و سایر مدارک مثبته، رأی خود را صادر میکند، در صورت اعتراض به رإی هیأت تشخیص، پرونده در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما برای بررسی در مرحله تجدیدنظر ارجاع داده خواهد شد.

نهایتا در صورتی که حکم قطعی به نفع کارگر صادر شود، کارفرما باید به پرداخت حق بیمۀ معوقه کارگر به همراه جریمه آن به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

چنانچه پس از صدور حکم قطعی، کارفرما نسبت به اجرای حکم اقدام نکرد، می­توان نامه اجراییه را که توسط واحد بایگانی اداره کار صادر می­شود، به شعبه قضایی برد و از این طریق احقاق حق کارگر را خواستار شد.

شکایت از کارفرما بابت عدم انعقاد قرارداد

مطابق قانون کار ایران، الزامی برای انعقاد قرارداد به صورت کتبی وجود ندارد؛ به معنای دیگر قرارداد می­تواند کتبی یا شفاهی باشد.

عدم وجود قرارداد کتبی، موجب تضییع حق کارگر نخواهد بود و در صورتی که وی بصورت توافق شفاهی به کار مشغول است و تمایل به داشتن یک قرارداد مکتوب دارد، می­تواند از طریق ثبت درخواست در اداره کار، برای این امر اقدام نماید.

وی می­تواند از طریق اقرار کارفرما، شهادت کارکنان دیگر واحد تولیدی مربوطه، ارائه مستندات واریزی کارفرما به حساب وی و همچنین حق بیمه پرداخت شده توسط کارفرما برای او، ادعای خود را ثابت نماید.

هیأت تشخیص اداره کار، پس از ثبت شکایت کارگر، بازرس خود را به محل کار اعزام می­نماید تا صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی نماید.

گزارش بازرس در کنار سایر مستندات، منجر به صدور رای شده و تا ۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت حل اختلاف خواهد بود و پس از تایید، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

در صورتی که کارفرما از اجرای این حکم تخلف نماید، کارگر می­تواند اجرای رای هیات تشخیص را از محاکم دادگستری تقاضا کند.

مراحل ثبت درخواست شکایت از کارفرما

چنانچه بخواهیم به طور خلاصه و به ترتیب، مراحل شکایت از کارفرما را از گام اول بیان کنیم، عبارتند از:

 1. جمع آوری سوابق بیمه توسط کارگر: با مراجعه به اداره کار، نامه­ای برای شعبه بیمه ­گزاران دریافت نماید؛ سپس به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده و کلیه سوابق بیمه خود را جمع آوری نماید.
 2. مراجعه به اداره کار، تکمیل فرم­های دادخواست و تحویل فرم تکمیل شدۀ دادخواست به همراه سوابق بیمه و کلیه مدارک به اداره کار
 3. دریافت نامه سازش از اداره کار
 4. تحویل نامه سازش به کارفرما توسط کارگر یا ابلاغ آن توسط ادامه کار
 5. تشکیل جلسه سازش حداکثر دو هفته پس از تاریخ ابلاغ
 6. در صورت عدم سازش در جلسه اول (جلسه سازش) و یا عدم حضور کارفرما، جلسه تشخیص تشکیل شده و رأی این جلسه به طرفین ابلاغ میگردد.
 7. در صورت اعتراض طرفین، مرحله بعدی رسیدگی در شورای حل اختلاف خواهد بود؛ طرفین دلایل و مستندات خود را ارائه کرده و رأی نهایی صادر می­شود.

رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

۸.    چنانچه رای نهایی به نفع کارگر صادر شده باشد و کارفرما از انجام مفاد آن خودداری نماید، اجراییه صادر خواهد شد. برای اجرای این حکم، کارگر باید به واحد اجرای احکام حقوقی دادگاه مراجعه نماید.

۹.    اخطاریه­ای از سوی اجرای احکام دادگاه حقوقی به کارفرما ابلاغ می­شود و وی ۱۰ روز مهلت دارد تا مفاد رأی را به اجرا گذارد. در صورت استنکاف از اجرای حکم، اقدامات مقتضی برای تادیه طلب کارگر از اموال و دارایی یا حساب بانکی کارفرما صورت خواهد گرفت.

نکات مهم در شکایت کارگر از کارفرما

در تشکیل پرونده شکایت کارگر از کارفرما توجه به برخی از نکات از سوی کارگر باعث می­شود تا فرآیند رسیدگی، سرعت بیشتری یافته و در نتیجه، نیروی کار هرچه زودتر به حقوق خود دست یابد.

در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می­کنیم:

 • شکایت کارگر از کارفرما مشمول مرور زمان نیست؛ بدین معنی که برای احقاق حقوق خود هیچ محدودیت زمانی نداشته و در هر زمان می­تواند نسبت به این امر اقدام نماید. حتی پس از مرگ وی نیز، وراث میتوانند علیه کارفرما شکایت خود را تنظیم کنند.
 • توصیه می­شود تا شکایت، مستند به مدارک قابل استناد باشد؛ به طور مثال چنانچه قرارداد کارگر با کارفرما منطبق با توافق شفاهی باشد، وی می­تواند با ارائه پرینت بانکی از حسابی که حقوق ماهیانه از سوی کارفرما بدان واریز می­شد، علاوه بر شهادت شهود و مستنداتی از این قبیل، ثابت کند که در نزد وی مشغول به کار بوده است. بنابراین شانس وی برای پیروزی در محکمه بسیار بیشتر خواهد شد.

قانون کار ایران در حالت کلی، در بسیاری از موارد به حمایت از کارگران و نیروی کار پرداخته است و قوانین خود را برای احقاق حقوق این قشر تنظیم و تدوین نموده است، با این حال توصیه میشود در زمان استخدام، به تمامی حقوق خود توجه داشته باشید.

دستمزد و مزایای خود را به صورت شفاف و واضح با کارفرما مطرح نمایید تا در آینده با مشکلات کمتری روبرو شوید؛ برای آگاهی بیشتر میتوانید از مشاوره حقوقی و یا کارشناسان اداره کار بهره مند گردید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا