لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

مفهوم ابلاغیه زیر چه می باشد؟

پرسیده شده

در خصوص درخواست تجدیدنظر خواهی خانم ______ فرزند ___ به طرفیت خانم _____ فرزند _____ نسبت به دادنامه
شماره ________در پرونده کلاسه ________به شماره بایگانی شعبه ________صادره از سوی شعبه
۱۳۹۸، که به موجب دادنامه موصوف در خصوص شکایت تجدید نظر خواه /۱۰/ ۱۰۲ دادگاه کیفری دوی شهرستان بجنورد به تاریخ ۹ علیه تجدید نظر خوانده تحت عنوان ایجاد مزاحمت تلفنی، قرار منع پیگرد به شرح منعکس در دادنامه موصوف صادر شده است، دادگاه با عنایت به فقد ادله اثباتی کافی محکمه پسند موجب اقناع وجدان بر توجه بزه فوق الذکر به نامبرده و با توجه به حاکمیت اصل برائت و با در نظر گرفتن ادله مستدل و محکمه پسند مذکور در دادنامه موصوف و به سبب نبود ایراد قانونی در رسیدگی به عمل آمده از جهات رعایت آئین دادرسی و استنباط قضائی و استناد قانونی و به علت عدم ارائه دلیل موجب نقض آن دادنامه از سوی تجدید نظر خواه و در نتیجه عدم احراز بزه منتسبه به ایشان و سرانجام به خاطر عدم انطباق تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خواه با جهات مندرج در ماده ۴۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری و مستندا به بند ب از ماده ۴۵۰ از قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید، رای صادره قطعی می باشد

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
رای قبلی صادره از دادگاه بدوی تایید شده و اعتراض رد شده است

حکم برایت صادر شده است و متهم تبریه شده است

سلام . رای دادگاه بدوی تایید شده است .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.