لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ادغام عبارت است از اینکه:

 1. شرکتی، شرکت دیگر را امحا و در خود حل کند.
 2. دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید.

تجزیه عبارت است از:

 1. انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت که قبلا وجود داشته است.
 2. انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت که جدید التاسیس است که در این صورت می گویند، شرکتی ازشرکت قدیمی جدا شده است.

نکاتی در خصوص ادغام و تجزیه شرکت

 • ادغام و تجزیه باعث می شود شرکت منفعل گردد، بدون آنکه تصفیه ای صورت بگیرد.
 • ادغام و تجزیه برای انجام پروژه های مهم اقتصادی است و همچنین برای تخصصی کردن شرکتها. در ایران در خصوص ادغام و تجزیه پیش بینی خاصی نشده است، پس شرکت ها دارای شخصیت حقوقیند و شخصیت حقوقی هم از کلی حقوق و تکالیف برخوردار است، پس شرکت ها قابلیت ادغام و تجزیه را دارند.

در حقوق خارجی این وظیفه به عهده نهادهای شرکت (مجامع عمومی مثلا) گذاشته شده اما در ایران، چون نمی توان بر تعهد صاحبان سهام افزود، مگر با رضایت همه آنها پس اتفاق آراء در این خصوص شرط است.

پایان شخصیت حقوقی شرکت(یعنی پایان شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی می باشد). در قانون تجارت بقای شخصیت حقوقی پیش بینی نشده است اما از ماده ۲۰۸ استنباط می شود که شرکت تا پایان تصفیه باقی است. در لایحه اصلاحی صراحتا آمده که شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تصفیه باقی می ماند ( ماده ۲۰ لایحه).

نکاتی در خصوص پایان شخصیت حقوقی شرکت

 • بقای شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تصفیه به اراده شرکا بستگی ندارد و دامنه این شخصیت هم به اندازه زمان قبل از تصفیه نیست بلکه محدود می شود به کارهایی که جهت تصفیه لازم است. (یعنی شرکاء اراده شان براین باشد که شرکت منحل بشود یا شخصیت حقوقی نداشته باشد اراده آنان تا پایان یافتن زمان تصفیه نقشی ندارد و این مدیر تصفیه است که تعیین می کند، چه زمانی تصفیه پایان پذیرفته است.

دامنه این شخصیت هم به اندازه زمان قبل از تصفیه نیست یعنی اینکه کارهایی که شرکت می توانست قبل از انجام تصفیه انجام بدهد، دیگر نمی تواند انجام بدهد فقط کارهایی می تواند انجام بدهد یا فقط معاملاتی را می تواند صورت بدهد که برای انجام تصفیه ضروری است بیشتر از آن نمی تواند).

 • چون شخصیت حقوقی در زمان تصفیه باقی است مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه ثالث اقامه دعوا کنند وهمچنین اشخاص ثالث هم علیه شرکت می توانند اقامه دعوا کنند و اگر دارایی برای پرداخت دیون کافی نبود می تواند منجر به ورشکستگی شرکت گردد.(ورشکستگی مختص تجار می باشد).

دامنه وحدود شخصیت حقوقی شرکت : (یعنی شخصیت حقوقی شرکت تا چه حد می تواند فعالیت نماید).

نکته: شخصیت حقوقی هم به نفع شرکاست؛ چرا که مسئولیت بین آنها تقسیم می شود و هم به نفع اشخاص ثالث چرا که به جای مراوده با چند نفر، با یک شخصیت حقوقی در ارتباط خواهند بود.

قانون گذار برای آنکه از عنوان شخصیت حقوقی شرکت سوء استفاده نشود تمهیداتی را برای حمایت از اشخاص ثالث در نظر گرفته است، از جمله ماده ۱۴۳ لایحه که مدیران و یا هرکس که ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی برای تادیه دیون، معلول تخلفات او بوده رامسئول شناخته است یا در ماده ۱۲۴ لایحه، مدیر عامل را الزاما شخص حقیقی می داند تا بتوان مجازاتهای کیفری را بر وی تحمیل کرد.

پس همه اینها نشان می دهد قانونگذار علاوه بر شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت نخواسته که افراد از آن سوءاستفاده کنندو بدین ترتیب محدودیت هایی را قائل شده است.

آثار شخصیت حقوقی شرکت عبارتند از:

اول - اسم شرکت: قانون تجارت ایران مقرر کرده که همه شرکتها تحت نام خاصی تشکیل شوند که ممکن است متناسب با فعالیت شرکت یا صرفا یک نام زیبا باشد و حتی از نام یک یا چند نفر از شرکاء تشکیل شده باشد که می تواند اسم تجارتی آن هم باشد اما الزاما اینطور نیست. اسم تجارتی دارای ارزش اقتصادی و قابل انتقال است(ماده ۵۷۹  ق ت)اگر اسم یکی از شرکاء اسم شرکت باشد جز در مورد شرکت تضامنی نمی تواند بدون عوض تقاضای تغییر اسم شرکت را بکند.

دوم - دارایی شرکت: مجموع آورده های شرکاء و آنچه در زمان حیات شرکت به آن افزوده می شود دارایی شرکت محسوب می شود و شرکاء هیچ حق عینی حتی نسبت به اموال غیر منقولی که آورده اند ندارند بلکه حقشان، حق دینی است (یعنی نمی توانند بگویند؛ مثلا این زمین یا ساختمان یا ماشین مال ما است ولی می توانند بگویند بر اساس حق دینی، ما طلبکار هستیم).

 • دارایی شرکت تضمین انحصاری طلبهای طلبکاران شرکت است نه طلبکاران شرکاء(یعنی اگر یکی از شرکاء بدهی دارد نمی تواند از دارایی شرکت برداشت نماید).
 • بعد از انحلال ابتدا طلب طلبکاران داده می شود اگر چیزی باقی ماند میان شرکاء تقسیم می شود.
 • میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکاء تهاتر نمی شود(یعنی دارایی شرکت با دارایی شرکاء از همدیگر مستقل هستند).
  ملازمه میان ورشکستگی شرکاء و شرکت وجود ندارد.
 • وضع مالیات بر شرکت موکول به تقسیم سود میان شرکا نیست.
 • اصل استقلال دارایی نیز با چند محدودیت رو به رو است از جمله مسئولیت مدیران در صورت تخلف (ماده ۱۴۳ لایحه) و نیزشرکت های تضامنی که شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت.(یعنی چنانچه مدیر با شریکی مرتکب تخلف شده باشد بنابراین در این صورت متقبل بشوند و مسئولیت خواهند داشت).

سوم - اهلیت: شرکت دارای کلیه حقوق و تعهداتی است که اشخاص حقیقی دارند(یعنی علاوه بر اینکه اشخاص حقیقی حقوق و تعهداتی دارند ، شرکت بعنوان شخص حقوقی تعهداتی دارد).

چند نکته

 • جنون و صغر ویژه اشخاص حقیقی است و از این لحاظ اشخاص حقوقی یک وضعیت بهتری دارند.
 • اعمال حقوقی شرکت تجاری بدون تشریفات خاص صورت می گیرند مثل هبه و ... و همچنین اقامه دعوا نیز می تواند علیه اشخاص ثالث صورت دهد و بالعکس(همانطوریکه اشخاص حقیقی این اقدامات را انجام می دهند، شرکت نیز می تواند انجام بدهد).
 • اهلیت مذکور مطلق نیست و محدود است به اموری از جمله حقوق و تعهدات خاص انسان را ندارد؛ مثل حق بنوت و ابوت، محدود است به موضوع شرکت که در راستای امر تصفیه لازم است. چنانچه موضوع شرکت حمل و نقل باشد، سایر فعالیت ها را نمی تواند انجام بدهد. (مطلق نیست؛ یعنی در همه امور نیست و محدودیت دارد).
 • ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده و اجرای آن توسط ارگان اجرا کننده یعنی توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد.

چهارم - اقامتگاه: شرکت چون شخصیت حقوقی مستقل دارد، دارای اقامتگاه مستقل از شرکا هم هست. اقامتگاه دارای فوایدی است:

 • الف - ممکن است برای تاسیس شرکت در محل های خاص (مثل مناطق آزاد) تسهیلاتی قائل شده باشند.
 • ب- برای تعیین تابعیت شرکت به کار می آید.
 • ج- دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی دادگاه محل اقامت خود شرکت است.
 • د- برای اقامه دعوا علیه شرکت، باید به دادگاه محل اقامت آن مراجعه نمود.

 

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ