لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس زینب علیپور هادی علوی خوشحال
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

جرایم قابل گذشت چه مواردی را شامل میشود؟

پرسیده شده

با سلام. به چه جراعمی قابل گذشت میگویند و فرق آن با جراعم غیر قابل گذشت چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس زینب علیپور هادی علوی خوشحال
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی خصوصی شروع و در صورت رضایت شاکی مختومه میگردد لیکن در جرائم غیرقابل گذشت حتی اگر شاکی گذشت نماید متهم به جنبه عمومی جرم محکوم می شود

سلام
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه قانون قابل گذشت بودن جرمی را تصریح کند
در جرائم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم متوقف میشود و شروع رسیدگی منوط به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است ولی در جرایم غیر قابل گذشت رضایت یا شکایت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در شروع یا توقف سیر پرونده ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس زینب علیپور هادی علوی خوشحال
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موارد ذیل جرایم قابل گذشت می باشند
جرایم قابل گذشت عبارتند از:

ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه تبصره یک
ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
تبصره ۲ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده ۱۱و۱۲قانون چک مصوب ۷۲ در خصوص چک بدون محل
ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع
ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف
ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع
مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور
مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی
ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
ماده ۶۷۶قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
ماده ۶۸۲قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
ماده ۶۸۵قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
ماده ۶۸۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
ماده ۶۹۴قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
ماده ۶۹۲قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
ماده ۷۰قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
ماده ۶۹۹قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
ماده ۶۶۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا …اکراه وتهدید
ماده ۶۴۲قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
ماده ۵۸۸قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
ماده ۵۶۰قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۶قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی

با سللام
برای اشنایی با این جرایم مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات مراجعه نمایید

جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس زینب علیپور هادی علوی خوشحال
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جرایم غیر قابل گذشت جرایمی است که از جنبه خصوصی بین افراد فراتر رفته و نظم عمومی را مختل و مخدوش می نمایند و با رضایت شاکی جنبه عمومی قابل رسیدگی است مانند قتل عمدی قتل در حین رانندگی کلاهبرداری اختلاس و.... نقطه مقابل آن جرایمی است که فقط دارای جنبه خصوصی است و با رضایت شاکی پرونده بطور کامل مختومه می شود مثل چک بلامحل و ترک نفقه و ......

با سلام و احترام

ماده ۱۰۰ - در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱ - جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ - جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره ۳ - مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۳ - چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.


ماده ۱۰۴ - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸) ، (۶۲۲) ، (۶۳۲) ، (۶۳۳) ، (۶۴۲) ، (۶۴۸) ، (۶۶۸) ، (۶۶۹) ، (۶۷۶) ، (۶۷۷) ، (۶۷۹) ، (۶۸۲) ، (۶۸۴) ، (۶۸۵) ، (۶۹۰) ، (۶۹۲) ، (۶۹۴) ، (۶۹۷) ، (۶۹۸) ، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

باسلام
به جرایمی که با شکایت شاکی آغاز،و رضایت ایشان پایان بخش باشد
در جرایم غیر قابل گذشت،دادستان به عنوام مدعی العموم با رضایت شاکی نیز جنبه عمومی خواهد داشت

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.