لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۵۰۱ بازدید ۰ دیدگاه

ازدواج اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر

ازدواج اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
بیتا اخوان مدرس
مشاوره حقوقی با بیتا اخوان مدرس وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
۴.۸ بر اساس (۸۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، از ﺣﯿﺚ ﻧﮑﺎح، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻬﺖ اﺻﻞ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ازدواج، ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

فرضا اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎزه ﭘﺪر او ﺑﺎﯾﺪ وجود داشته باشد؛ یا برای ازدواج شرط است که ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج آﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺳﻮال: آﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻗﺼﺪ ازدواج  ﺑﺎ ﻫﻢ را دارﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ باید نزد مامورین کنسولی یا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ 

جواب: اﯾﺮاﻧﯿﺎن مقیم ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای وﻗﻮع ازدواج ﯾﺎ ﺛﺒﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﻮال: اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ازن ﯾﺎ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ اگر زن، ایرانی باشد و مرد، ایتالیایی باشد ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ایتالیا صلاحیت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را داراﺳﺖ؟ 

جواب: ﺧﯿﺮ، ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺟﺎزه  اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ازدواج اﯾﺮاﻧﯽ باشند.

ﺳﻮال: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد خارجی وجود دارد؟

جواب: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ازدواج کند. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع است.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن، اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽ تواند ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن (ﺧﻮاه ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ خارجی)  ممنوع است.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ از اقلیتهای دﯾﻨﯽ(ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ از دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﻮال: آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج کند؟

جواب: ﺑﻠﻪ؛ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻌﯽ وﺟﻮد ندارد. اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دوﻟﺘﯽ (مانند کارمندان وزارت امور خارجه) را ﺑﺎزﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮال: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ، آﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ازدواج آﻧﺎن واﺟﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؟

جواب: ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن (ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ باشد) باطل است  و اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﺑﺎر نیست.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎز ﻫﻢ اﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ازدواج ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭼﻨانچه ﺳﻨﺪ ازدواج در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﺰﺑﻮر، ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ازدواج اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮشیعه ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮدی، ﻣﺴﯿﺤﯽ، زرﺗﺸﺘﯽ، از ﺣﯿﺚ ازدواج و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻋﺎدات ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد، ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺐ آﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ شد.

موسسه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره های آنلاین و تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.

بیتا اخوان مدرس
مشاوره حقوقی با بیتا اخوان مدرس وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
۴.۸ بر اساس (۸۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.