لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۰۶ بازدید ۰ دیدگاه

مدیر تصفیه و وظایف آن

مدیر تصفیه و وظایف آن
ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی شرکت ها
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۷ بر اساس (۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مدیر تصفیه

ماده ۴۴۰ - محکمه ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی ظرف پنج روز پس صدور حکم یک نفر را سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۴۱ - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار آنها و مدتی که آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.

ماده ۴۴۲ - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

وظایف مدیر تصفیه

ماده ۴۴۳ - اگر مهر و موم قبل تعیین مدیر تصفیه عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۴۴۴ - عضو ناظر تقاضای مدیر تصفیه او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است، توقیف‌ خارج نماید:

  • البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
  • اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
  • اشیایی که برای کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده آن لازم است صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
  • ‌اشیاء مذکور درفقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده ۴۴۵ - فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه عمل می‌آید.

ماده ۴۴۶ - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است توقیف خارج کرده پس ‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

دفتردار باید صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را طور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت آنها باید اقدامات تامینیه عمل آید توقیف خارج شده صورت‌مجلس ذکر و مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که مدیر تصفیه گرفته می‌شود عضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید‌.

مراسلاتی که اسم تاجر ورشکسته می‌رسد مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد باز کردن مراسلات‌ می‌تواند شرکت کند.

ماده ۴۴۷ - تاجر ورشکسته صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را دارایی خود درخواست کند- این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

ماده ۴۴۸ - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود، ‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند موقع کلیه عملیات تامینیه حاضر باشد.

ماده ۴۴۹ - صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد، مدیر تصفیه آن را فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

ماده ۴۵۰ - عضو ناظر مجاز است که راجع تنظیم صورت دارایی و نسبت اوضاع و احوال ورشکستگی تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

ماده ۴۵۱ - مدیر تصفیه پس تقاضای رفع توقیف شروع تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع عمل نیست.

ماده ۴۵۲ - مدیر تصفیه تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی نسختین دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری نزد او می‌ماند.

ماده ۴۵۳ - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق

ماده ۴۴۴‌ تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده ۴۵۴ - مدیر تصفیه باید ظرف پانزده روز تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا نظر می‌آید ترتیب داده عضو ناظر بدهد؛ عضو ناظر صورت مزبور را فورا مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۵ - صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط عنوان نظارت منزل تاجر ورشکسته رفته و حین برداشتن صورت دارایی حضور هم‌رسانند.

مامورین پارکه هر موقع حق دارند دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه ورشکستگی مراجعه کنند؛ ‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

فروش اموال و وصول مطالبات

ماده ۴۵۶ - پس تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌ غیر مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده ۴۵۷ - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر ‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۴۵۸ - نسبت تمام دعاوی که هیات طلبکارها آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را صلح خاتمه دهد‌؛ اگر چه دعاوی مزبوره راجع اموال غیر منقول باشد و این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده ۴۵۹ - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و هر صورت مشارالیه حق دارد که صلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته ‌صورتی که صلح راجع اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

ماده ۴۶۰ - وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فورا صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.

صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور صندوق مسترد نمی‌گردد، مگر حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی شرکت ها
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۷ بر اساس (۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.