لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۳ بازدید ۰ دیدگاه

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ و هزینه‌های آن در یک نگاه

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ و هزینه‌های آن در یک نگاه
ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ خواهد شد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖها ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در وﻇﺎﯾﻒﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ، اﻏﻠﺐ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺎور اﻣﻼک

ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اجاره نشینی ﻫﺮ دوی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﺎور و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ، اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺮخﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﻌیین ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در بسیاری از اجاره‌نامه‌ها، مشاورین املاک ۲۵ درصد از مبلغ اجاره خانه را به عنوان حق کمیسیون تعیین می‌کنند.

در واقع برای تعیین سهم پرداختی هریک از طرفین کافیست مبلغ اجاره را در ۲۵ درصد ضرب کنید.

اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﻦ آورده ﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ را ﺑﻪ اﺟﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ۲۵ درصد آنرا حساب کنید.

قوانین اجاره نشینی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات را ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای آن ﺑﭙﺮدازم.

ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻖ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد.

ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪه.

قانون ﻣﺪﻧﯽ ۴۸۶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

"ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮط ﺧﻼفﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻻت و ادواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ."

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، در واﻗﻊ، ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ، آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ، رﻧﮓآﻣﯿﺰی، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ، از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺲ از ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده وی از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ

اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺒﻮض در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، ﻟﺬا ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻗﺒﻮض ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺒﻮض را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﺷﻬﺮداری ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ

هر خانه‌ای سالانه دو قبض را از شهرداری دریافت می‌کند. قبوض مربوط به عوارض نوسازی که صرف برنامه‌های عمرانی توسعه شهر می‌شود و قبوض ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ خواهد شد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ  این ﻗﺒﻮض طبق قوانین ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ساختمان ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

با استناد به همان ماده ۴۸۶ قاﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻋﺰل ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺦ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ

فسخ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ آن، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻒ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ دﻻﯾﻞ اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪای اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻓﺴﺦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ، اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ.

ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻗﻔﯽ در اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور اﻣﻼک

اﮔﺮ دﻻﯾﻞ ﻓﺴﺦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻓﺴﺦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻞ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ بر طبق قوانین اجاره نشینی

ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه، ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک و ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 

ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.