لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

ایــــن تــنـاقـص و خـروج از بـی طرفـــی تــوسط دادرس مـحـســــوب می شود یـا خــیر؟

پرسیده شده

بـا سـلام تـقـدیـم احـتـرام
شـکـایـتی دایـر بـر جـعـل مـطـرح کـرده ام در ابـتـدا تـوسـط دادسـرا مـنـع تـعـقـیـب صـادر گـردیـد بـا اعـلام اعـتراض قـرار دادسـرا نـقص و مـتـهم جـلـب دادرسـی شــد/
۱-نـظـریـه کـارشـناس مـویـد عـبارت اضـافـه شـده مـی بـاشد و جـعـل را تـایـیـد کـرده
۲-جـاعـل بـه ایـن مـوضـوع اقـرار کـرده و بـیـان داشـتـه مـن بـه دسـتـور ریـیس عـبـارت را اضـافـه کـرده ام ولـی اطـلاعـی از قـصد یـا صـوقصـد مـافـوقم اطـلاعـی نـداشـتم چـون مـن مـنشـی و کـاتـب هـسـتم وتـحـت نـظارت ریـیس مـی باشـم
در ایـنـجـا ریـیس بـه عـنوان مـتهـم در دادگـاه احـضار شـده و مـوضـوع را انـکار کـرده و مـنـشی خـودش را بـه عـنوان شـاهـد مـعرفی کـرده و بـیان داشـته بـه خـواستـه شـاکی پـرونده عـبـارت را اضـافـه کـردیـم و مـنـشی کـه خـودش مـتهـم بـوده بـه عـنـوان شـاهـد بـرخـلاف واقـع شـهـادت داده
در ایـنجـا ایـنـجـانـب شـاکی بـه شـخصـی کـه شـاهـد بـوده اعـتراض کـرده ام چـون خـودش هـم جـاعل و مـتهـم پرونده بـوده/,وعلـا رغـم ایـن مـوضـوع اظـهاراتـش بـا اظـهاراتی کـه در دادسـرا عـنوان نـموده مطـا بـقت نـدارد/
دادرس دادگـاه اعـلام نـمـوده
قـاضـی ایـنـجـانـب مـی باشـم حـق دخـالـت در امـور قـضـاوت را نـداری و بـه عـنـوان شـاکی در حـد حـدود خـودت در امـور دادرسـی دخـالت کـن
در نـهـایـت دادرس دادگـاه در حـکـم اعـلام نـمـوده
۱-شـهـود شـهـادت دادن کـه مـطلبـی کـم یـا زیـاد نـگردیـده
۲-عـبارت اضـافـه شـده نـه تـوسط مـتهـم بلـکه تـوسط فـرد دیگـری تـحریـر و نـگـارش شـده هـرچـند کـه متـهم ریـیس و نـاظـر بـوده
۳-نـظریـه کـارشـنـاس نـصـبـت تـاخـر و تـقـدم جـهت انـتصـاب بـزه بـه مـتهـم کـافـی نـمی بـاشد و ،،،،،،حکم برایـت مـتهم اعـلام مـی شـود
ســـــــــــــــوال
در بـنـد (۱)حـکم دادگـاه شــهـــود کـــه اعــلام نــمـودن عــبارتی اضــافـــه نــــشــــده ولـــی در بــند (۲)حـــکـــم دادگـاه اعـــلام شـــده مــتـــن اضــــافــــه شــــده تــــوســـــط متـــــهـــم تـــحــــریــــر نـــــشــــده
در کــجـــا مـــی تـــوانـــم بـــر عـــلــــیه دادرس شــــکایـــت مــطــرح کــــنم؟
شــــکایــتم را تــحـ،ت چــه عــنــوانی مــطرح کــنــم؟

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
اگر درمتن صورتجلسه متهم اقرار نموده باشد که من به دستور رییس این کار را انجام دادم قضیه ثابت شده است

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه

سلام. خود متهم اقرار را ثبت و امضاء کرده باشد قضیه طور دیگری میشود. پیشنهاد ما ب شما این است با یک متخصص ارتباط برقرار کنید در جهت رفع مشکل. با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
از دادسرای انتظامی قضات اقدام ویا به حفاظت قوه مراجعه نمایید

درود
اثبات تخلف ایشان در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات است.

سلام
از طریق دادسرای انتظامی قضات اقدام و پیگیری نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق دادسرای انتظامی قضات پیگیری نمایید.

سلام بهتر است با متخصص مشاوره داشته تا با رویت موارد پرونده اظهار نظر کاملتر ارائه شود موفق باشید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید می توانید تخلف را به دادسرای انتظامی قضات گزارش کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید برای شکایت

درود برای شکایت میبایست از طریق دادسرای انتظامی قضات اقدام نمائید

با احترام از طریق دادسرای انتظامی قضات پیگیری نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام ازطریق دادسرای انتظامی قضات اقدام نمایید.

باسلام
اثبات تخلف در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات میباشد .

می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.