لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین

تهمت رابطه ی نامشروع، چه مجازاتی در پی دارد؟

پرسیده شده

با عرض سلام،
لطفا بفرمایید که قانون با مردی که به زن مسلمان شوهر دار در ملع عام و با حضور شوهر آن زن اتهام رابطه نامشروع میزند به صورتی که ( از مردی نام میبرد ) چه برخوردی میکند؟ ( با حضور شاهد)

از لطف و راهنمایی های شما عزیزان متشکرم

۳۱ پاسخ #43920088
۱۲,۷۸۹
مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

تا اتهام آن زن ثابت نشود حد قذف به آن مرد جاری می شود
و قذف ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰۱) دیدگاه

با سلام و احترام در صورتی که مصداق حد قذف نباشد تهمت و افترا می تواند شکایت کرد

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

توهین وافترا از جرایم تعزیری است و از یک ماه تا یک سال زندان یا تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

با سلام
در این موارد ، حد قذف اجرا خواهد شد
اگر قذف کننده اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.

با عرض سلام و ادب با توجه به ماده ۲۵۲ق.م «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.وحدقذف نیر ۸۰ ضربه شلاق است.

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با عرض سلام و ادب با توجه به ماده ۲۵۲ق.م «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.و حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است.

با سلام. در صورتی که مستقیما اتهام زناکاری به آن خانم وارد کرده باشند مشمول جرم قذف می باشد و ۸۰ضربه شلاق مجازات قانونی ایشان می باشد.
در صورتی که کلی از لفظ*رابطه نامشروع *استفاده کرده باشد، موضوع به اتهام افترا و توهین قابل پیگیری می باشد.

سلام اگر عنوان قذف باشد و بگوید زنا کردی ۸۰تازیانه . اگر غیر ان باشد شلاق تعزیری تا۷۴ضربه دارد

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حد قذف اجرا خواهد شد و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق می باشد.

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد. در این موارد ، حد قذف اجرا خواهد شد
ولی در صورتی که کلی از لفظ*رابطه نامشروع *استفاده کرده باشد، موضوع به اتهام افترا و توهین قابل پیگیری می باشد.

در صورتیکه با مستندات و شواهد حد قذف ثابت شود هشتاد ضربه شلاق حدی دارد و در غیراینصورت مصداق تهمت است و یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام با شکایت شاکی حد قذف اجرا میشود

سلام مشمول حد قذف که ۸۰ ضربه شلاق حدی میباشد میشود

با سلام .مشمول جرم افترا و تهمت میباشد و در صورتی ک الفاظ شامل حذف یعنی نسبت دادن زنا و .. باشد حد قذف ک ۸۰ ضربه شلاق میباشد محکوم خواهد شد

باسلام درصورتی که عنوان قذف باشد هشتاد ضربه شلاق حدی در انتظار ایشان است.

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای اثبات تهمت عمل زنا در قانون نیاز به شهادت چهار شاهد است که جرم را دیده باشند و با گوش و چشم دیده و شنیده و با مغز خود آن عمل را درک کرده باشند و شرایط شهادت مانند درستکاری و صداقت شاهد و... هم داشته باشند اگر این شرایط وجود نداشته باشدو چهار نفر وجود نداشته باشند که شهادت دهند. به کسی که آن عمل را شهادت می دهد {یعنی مدعی است که دیده یا شنیده } ۸۰ ضربه شلاق می زنند .

در صورت اثبات جرم در دادگاه و غیر واقعی بودن این انتساب . جرم صورت گرفته قذف نام دارد و حد قذف (۸۰ ضربه شلاق ) جاری میگردد .

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در صورتی که شخص نتواند تهمتی که به زن زده است وا اثبات نماید به ۸۰ ضربه شلاق محکوم میشود.

با اثبات اینکه شخص با این اظهارات قصد انتساب وقعی عمل را به آن خانم داشته (یعنی مثلا به انگیزه توهین بیان نکرده باشد)، تحت عنوان اتهام حدی قذف در صورت عدم اثبات واقعیت عمل انتسابی توسط متهم قابل تعقیب است و مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی را در پی خواهد داشت

با درود به اتهام قذف قابل پیگیری است و مجازات‌ ان۸۰ضربه شلاق است

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام در صورتی که توهین و تهمت ایشان مصداق قذف باشد ممکن است ۸۰ ضربه شلاق مجازات در پی داشته باشد.

سلام
نسبت به زن قذف و نسبت به شوهرش توهین محسوب می‌شود
شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی

مشمول جرم افترا و تهمت میباشد و در صورتی ک الفاظ شامل حذف یعنی نسبت دادن زنا و .. باشد حد قذف ۸۰ ضربه شلاق میباشدومحکوم خواهد شد .همچنین قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر...

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
کسی که تهمت زده باید حرفش را با شهادت ۴نفر ثابت کند در غیر اینصورت حکمش ۸۰ضربه شلاق است.

سلام تهمت و افترا می باشد البته اگر در حد قذف نباشد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
نسبت به زن حد قذف بر وی جاری می گردد و نسبت به شوهرش توهین محسوب می‌شود

درود
اگر تهمت وارده قذف شناخته شود مجازات ان هشتاد ضربه شلاق می باشد .

اگر نسبت زنا داده باشد قذف بوده و۸۰ ضربه شلاق ولی اگر از زنا نام نبرده وفقط گفت رابطه نامشروع مثل بوسیدن یا لمس کردن وامثال این داشتن افترا محسوب میشه

با سلام حد قذف جاری میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی افترا
سید رسول قاضی حامد شاکری نیا علی نجاری سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حد قذف اجرا خواهد شد و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است

با درود و احترام
می‌توان شکایت افترا مطرح نمود.
مجازات آن طبق قانون جدید نیز جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
موفق باشید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.