آخرین مطالب انحصار وراثت و ارث

آیا جنین ارث میبرد؟

شاید به ذهنتان برسد که جنینی که هنوز متولد نشده است هیچ ارثی از ماترک متوفی نخواهد برد ولی این…

توسط امیر هاشمی

انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت یعنی تعداد وارثهای شخص فوت شده و همچنین سهم آنها از ارث مشخص شود. بعد از مشخصکردن…

توسط امیر هاشمی

دستمزد وصی

موصی میتواند برای وصیحقالزحمهای را معین کند و چنانچه در وصیتنامه حقالزحمهای معین نشده باشد وصی…

توسط فاطمه حسین پور

وصیت عهدی چگونه تنظیم میشود؟

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور…

توسط اکرم فرخ

شرایط وصی چیست؟

کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود. آیا…

توسط سید روح اله معزی

وصیت عهدی چند نوع است؟

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور…

توسط سید روح اله معزی

وصیت تملیکی چیست؟

هر شخص میتواند تا یک سوم از اموالش را وصیت کند و اگر بخواهد بیشتر وصیت کند باید وراث ایشان آنرا…

توسط مهسا پیشرویان

ارث فرزندان از پدر و مادر

پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد و این تقسیم ارث شرایطی دارد که برای اینکه فرزند از پدر و مادرش ارث…

توسط اکرم فرخ

ارث زن و مرد از یکدیگر

شرایط تقسیم ارث در قانون و شرع بیان شده است لذا تقسیم ارث و موانع آن را در این قسمت برای شما شرح…

توسط محمد هادی رستمی