شرکت ها

مدیر تصفیه و وظایف آن

مدیر تصفیه

ماده ۴۴۰ – محکمه ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی ظرف پنج روز پس صدور حکم یک نفر را سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۴۱ – اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار آنها و مدتی که آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.

ماده ۴۴۲ – میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

وظایف مدیر تصفیه

ماده ۴۴۳ – اگر مهر و موم قبل تعیین مدیر تصفیه عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۴۴۴ – عضو ناظر تقاضای مدیر تصفیه او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است، توقیف‌ خارج نماید:

  • البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
  • اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
  • اشیایی که برای کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده آن لازم است صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
  • ‌اشیاء مذکور درفقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده ۴۴۵ – فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه عمل می‌آید.

ماده ۴۴۶ – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است توقیف خارج کرده پس ‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

دفتردار باید صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را طور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت آنها باید اقدامات تامینیه عمل آید توقیف خارج شده صورت‌مجلس ذکر و مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که مدیر تصفیه گرفته می‌شود عضو ناظر تسلیم می‌گردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید‌.

مراسلاتی که اسم تاجر ورشکسته می‌رسد مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد باز کردن مراسلات‌ می‌تواند شرکت کند.

ماده ۴۴۷ – تاجر ورشکسته صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را دارایی خود درخواست کند- این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

ماده ۴۴۸ – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود، ‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام عمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته می‌تواند موقع کلیه عملیات تامینیه حاضر باشد.

ماده ۴۴۹ – صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد، مدیر تصفیه آن را فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

ماده ۴۵۰ – عضو ناظر مجاز است که راجع تنظیم صورت دارایی و نسبت اوضاع و احوال ورشکستگی تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

ماده ۴۵۱ – مدیر تصفیه پس تقاضای رفع توقیف شروع تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع عمل نیست.

ماده ۴۵۲ – مدیر تصفیه تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی نسختین دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری نزد او می‌ماند.

ماده ۴۵۳ – مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق

ماده ۴۴۴‌ تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده ۴۵۴ – مدیر تصفیه باید ظرف پانزده روز تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا نظر می‌آید ترتیب داده عضو ناظر بدهد؛ عضو ناظر صورت مزبور را فورا مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۵ – صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط عنوان نظارت منزل تاجر ورشکسته رفته و حین برداشتن صورت دارایی حضور هم‌رسانند.

مامورین پارکه هر موقع حق دارند دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه ورشکستگی مراجعه کنند؛ ‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

فروش اموال و وصول مطالبات

ماده ۴۵۶ – پس تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌ غیر مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده ۴۵۷ – مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر ‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند – ترتیب فروش موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۴۵۸ – نسبت تمام دعاوی که هیات طلبکارها آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را صلح خاتمه دهد‌؛ اگر چه دعاوی مزبوره راجع اموال غیر منقول باشد و این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده ۴۵۹ – اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و هر صورت مشارالیه حق دارد که صلح اعتراض کند – اعتراض ورشکسته ‌صورتی که صلح راجع اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

ماده ۴۶۰ – وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فورا صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.

صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور صندوق مسترد نمی‌گردد، مگر حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا