لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حکم صادره چه معنایی دارد؟

پرسیده شده

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ------------------- فرزند محمد آزاد فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر نگهداری یک عدد پایپ و حمل
۲۰سانت شیشه با امعان نظر در محتویات پرونده از جمله تحقیقات صورت گرفته در مرجع انتظامی ،کیفرخواست صادره
از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خدابنده ،اقرار صریح متهم مبنی بر انجام بزها های مذکور و با لحاظ سایر قراین و
ا به بند۲ ماده۸ و ماده ۲۰قانون
امارات منعکسه در پرونده ،دادگاه بزههای انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستند
مبارزه با مواد مخدر و با لحاظ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص میزان مجازات نقدی در قوانین و مقررات حکم
بر محکومیت متهم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۵لایر جزای نقدی از جهت نگهداری یک عدد پایپ و تحمل ۳۶ضربه شالق
تعزیری و پرداخت مبلغ ------------------لایر جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت نگهداری مواد مخدر صادر و اعالم
می نماید.النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر متهم و نظر به اوضاع و احوال حاکم بر نحوه ارتکاب جرم دادگاه اجرای
ا به مواد ۴۰،۴۶،۴۹،۵۱،۵۴ از قانون مذکور مجازات شالق را
حکم را در خصوص مشارالیه به مصلحت ندانسته و مستند
به مدت دوسال تعلیق می نماید.هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم
عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر،در غیراین صورت عالوه بر
مجازات جرم اخیر محکومیت تعلیقی نیز در مورد وی اجرا خواهد شد.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر
استان می باشد.
-------------

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سید رسول قاضی شهریار پورحکیمی فرهاد امینی مجتبی عابدی فیروزجائی
۶۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۶۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

یعنی اجرای مجازات شلاق برای دو سال معلق شده، اگر در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشوید موضوع کاملا منتفی است و اگر مرتکب شوید مجازات هر دو جرم اجرا خواهد شد‌

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۶۴۰) دیدگاه
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۶.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۸۴۰) دیدگاه
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۷ وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
۴.۸ / ۵ (۵۱۲) دیدگاه

مجازات شلاق به مدت دو سال اجرا نمیشود اما اگر شخص در مدت فوق مرتکب یکی از جرایم مذکور شود علاوه بر محکومیت و اجرای مجازات برای جرم جدید، مجازات شلاق هم اجرا می گردد.

درود
مجازات شلاق به مدت دو سال تعلیق شده یعنی اجرا نمی گردد

باسلام مجازات مذکور تعلیق گردیده شده

بادرودوسلام مجازات مزبورمعلق شده.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.