لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

با دادخواست استرداد لاشه چک بنابر برگه اقرار نامه آیا رای بر محکومیت خوانده صادر میشود یا مشمول اعتبار امر مختومه میشود؟

پرسیده شده

اگر در مساله حقوقی استرداد لاشه چک شخصی دادخواستی داده باشد و جلسه رسیدگی برپاشده باشد و خوانده حضور پیدا نکرده باشد و براساس دفاعیات ضعیف حکم بر رد دعوی خواهان داده باشند و پرونده مختومه شده باشد اما پس از قطعی شدن حکم میان خواهان و خوانده در دفاتر اسناد رسمی اقرار نامه ای از جانب خوانده باشد مبنی بر اینکه تمامی چک های مذکور را به طور امانت از خواهان گرفته و مقرر دانسته ظرف مدت معینی چک های مذکور را برگرداند اما خلف وعده انجام داده است..

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

جهت اظهارنظر بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی ۷.۲ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۱۳) دیدگاه
رامین رضایی
رامین رضایی ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه
محیا رضائی
محیا رضائی ۰.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۵ / ۵ (۶۴) دیدگاه

باسلام اگر پرونده مختومه شده باشد بایستی دادخواست جداگانه بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قرار رد دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نیست لذا صاحب چک ها می تواند مستند به اقرارنامه مجددا دادخواست استرداد لاشه چک بدهد.

بنام خدا،اظهارنظر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

مالک چک می تواند درخواست استرداد لاشه ها را نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اظهارنظر دقیق در این خصوص مستلزم بررسی مدارک و جزئیات است . باید طرح دعوی مجدد نمایید یا تحت شرایطی امکان اعاده دادرسی هم میتواند وجود داشته باشد .

میتوان دوباره دادخواست داد .

با احترام برای اظهار نظر دقیق نیاز به بررسی بیشتر اسناد و مدارک شماست

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید درخواست اعاده دادرسی نمایید حتما مشاوره فرمایید موضوع قابل حل است

ابتدا اظهارنامه برای مطالبه لاشه چک با تعیین ضرب الاجل بفرستید و سپس دادخواست مجدد استرداد بر مبنای توافق صورت گرفته طرح نمایید.

با سلام، دادخواست استرداد چک را انجام دهید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام جهت اظهارنظر بهتر ، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد

سلام نیاز به جمیع مستندات پرونده میباشد موفق باشید

امکان دادخواست مجدد وجود دارد

بطور کلی اگر دعوایی مختومه شده باشد امکان رجوع مجدد ندارد و میبایست دادخواست جداگانه ایی طرح شود و صاحب چک میتواند دادخواست استراداد لاشه چک را داشته باشد ولی مطالب مطرح شده کلی است و نیاز به بررسی بیشتر مستندات میباشد .
موفق باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید مدارکتون بررسی بشه.......

درود
قرار اعتبار امر مختومه ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام خدمت شما مخاطب گرامی اظهارنظر دقیق مستلزم این است که جمیع مستندات بررسی شود و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد

مجددا می توانید دادخواست دهید

مجددن دادخواست استرداد لاشه چکها را بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
به نظر می رسد که باعنایت به فرمایش شما مبنی بر ضعیف بودن دلایل خواهان،جهتی برای صدور قرار رد دعوا وجودنداشته ،باعنایت به فرمایش شما این گونه به ذهن متبادر می گردد که حکم بر بی حقی خواهان صادر شده ،علی هذا درصورتی که حکم بربی حقی خواهان صادرشده باشد نظر به این که دعوا مشمول اعتبارامرقضاوت شده می باشدخواهان صرفا می تواند برحسب اقرارنامه ،تقاضای اعاده دادرسی نماید. لکن درصورتی که حکم بربی حقی صادرنشده باشد، بلکه قراررد دعواصادرشده باشد امکان ثبت دادخواست جدید تحت عنوان استردادلاشه چک وجوددارد،به شماپیشنهاد می کنم که نسبت به رزرو مشاوره بامتخصصین اقدام نماید چراکه رای شما می بایست ملاحظه گردد، تامبادا هزینه دادرسی که پرداخت می نمایید،به دلیل ثبت دادخواست اشتباه سوخت گردد.

سلام مدارک شما می بایست بررسی گردد

بادرود/ رد دعوی بعنوان امر مخدوم نیست دوباره میتواند استرداد لاشه چک دادخواست بدهد

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
اقرار ادله جدید و میتوانید اعتراض به رد دادخواست نمایید

با سلام
با توجه به توضیحات شما چنانچه قرار رد دعوا صادر شده باشد می توان دوباره دادخواستی مبنی استرداد لاشه چک تقدیم دادگاه نمایید ولی چنانچه حکم بر بی حقی صادر شده باشد می توان از طریق اعاده دادرسی نسبت به استرداد لاشه چکها اقدام نمود. لازم به ذکر است بنا به شرایط می توان شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت نیز طرح نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
امین احمدی مرتضی ابراهیمی زیولایی مریم مرادی سجاد فرهادی
۵۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما . چنانچه قرار رد دعوا صادر شده باشد می توان دوباره دادخواستی مبنی استرداد لاشه چک تقدیم کند

با درود اعتبار امر مختومه ندارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.