کیفری (جرائم)

بررسی جرم خودزنی در نیروهای مسلح ایران

خودزنی، عملی است که مرتکب جرم، مجنی علیه جرم نیز می باشد. خودزنی که در اسلام گناه محسوب می‌شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان جرم شناخته نشده است ولی خودزنی با شرایطی در نیروهای مسلح جرم است.

به نظر مبانی جرم انگاری خودزنی در نظامیان، صیانت از نفس، حفظ اقتدار سازمانی، حفظ نظم و انضباط در سازمان ها وارگان های نظامی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده افراد از امتیازات مندرج در قانون مانند معافیت های پزشکی است.

با این توصیف اگر یک نظامی عمدا خود را به قصد کسب امتیازات مندرج در قانون بیمار کند این عمل وی جرم خودزنی محسوب می گردد، وارد آوردن صدمه یک نظامی به اعضای زائدش که مانع از فعالیت معمولی وی گردد نیز خودزنـی محسوب می گردد.

صدمه به اعضای مصنوعی و خودزنی مشمولین خدمت وظیفه عمومی که هنوز به خدمت اعزام نشده اند، حتی به قصد کسب امتیاز جرم محسوب نمی گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و گفتگو با متخصص می‌توانید مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

جرم خودزنی در نیروهای مسلح

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اختالف در بحثهای نظری پیرامون جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در ایـن اسـت کـه بحث حدپذیری حقوق بشر از مقوله «استثنا ناپذیری» یا همان جهان شمولی حقوق بشر تفکیک نشده است.

از این رو نسبی گرایان با استناد به موارد مـحدودیت های اعـمال حقوق بشر که از ادیان، قومیت ها و فرهنگ های مختلف شناخته می شود، جهان شمولی این حقوق را غیرممکن میدانند.

در نـقطه مـقابل طـرفداران جهان شمولی، بدون در نظر گرفتن واقعیت چند فرهنگی جامعه بین المللی خواهان سیطره نگرش خود و اعمال یکسان حقوق بشر بر هـمه جـوامع می باشند.

در حالی که حقوق بشر در عین حالی که در مبنا و منشا وجودی جهان شمول است در اعمال و اجـرا مـحدود و نسبی است. جهان شمولی در مبنا و منشا وجودی جز سرشت و ذات این حقوق و ناشی از کرامت و انسانیت انسان است.

در حالی که محدودیت ها در عـرصه اعـمال و اجرای حقوق بشر مبتنی بر واقعیاتی است بیرون از سرشت آن و بلکه مربوط به اقـتضائات زنـدگی اجتماعی است که از محیطی به محیط دیـگر و از فـرهنگی بـه فرهنگ دیگر متفاوت است.

اگر این واقعیت ها در نظر گـرفته شـود، از جنگ نسبی گرایی و جهان‌ شمولی و از استفاده های سیاسی از مقوله حقوق بشر، جهانی سازی و تحمیل ایده سکوالر بر هـمه مـلل کاسته خواهد شد.

پذیرش این مفهوم و انـعکاس آن در اسناد بـین المللی رغـبت تـمام کشورها به پیوستن به مهم ترین پیمان های حـقوق بشری بین المللی را بیشتر خواهد کرد و جامعه بین المللی به همگرایی و همبستگی بیشتری در حوزه حقوق بشر خواهد رسید.

با مفهوم حدپذیری حقوق بشر دلیل ایـن گفته که بسیاری از پژوهشگران خـاورمیانه مـعتقدند که سهم ذاتی و نظری منطقه خـاورمیانه در تـولید قواعد حقوق بشر غیرقابل انکار است اما تعارض های کاربردی و عملی در حوزه اجرا و عمل از سـوی بـسیاری از واحدهای سیاسی منطقه خاورمیانه دیده شـده اسـت نیز روشـن می گردد.

بررسی جرم خودزنی در نیروهای مسلح ایران

در این راسـتا تـاکید بر سه نکته اساسی حائز اهمیت است:

  • نخست اینکه هر چند اصطلاح حقوق بشر ممکن است اصطلاحی جدید به نظر برسد اما مـفهوم حـقوق بشر یک مفهوم دیرینه است کـه در فـرهنگ های مختلف مـی توان آثـار آن را یـافت. این عقیده طرفداران دکترین‌های جـهان شمولی که حقوق بشر یک ابداع غربی است توسط بسیاری از محققان و تاریخشناسان نقد شده است.
  • نکته دوم اینکه فرهنگ های مـختلف قـرائت های متفاوتی از موازین حقوق بشر دارند. این فـرهنگ ها بـرای بـاورهای خـود اسـتدلال های قابل اعتنایی نـیز عـرضه می کنند.

بنابراین تفاوت فرهنگ ها در برخورداری یا عدم برخورداری از مفهوم حقوق بشر نیست بلکه در نوع برداشت آنها از این مفهوم اسـت. به پشـتوانه های نـظری که فرهنگ ها از برداشت های خود در زمینه حقوق بـشر ارائه مـی دهند بـاید تـوجه نمود.

  • نکته سوم ایـنکه حقوق بشر فی نفسه جهان شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق بشری ضرورتا جهان شمول نیستند.

سیستم های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق بشر ارائه می دهند که ممکن است متفاوت باشند امـا گفتگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر می تواند به درک‌های مشترک در زمینه‌ حقوق بشر جهان شمول کمک کند.

از این منظر گفتگوهای بین فرهنگی به منظور رسیدن به نظام واحد جهانی حقوق بشر ضروری است.

تمامی ملل و جـوامع در سـراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، همزمان ضمن تاکید بر مختصات و ویژگی های مربوط به خود و با رعایت ارزش های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان شمولی حقوق بشر سهیم می باشند.

از این رو الزم به تاکید است کـه اسـتدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبی تگرایی فرهنگی نمی باشد.

آنچه حائز اهمیت است تقویت گفتگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهان شمول از حقوق بـشر اسـت؛ این موضوعی است که می‌توان از آن بـه عنوان غـنی بخشی به جهان شمولی حقوق بشر یاد کرد. مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفتگو را فراهم آورد.

برای ارتباط با وکلای خبره و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از قسمت جست‌و‌جوی وکیل، پس از انتخاب وکیل مورد نظر مشاوره یا خدمت حقوقی مورد نظرتان را دریافت کنید.

شما می‌توانید جهت گفتگوی مستقیم با متخصصین ما با وکیل تلفنی تماس بگیرید.

همچنین در صفحه اصلی سایت بنیاد وکلا وارد پیام رسان شده و مشاوره حقوقی آنلاین

دریافت نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا