لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
عبدالحسین رضایی راد

عبدالحسین رضایی راد دکترای حقوق

آخرین فعالیت ۴ روز پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با درجه دانشیاری و بیش از 26سال سابقه تدریس دروس فقهی و حقوقی و 14 سال سابقه وکالت
باسمه تعالی

سوابق تحصیلی ،آموزشی وپژوهشی این جانب عبدالحسین رضائی راد
الف) سوابق تحصیلی
1- درجه دکترا در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد 1384- 1379
2- کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی از دانشگاه تهران 1367-1370
3- کارشناسی فقه وحقوق اسلامی ودو گرایش دیگراز رشته الهیات از دانشگاه تهران-1362-1367
4- تحصیلات حوزوی در حوزه های علمیه قم وتهران در حد درس خارج فقه (در حد اجتهاد) وکلام اسلامی 1359-1371

ب) سوابق آموزشی
تدریس در دروس حقوقی ، فقهی والهیات ومعارف اسلامی به عنوان عضوهیئت علمی رسمی درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف به مدت 21 سال ازجمله در دانشگاه اراک فردوسی وآزاد وچمران ومرکز بین المللی خلیج فارس...1371-1391
ج) سوابق پژوهشی
1- چاپ سه کتاب با مشخصات زیر:
الف)امر به معروف در ترازوی تاریخ 1384 بوستان کتاب قم
ب)امر به معروف در ترازوی عقل 1387 بوستان کاب قم
ج)درسنامه قواعد فقه مدنی 1392 انتشارات امیر کبیرتهران

2- چاپ مقاله در مجلات علمی وپژوهشی ازجمله:
الف)مجله پژوهشنامه علوم سیاسی ش 21مقاله دولتی شدن امر به معروف پیآمدها وراهکارها
ب)مجله مطالعات انقلاب اسلامی ش19مقاله رابطه امر به معروف با تکثر گرائی دینی واجتماعی
ج)مجله حقوق اسلامی ش25مقاله گستره کارآمدی قاعده لاضرر
د) نگاهی کار کرد گرایانه به قاعده مجله حقوق اسلامی ش30پاییز1390مقاله فقهی اعراض
ه)مجله مقالات وبررسی هادانشگاه چمران شماره زمستان1389 مقاله تاملی در اصلاحیه قانون مدنی ایران ناظر به میراث زوجه
و)مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی شماره 91 مقاله اصلاحیه قانون مدنی در ترازوی فقه
ز) مجله مطالعات اسلامی دانشگاه شماره 92 مقاله تاملی فردوسی در کاربرد قاعده فقهی اعراض
ح)مجله اسلام وعلوم اجتماعی سال 3 شماره 5 تابستان 90 مقاله تحولات نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی
3- شرکت در همایش های مختلف با ارائه وچاپ مقاله باشرح زیر:
الف)همایش الهیات دانشگاه تهران بامقاله الهیات درد ها ودرمان ها آذر 1374
ب)همایش نقش امر به معروف در سلامت اقتصاد جامعه دانشگاه کرمان آذر 1389 با مقاله تاثیر اقتصاد بر امر معروف
ج)همایش حکمت مطهردانشگاه تهران اریبهشت 1389بامقاله برگزیده روش شناسی آثار فقه از دیدگاه استاد مطهری
د)همایش تمدن شناخت دانشگاه کرمان 1389 با مقاله تحولات نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی
ه)همایش امر به معروف دانشگاه شیراز 1388با مقاله خشونت ،پلورالیسم وامر به معروف
و)همایش امر به معروف دانشگاه آزاد اراک 1388با مقاله تبعات دولتی شدن امر به معروف
ز)نقش امر به معروف در سلامت اداری جامعه اریبهشت 1391کمیته امداد امام خمینی مرکز با مقاله بررسی دلایل عقلی امر به معروف

ح) اقتصاد و فقه حکومتی مقاله جایگاه اموال متروکه در فقه حکومتی اسلام اردیبهشت 92 قم پژوهشگاه امام خمینی
4- داوری ، راهنمایی یا مشاوره ده ها پایان نامه در زمینه های مختلف فقهی و حقوقی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

تخصص‌های من

 • قراردادها
 • ملکی
 • کیفری (جرائم)
 • اسناد رسمی
 • مالیات
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات
 • انحصار وراثت و ارث
 • روابط کار و کارگری
 • شرکت ها
 • خانواده
 • دیوان عدالت اداری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

آدرس اهواز گلستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره تلفن همراه ۰۹۱۶ xxxxxxxx