لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۰۵ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی شرایط مختلف ارث بردن افراد

بررسی شرایط مختلف ارث بردن افراد
ثارالله قادرنیا
مشاوره حقوقی با ثارالله قادرنیا کارشناس حقوقی
۴.۷ بر اساس (۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موضوع ارث زمانی قابل طرح است که از شخص متوفی اموالی بر جای مانده باشه و این اموال بعنوان ماترک به وراث برسد.

موضوع ارث از قوانین امریست؛ یعنی هرشخص میتونه نسبت به ثلث اموال خودش وصیت انجام بده و این موضوع که مورث احدی از فرزندانش رو از ارث محروم کنه و یا تعلق کل اموالش رو به یکی دیگر از فرزندانش وصیت کند, مورد پذیرش قانون قرار نمیگیرد، لکن اگر پس از فوت مورث، وراث نسبت به تقسیم ماترک توافق کنند که برهمان مبنا ترکه بینشان تقسیم میشود، درغیر اینصورت اگر مورث پدر و مادر در قید حیات داشته باشد، یک ششم از ماترک ارث می برند و فرزندان نیز بدین صورت که ذکور دو برابر اناث صاحب ارثیه میشوند و همسر نیز یک هشتم ارث می برد، اما اگر هر یک از زن و شوهر که فوت نمایند و فرزندی نداشته باشند، ارث بردن آنها از یکدیگر بدین صورت است که مرد از ماترک زن یک دوم و زن از ماترک شوهر یک چهارم ارث می برد.

درخصوص فرزند خواندگی نیز این نکته مهم است که فرزند خوانده از پدر و مادر ارث نمی برد، مگر آنکه در زمان قید حیات اموالی به فرزند خوانده بصورت قانونی منتقل شود.

درخصوص ازدواج موقت هیچ یک از زن و شوهر از دیگری ارث نمی برد.

چنانچه وراث متوفی درخصوص تقسیم ماترک به توافق نرسند, بایستی از طریق مراجع قضایی درخواست تقسیم ترکه نمایند و رویه دراین خصوص بدبن صورت است که وراث حین الفوت بدوا تقاضای انحصار وراثت در محل اقامتگاه متوفی نموده تا گواهی انحصار وراثت صادرشود.

سپس به استناد آن درخواست تقسیم ترکه مطرح می نمایند این در فرض اینکه صورت اموال مشخص باشد، قابل طرح است لکن درصورتیکه اموال مشخص نباشد، ابتدا درخواست تحریر ترکه سپس تقسیم ترکه بایستی تقدیم شود.

حال این سوال پیش می آید که اگر شخصی در زمان حیات تمایل داشته باشد اموالش به شخص خاص از قبیل پدر و مادر یا احدی از فرزندان یا همسر تعلق داشته باشد و این موضوع با قانون امورحسبی و وارثت که هرکس میتواند نسبت به ثلث اموال وصیت کند، در تعارض است میتواند اموال خودرا طی صلح عمری به هرکسی که بخواهد انتقال دهد.

همانطور که پیش تر عنوان شد ارث کلیه اموالی است که از شخص متوفی برجای مانده است؛ لذا اشخاص یا به سبب ارث می برند؛ مثل زن و شوهر یا به نسب ارث می برند که در سه طبقه قراردارند:

  • طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
  • طبقه دوم: اجداد برادر، خواهر و اولاد آنها
  • طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها

موانع ارث

یعنی موانعی که موجب میشود، وراث از ارث محروم بمانند:

  • قتل: هرگاه شخص، مورث خود یعنی ارث دهنده را به قتل عمد برساند.
  • لعان: یعنی زوج زوجه دائمی خود را نسبت زنا بدهد دراین صورت زن و شوهر از هم ارث نمی برد، همچنین فرزندی که به واسطه زنا بدنیا آمده باشه.
  • کفر: وارث کافر از مورث خود ارث نمی برد و بالعکس وارث مسلمان از مورث کافر خود ارث می برد و نیز مانع از ارث بردن ورثه دیگر هرگاه کافر هستند می شود، اگرچه آنان نزدیکتر به متوفی باشند.
  • ولد زنا: نـسب از موجبات ارث است ولی زمـانی که ناشی از زنا نباشد، ولی اگر حرمـت رابطه ای که طفـل ثمـره آن است نسـبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
  • ارث: کلیه اموال و حقوق و دارایی قابل انتقال باقی مانده از متوفی است.

اما شاید دانستن این موضوع که طبقه سوم چطور از متوفی ارث می برند، باتوجه به اینکه نحوه ارث بردن طبق اول و دوم به کرار شنیده شده است ضروری باشد که ذیلا طریقه ارث بردن طبقه سوم بطور مفصل توضیح داده شده است:

عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها

وراث طبقه سوم در صورتی ارث می برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد.

باید توجه کرد هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشند تمام ارث را می برند. اعمام یعنی عمو و عمه و اخوال یعنی خاله و دایی.

منظور از اخوه ابوینی یعنی خواهر و برادری که پدر و مادر مشترک دارند و اخوه ابی یعنی خواهر و برادری که فقط پدرشان مشترک است، اما منظور از امی یعنی خواهر و برادری که فقط مادرشان مشترک باشد.

اگر میت اعمام یا اخوال ابویینی عموها و عمه ها پدر و مادری) داشته باشد اعمام یا اخوال ابی خاله ها و دایی ها پدری ارث نمی برند و در صورت نبودن و در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی سهم آنها را می برند.

هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بصورت مساوی تقسیم می شود، در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را مساوی تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا امی باشند، سهم ذکور آقایان دو برابر اناث خانم ها خواهد بود.

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند، ثلث یک سوم ترکه و این ثلث یک سوم را مابین خود بصورت مسا‌وی تقسیم می کنند و مابقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برند.

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترک بین آنها بالسویه تقسیم می شود، خواه همه ابوینی پدر و مادری خواه همه ابی پدری و خواه همه امی مادری باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی  خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشد، ثلث یک سوم آن را می برند و بین خود بطورمساوی تقسیم می کنند. مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بصورت مساوی تقسیم می نمایند.

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث یک سوم ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث یک سوم بین اخوال بصورت مساوی به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد، یک ششم سهم اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلت  یک سوم آن سهم به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها مساوی به عمل می آید.

در تقسیم دو ثلث یک سوم بین اعمام عمه ها و عموها حصه ذکور آقایان دو برابر اناث خانم ها خواهد بود، یک اگر بین اعمام عمه ها و عموها یک نفر امی باشد یک ششم سهم اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث یک سوم آن سهم به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث یک سوم را مساوی تقسیم می کنند. در تقسیم  پنج، یک ششم و یا دو ثلث یک سوم که از حصه اعمام عمو و عمه ها باقی می ماند، بین اعمام ابوینی عمه ها و عموهای پدر و مادری یا ابی پدری سهم ذکور آقایان دو برابر اناث خانم ها خواهد بود.

ثارالله قادرنیا
مشاوره حقوقی با ثارالله قادرنیا کارشناس حقوقی
۴.۷ بر اساس (۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.