لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره اصل و تصویر مستندات

با علم قاضی می توان کسی را بازداشت نمود؟

با سلام با علم قاضی بدون شاهد اقرار یا سگوند میشه کسی احظار یا بازداشت یا محکوم نماید؟

اصل و تصویر برابر اصل شده ی مستندات،که در احضاریه نوشته شده چه مفهومی دارد؟

سلام احضاریه ای مبنی بر دعوی اینجانب به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مبنی برمطالبه دیه. داخل احضاریه نوشته اصل و تصویر برابر اصل شده مستندات خود را به همراه داشته باشید،…