لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم تخصصی دادخواست

در صورتی که موفق به یافتن دادخواست مورد نظر خود در بانک دادخواست بنیاد وکلا نشده‌اید، می‌توانید از طریق لینک زیر درخواست تنظیم دادخواست خود را برای ما ارسال کنید.

درخواست تنظیم یا بازبینی دادخواست

لیست دادخواست‌های بنیاد وکلا

موضوعات مشترک محل های مسکونی و تجاری
دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از دادگاه)
قیمت رایگان
قیمت رایگان
قیمت رایگان