لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۰ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
برای تشخیص باکره بودن باید به پزشک قانونی مراجعه شود و در صورتی که زوجه باکره نباشد باید گواهی عدم بارداری به دادگاه ارائه نماید.
موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۴ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰) دیدگاه

جهت تعیین بکارت و یا بارداری باید این امر به پزشکی قانونی ارجاع شود و در گواهی عدم امکان سازش در صورت وجود حمل و یا بکارت و عدم بکارت این موضوع قید شود، زیرا نوع طلاق وابسته به دارا بودن بکارت و یا عدم بکارت است، زوجه باکره طلاقش بائن است ولی مدخوله طلاق رجعی دارد و در مدت عده امکان رجوع به مابذل و عقد هست.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر زوجه باکره باشد . دادکاه جهت صحت موضوع زوجه رابه پزشکی قانونی معرفی می نماید والا خیر

بله باید به پزشکی قانونی مراجعه کنید

رویه محاکم بر این است که جهت ذکر باکره بودن در دادنامه موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع میدهند. در غیر اینصورت گواهی عدم بارداری کفایت میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله ولی برای سلامت بکارت قبل از صدور حکم پزشکی قانونی الزامیست اما برای تشخیص حاملگی یا عدم آن ممکن هست دادگاه در حکم به سردفتر ثبت طلاق تفویض اختیار کند

باسلام.درصورتی که زوجه باکره باشد جهت معاینه بکارت به پزشکی قانونی معرفی می شود

با سلام در صورتی باکره باشید برای اثبات نیاز پزشکی قانونی است و در غیر صورت باید گواهی عدم بارداری داشته باشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام در صورت با کره نبودن رویه محاکم جلب نظر پزشکی قانونی می باشد لیکن در مورد طلاق زوجه با کره رویه محاکم متفاوت می باشد بدین وصف که در صورت اقرار به با کره بودن و نزدیکی نکردن بعضی از قضات نظر پزشکی قانونی را می خواهند و لی بعضی از قضات نظر به اقرار به با کره و عدم نزدیکی کافی دانسته و نیازی به جلب نظر پزشکی قانونی نمی بینند و مبادرت به صدور حکم طلاق توافقی می نمایند

با سلام
جهت صدور گواهی عدم امکان سازش نیازمند ارائه آزمایش بارداری میباشید که معمولا از پزشکی قانونی اخذ میشود

سلام.بله.میبایست وضعیت زوجه از لحاظ بارداری یا عدم بارداری قبل طلاق مشخص گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
برای طلاق ، دادگاه موظف است زوجه را جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی کند و نتیجه در پرونده و حکم قید گردد البته گاهی قضات به اقرار زوجه بسنده میکنند و امر را به پزشکی قانونی نمیکشانند

بله گواهی عدم بارداری لازم است

در صورت باکره بودن زوجه بله. در غیر این صورت تنها گواهی عدم بارداری به دادگاه الزامی است.

برای سلامت بکارت قبل از صدور حکم پزشکی قانونی الزامیست اما برای تشخیص حاملگی یا عدم آن ممکن هست دادگاه در حکم به سردفتر ثبت طلاق تفویض اختیار کند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در مواردی که زوجه ادعای باکره بودن دارد به پزشکی قانونی معرفی میشود.اما برخی از قضات بدون ارجاع به پزشکی قانونی و با اقرار طرفین مبنی بر عدم وقوع رابطه فیزیکی مبادرت به صدور رای مینمایند.

اگر باکره هستید نیاز به گواهی پزشکی قانونی است و در غیر این صورت باید گواهی عدم بارداری اخذ نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر زوجه ادعای باکره بودن نماید . دادگاه جهت صحت موضوع زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می نماید.

بله در این موارد ب جهت تست بارداری و تشخیص بکارت زوجه معمولا نظر پزشکی قانونی استعلام و گواهی صادر میشود

با سلام
گواهی پزشک بابت دو موضوع ارائه می شود اول عدم بارداری دوم بابت وضعیت باکره بودن یا نبودن زوجه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر بکارت و یا عدم بارداری نیاز است .

بله
ضرورت داره گواهی پزشگی قانونی اخذ کنید

بنام خدا،در صورت باکره بودن زوجه بله.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بلی نیاز هست و باید اقدام بشه

بسمه تعالی
باسلام
مطابق قانون و تکلیف بار شده بر دوش دادگاه؛ الزامی می باشد.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله گواهی پزشکی قانونی الزامی می باشد

سلام
در صورتی که باکره باشید برای اثبات نیاز به مراجعه پزشکی قانونی است و در غیر این صورت باید گواهی عدم بارداری داشته باشد.

بااحترام
در برخی موارد بله

درود
برای تعیین بکارت و یا بارداری وعدم بکارت باید این امر به پزشکی قانونی ارجاع شود
و در گواهی عدم امکان سازش در صورت وجود حمل و یا بکارت و عدم بکارت این موضوع قید شودو انرا به دادگاه ارائه دهد
نوع طلاق وابسته به دارا بودن بکارت و یا عدم بکارت است
زوجه باکره طلاقش بائن است
زن مدخوله طلاق رجعی ست
در مدت عده امکان رجوع به مابذل و عقد هست.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
آناهیتا احمدی رضا اخلاص پور سحر دشتی داغیانی علیرضا شایق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای گواهی بکارت و یا عدم بارداری زوجه باید معاینه شود

با سلام
بله نیازمند است..

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.