لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امکان شکایت بابت ورود تریلی باری به ورود ممنوع و ایجاد خسارت

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۵۸ #05673436

آیا می‌توان از تریلی باری که وارد خیابان ورود ممنوع شده و سرعت غیرمجاز ۹۲کیلومتر داشته و به ۸خودرو در پارک خسارت سنگین وارد کرده شکایت کرد؟

مشاوره حقوقی تصادفات
۲,۲۳۵ مشاوره حقوقی تصادفات تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل تصادفات
۴,۲۹۰ وکیل تصادفات آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام

حسب توضیحات ابتدا از طری شورا تامین دلیل کنید و متعاقبا اقامه دعوا کنید

سلام ابتدا تامین دلیل سپس مطالبه خسارت نمایید

با سلام،بله.ابتدا موضوع را تامین دلیل نمایید،سپس مطالبه خسارت نمایید.

باسلام ودرود بله بدوا تامین دلیل با جلب نطر کارشناس سپس دادخواست مطالبه خسارت مطرح نماید.

باسلام ودرود بله بدوا تامین دلیل با جلب نطر کارشناس سپس دادخواست مطالبه وجه مطرح نماید.

سلام بله امکان شکایت و مطالبه خسارت وجود دارد

بله.امکان طرح شکایت وجود دارد