عمومی

رد شکایت حقوقی | چه زمانی شکایت حقوقی رد می شود؟

شکایاتی که به موضوع جرم و مجازات ارتباط نداشته باشند، به عنوان شکایات حقوقی شناخته می‌شوند. اگر بخواهیم دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی را دسته‌بندی کنیم، می‌توان به دعاوی حقوقی و کیفری اشاره نمود.

طبیعتا شکایاتی که جنبه کیفری نداشته باشند، در زمره دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند. شکایات حقوقی، بسیار گسترده هستند و نمی‌توان صرفا آن‌ها را به یک سری موضوعات خاص محدود نمود.

نوشته های مشابه

در صورتی که فردی قصد شکایت از کسی را داشته باشد، اگر موضوع شکایت وی در ارتباط با مسائلی مانند ارث، وصیت، امور قراردادها، طلاق، اثبات حق مالکیت و غیره باشد، به عنوان شکایت حقوقی در دادگاه مطرح می‌شود.

دعاوی حقوقی و کیفری تفاوت‌های زیادی با هم دارند و از حیث مقررات وضع شده، محاکم صالح به رسیدگی، موضوع دعوا از هم متمایز می‌شوند. در حال حاضر، حجم قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه، به دعاوی حقوقی اختصاص پیدا کرده است.

قاعدتا شکایت حقوقی در محاکم حقوقی مطرح می‌شود و نمی‌توان مثلا دعاوی راجع به ارث را در دادگاه‌های کیفری اقامه نمود.

طرح کلیه دعاوی به روش قانونی، مستلزم رعایت اصول و مقررات خاص خود است. اشخاصی که قصد اقامه دعوا حقوقی داشته باشند، باید با نحوه و شرایط آن به طور کلی آشنا باشند.

در ارتباط با این موضوع که نحوه طرح شکایت حقوقی به چه نحوی است و شاکی برای شکایت خود باید چه مراحلی را طی کند، باید به قوانین مربوطه در این زمینه پرداخت.

قانون آیین دادرسی مدنی، به فرآیند کلی طرح دعاوی حقوقی اشاره کرده است. در این قانون، شرایطی که برای اقامه دعوا لازم است به صورت کامل پرداخته شده است.

در صورتی که مراحل قانونی شکایت، توسط شاکی به درستی انجام نشود، ممکن است منجر به بروز مشکلاتی نیز شود. دعاوی که بدون رعایت آیین و تشریفات قانونی در دادگاه مطرح شوند، ترتیب اثری به آن‌ها داده نمی‌شود و در اصطلاح آمیانه به آن رد شکایت حقوقی گفته می‌شود.

رد شکایت حقوقی را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. رد شکایت حقوقی می‌تواند از حیث دادخواست تنظیم شده باشد.

ابتدایی‌ترین و شاید مهم‌ترین مرحله اقامه دعوا حقوقی، تسلیم دادخواست به دادگاه است. در واقع شروع رسیدگی در دادگاه از طریق ارائه دادخواست از طرف خواهان صورت می‌گیرد. در صورتی که نکات مهم حقوقی در دادخواست تنظیم شده رعایت نشده باشد، منجر به رد دادخواست از طرف دادگاه خواهد شد.

در واقع به دلیل وجود ایراداتی در دادخواست، قرار رد دادخواست از طرف دادگاه صادر می‌شود. این قرار، با توجه به این که اصول و مقررات لازم در تنظیم دادخواست رعایت نشده است و خواهان به درستی خواسته خود را برای دادگاه معلوم نکرده است، صادر می‌شود.

شکایت حقوقی چیست؟

تضییع شدن حقوق عامه مردم و پیگیری آن از طریق مراجع قضایی، در قالب اقامه دعوا صورت می‌گیرد. شکایتی که علیه اشخاص مطرح می‌شود، در صورتی که جنبه حقوقی داشته باشد، تحت عنوان شکایت حقوقی شناخته می‌شود.

منظور از شکایت حقوقی آن است که برای شخصی مشکل قانونی به وجود آمده که جنبه حقوقی دارد و می‌تواند آن را در محاکم صالح مطرح کند.

شکایت حقوقی در ارتباط با موضوعاتی مانند دعای خانواده، ارث و وصیت، مطالبه خسارت، امور ثبتی، امور قراردادی و غیره است. در صورتی که حق فردی در مورد امور حقوقی پایمال شده و قصد اقامه دعوا داشته باشد، در قالب شکایت حقوقی انجام می‌شود.

اقامه دعوا به لحاظ قانونی، جز حق تمامی اشخاصی به شمار می‌رود که به دلایل مختلف، حقوق آن‌ها پایمال شده باشد و در صدد احقاق آن هستند. این که شخصی علیه شخص دیگر طرح دعوا حقوقی می‌کند، به جهت رسیدن به حق و حقوق تضییع شده خود است.

مراجع قضایی نیز در این زمینه موظف به رسیدگی شکایات مردمی در امور حقوقی هستند که در طی چند سال اخیر، احکام مختلفی از سوی دادگاه‌ها صادر گردیده است.

به طور مثال، فرض کنید برای شخص مشکل ملکی به وجود آمده است و در این صورت قصد دارد علیه اشخاص دیگر طرح شکایت کند. اقامه دعوا در این شرایط به عنوان دعوا حقوقی محسوب می‌شود که مستلزم رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده است.

همچنین شکایت در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه جنبه حقوقی دارد که در دادگاه‌های حقوقی به آن رسیدگی می‌شود. در واقع طرح شکایت حقوقی حق قانونی هر شخصی به شمار می‌رود و از این بابت منعی در قانون وجود ندارد.

شرایط طرح شکایت حقوقی

بعد از آشنایی با مفهوم شکایت حقوقی، باید شرایط طرح شکایت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. در واقع شکایت حقوقی زمانی مطرح می‌شود که اختلافات پیش آمده میان طرفین جنبه حقوقی داشته و دادگاه‌های صالح در مهلت تعیین شده به آن رسیدگی می‌کنند.

رسیدگی به شکایات حقوقی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و با توجه به نوع پرونده و شکایت طرح شده، نحوه دادرسی نیز متفاوت است.

هر زمانی که شخص قصد اقامه دعوی حقوقی علیه کسی داشته باشد، می‌تواند آن را مطرح کرده تا در شرایطی معین به آن رسیدگی شود.

اقدام به طرح شکایت حقوقی می‌تواند در اموری نظیر الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد و به طور کلی اختلافات رایج در قراردادها، مطالبه  سفته و چک، اختلافات و امور مربوط به ورثه، مطالبه ی خسارت و غیره باشد.

اقامه اینگونه دعاوی، با رعایت تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، صورت می‌گیرد. یکی از شرایط مهمی که برای رسیدگی به شکایت حقوقی در دادگاه در نظر گرفته می‌شود، ارائه دادخواست است.

دادخواست به همراه مدارک و مستندات موجود ضمیمه پرونده شده و در قالب یک شکایت حقوقی به دادگاه صالح با توجه به نوع و میزان خواسته برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

رد شکایت حقوقی

اقامه دعوا حقوقی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

یکی از سوالات مهم در این زمینه، آن است که اقامه دعوا حقوقی از چه زمانی آغاز می‌شود؟ در واقع رسیدگی به یک شکایت حقوقی در دادگاه در چه صورتی انجام می‌شود؟

تا زمانی که شاکی شکایت خود را در دادگاه مطرح نکند، طبیعتا فرآیند رسیدگی به آن آغاز نمی‌شود. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی کند که خواهان دادخواست داده باشد.

به بیان دیگر، اقامه دعوی از زمانی آغاز می‌شود که دادخواست مرتبط با موضوع دعوا به دادگاه صالح ارائه شده باشد. در غیر این صورت به لحاظ قانونی، دادگاه نمی‌تواند راسا به شکایت مزبور رسیدگی کند.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد ‌است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به‌ دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. در واقع اگر دادخواست به لحاظ شکلی و ماهوی مشکلی نداشته باشد، مدیر دفتر دادگاه به شخص یا اشخاص تقدیم کننده دادخواست رسیدی را می‌دهد که تاریخ درج شده در رسید همان زمان اقامه دعوا به شمار می‌رود.

شکایت حقوقی در چه صورتی رد می‌شود؟

همانطور که گفته شد، اقامه دعوا در دادگاه، تشریفات خاصی دارد که خواهان باید آن را در زمان طرح شکایت به درستی اعمال کند. شرایط و نحوه اقامه دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت کامل بیان شده است که اجرای آن‌ها برعهده خواهان می‌باشد.

در ارتباط با این موضوع که دلایل رد شکایت حقوقی چیست و چرا دعوا مطرح شده از طرف دعوا رد می‌شود، به بحث عدم رعایت تشریفات و اصول دادرسی مربوط می‌شود.

در واقع اگر تشریفاتی که در قانون برای اقامه شکایت حقوقی عنوان شده است، از طرف خواهان انجام نشود، دادگاه نه تنها ترتیب اثری به شکایت مطروحه نمی‌دهد، بلکه اقدام به رد آن می‌نماید.

با توجه به این که ارائه دادخواست، جزو مرحله اصلی اقامه دعوا مطرح می‌شود، در صورتی که ایرادی در آن وجود داشته باشد، منجر به رد شدن شکایت می‌شود.

در واقع تنظیم دادخواست، اصول خاصی دارد که عدم رعایت آن می‌تواند به رد شدن دعوا منتهی شود. خواهان باید دادخواست را به گونه‌ای تنظیم نماید که مشکلی در آن وجود نداشته باشد تا از طرف دادگاه رد نشود.

رد شکایت حقوقی به معنای عدم رسیدگی توسط مراجع قضایی به صورت مطلق نیست. در واقع اگر یک دادخواست، دارای ایرادات شکلی باشد، دادگاه با صدور قرار رد دادخواست، از خواهان تقاضا دارد که به رفع ایرادات موجود بپردازد. در این صورت اگر خواهان اقدام به برطرف نمودن ایراد مزبور نماید، فرآیند رسیدگی به دعوا از سر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که رد شکایت حقوقی، صرفا به بحث دادخواست تنظیم شده از طرف خواهان نم‌ باشد، بلکه گاهی اوقات قبل از رسیدگی پرونده در دادگاه، اگر ایرادی در ماهیت دعوا وجود داشته باشد یا خوانده به آن اعتراض نماید، ممکن است که قرار رد دعوا را صادر نماید.

رد شکایت حقوقی در قالب دادخواست ارائه شده

یکی از موارد شایع رد شکایت حقوقی، در قالب دادخواست ارائه شده انجام می‌شود. برای بررسی رد شکایت حقوقی در ارتباط با دادخواست، ابتدا باید به شرایط آن که در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، بپردازیم.

شرایط و نکات تنظیم دادخواست به شرح زیر است:

 1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد).
 2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 3. تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
 7. امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

دادخواست فرم مخصوص طرح دعاوی حقوقی محسوب می‌شود که باید در روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. همچنین دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود.

در ارتباط با این موضوع که اگر دادخواست بر روی فرم مخصوص چاپی به دادگاه ارائه نشود، منجر به رد شکایت خواهد شد یا خیر، قانون توضیحی در این زمینه نداده است اما طبیعتا دادگاه‌ها به شکایت مطرح شده، رسیدگی نمی‌کنند.

همچنین این قضیه در مورد نگارش دادخواست به زبان فارسی نیز وجود دارد که ضمانت اجرای خاصی برای آن در قانون تعیین نشده است.

طبق بند ۷ ماده مزبور، دادخواست دهنده باید دادخواست را امضاء کند و در صورتی که نتواند امضا کند، اثر انگشت او باید زیر دادخواست ثبت شود.

دادخواستی که امضاء یا اثر انگشت نداشته باشد، تکلیف آن در قانون صراحتا مشخص نشده است که منجر رد دعوا می‌گردد یا خیر. اما چنانچه شخصی به وسیله برگه‌ای دادخواهی نماید که آن را امضاء نکرده باشد، نباید آن را به عنوان دادخواست به شمار آورد.

حتی اگر دادخواست تنظیم شده دارای سایر شرایط قانونی باشد، نبود امضاء یا اثر انگشت در آن می‌تواند منجر به بی‌اعتبار شدن دادخواست تنظیم شده گردد و ثبت آن در دفتر کل دادگاه قانونا ممنوع است.

نقش وکیل در رد شکایت حقوقی

رد فوری دادخواست و شرایط آن

شکایت حقوقی که در دادگاه مطرح شده، ممکن است به دلیل ایراداتی در دادخواست به رد آن منتهی شود. یکی از نکات مهمی که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود، درج مشخصات کامل خواهان است.

خواهان، فردی است که اقدام به اقامه دعوا نموده است. در واقع شکایت حقوقی، به واسطه خواهان مطرح گردیده است. با توجه به این که دادخواست و طرح شکایت حقوقی توسط خواهان انجام می‌شود، باید مشخصات وی به صورت کامل قید شود.

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باید در دادخواست نوشته شود. معرفی خواهان در دادخواست باید به طور کامل انجام شود.

خواهان دعوا، ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد. همچنین خواهان می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورتی که خواهان شخص حقوقی( مانند شرکت) باشد، مشخصات کلی آن ذکر می‌گردد.

در صورتی که شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان خواهان، اقامه دعوا کرده باشند، باید نام و مشخصات تمامی آن‌ها در دادخواست نوشته شود.

به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

در این صورت اگر، اطلاعات ستون خواهان در دادخواست،کامل نباشد، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید. در واقع شکایت حقوقی به واسطه ایراداتی که در دادخواست وجود دارد، رد می‌گردد.

به بیان دیگر، رد دادخواست، به منزله رد شکایت حقوقی می‌باشد که خواهان باید در اسرع وقت، اقدامات لازم را جهت رفع نواقص موجود در دادخواست انجام دهد.

قرار رد دادخواست در این شرایط به دلیل آن که بدون اخطار قبلی به خواهان صادر می‌شود، به قرار رد فوری مشهور است. این قرار، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست صادر می‌شود.

بنابراین در مدت مزبور، خواهان حق دارد با مراجعه به دفتر دادگاه نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند. چنین حقی برای خواهان تا پیش از صدور قرار رد دادخواست نیز وجود دارد.

در صورتی که دادخواست، شرایط بند ۲ تا ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته باشد، توقیف شده و جریان بعدی آن مستلزم رفع نقص آن در موعد قانونی است.

به طور مثال، اگر اطلاعات مربوط به بخش خوانده در دادخواست کامل نباشد، دادخواست ارائه شده توسط دادگاه پذیرفته می‌شود اما تا زمان رفع نواقص آن، توقیف می‌شود. در این صورت فرآیند رسیدگی به دادخواست تنظیم شده متوقف می‌شود.

مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادخواست شرایط قانونی ذکر شده را نداشته باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت دو روز، نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به ‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ ‌ابلاغ به ‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.

چنانچه خواهان در مهلت مقرر، اقدام به رفع نقص نماید، دادخواست از توقیف خارج شده و به جریان می‌افتد. اما اگر خواهان در مهلت مقرر، رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می‌نماید، رد می‌شود.

این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به ‌همان دادگاه شکایت نماید.

رد شکایت حقوقی تحت عنوان صدور قرار رد دعوا

رد شکایت حقوقی صرفا در ارتباط با ایرادات دادخواست تنظیم شده از سوی خواهان نمی‌باشد بلکه در مواردی نیز، دعوا مطرح شده در دادگاه منجر به صدور قراری تحت عنوان قرار رد دعوا می‌گردد.

یکی از رایج‌ترین انواع قرارهای صادره از طرف دادگاه، قرار رد دعوا می‌باشد. در واقع به دلیل وجود ایراداتی در شکایت مطرح شده، دادگاه در نهایت تصمیم به رد آن می‌گیرد.

زمانی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، ممکن است که از طرف خواهان مورد اعتراض قرار گیرد یا ایراداتی نسبت به آن وارد گردد. چنانچه ایرادات وارده از طرف خوانده به دعوا صحیح باشد، قرار ردعوا صادر می‌گردد.

این قرار به عنوان مانع موقتی یا دائم برای صدور حکم محسوب می‌شود و این امکان هست تا دادگاه در نهایت متقاعد به عدم صدور حکم گردد.

با اعتراض خوانده نسبت به شکایت طرح شده، دادگاه در جلسه اول رسیدگی به پرونده و قبل از آن که به ماهیت دعوا بپردازد و دلایل ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد، نسبت به ایرادات اعلام شده و اعتراض خوانده رسیدگی می‌نماید.

اگر ایرادی که خوانده به دعوا اقامه شده از طرف خواهان وارد کرده است، صحیح نباشد، فرآیند دادرسی از سر گرفته شود و در نهایت حکم مقتضی صادر می‌شود.

بنابراین اگر ایرادی که خوانده نسبت به دعوا وارد می‌کند، جنبه قانونی داشته باشد، دادگاه می‌تواند شکایت طرح شده را رد نماید. رد شکایت حقوقی به واسطه صدور قرار رد دعوا صورت می‌گیرد.

موارد قانونی رد شکایت حقوقی

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، ایراداتی را مطرح نماید. بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ایراداتی که می‌تواند منجر به رد شکایت حقوقی و در پی آن صدور قرار مزبور شود، عبارتند از:

 1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
 2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
 3. خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی ‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
 4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
 5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
 6. دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
 7. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.
 8. مورد دعوا مشروع نباشد.
 9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
 10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
 11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، دادگاه در نهایت وارد ‌ماهیت دعوا شده و به شکایت طرح شده رسیدگی خواهد نمود.

در صورتی که خواهان صلاحیت قانونی اقامه دعوا را نداشته باشد و در این زمینه اقدام به طرح شکایت کرده باشد، خوانده می‌تواند این موضوع را به اطلاع دادگاه رساند و به نوعی اعتراض خود را در این زمینه اعلام کند.

همچنین اگر نماینده قانونی خواهان، شکایتی را در دادگاه مطرح نموده باشد که سمت او مشخص نباشد، خوانده می‌تواند در این زمینه اعتراض خود را بیان کند.

در این صورت دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده، ایرادات مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و نهایتا تصمیم به رد شکایت می‌کند. در واقع شکایت حقوقی، از طریق قرار صادره از طرف دادگاه، رد می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر قاضی متوجه ایراداتی در دعوا اقامه شده نیز گردد، می‌تواند قرار مزبور را صادر نماید و نیازی به اعلام آن از طرف خوانده نمی‌باشد.

با توجه به این که تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی بسیار بالا است، ممکن است که دادگاه متوجه ایرادات وارده به دعوا نباشد که در این صورت با اعتراض خوانده، مورد بررسی قرار داده می‌شود.

جلوگیری از رد شکایت حقوقی

ارائه مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری

طرح شکایت حقوقی در مراجع قضایی مستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات حقوقی است که اگر مراحل اقامه دعوا طبق اصول و تشریفات مشخص شده در قانون انجام نشود، دادگاه‌ها ترتیب اثر خاصی به شکایت مطروحه نمی‌دهند.

در صورتی که آیین و تشریفات اقامه دعاوی حقوقی توسط خواهان انجام نشود، منجر به رد شکایت مطرح شده خواهد شد.

در این صورت باید برای طرح شکایت خود در دادگاه، اطلاعات حقوقی کافی دلشته باشید و از وکلا و متخصصان حقوقی در این زمینه استفاده نمایید.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از طریق آن به اطلاعات حقوقی دست یافت، مشاوره حقوقی است. در واقع از طریق مشاوره حقوقی، می‌توان در ارتباط با نحوه و مراحل شکایت حقوقی، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

بهترین گزینه برای آن که بتوانید اقدام به طرح شکایت حقوقی کنید، استفاده از خدمات حقوقی مجموعه بنیاد وکلا است. مشاوره‌های حقوقی این مجموعه، به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین ارائه می‌شود که می‌تواند برای موکلین مزیت‌های فراوانی داشته باشد.

یکی از مزیت‌های اصلی بهره‌مندی از خدمات حقوقی مجموعه بنیاد وکلا، این است که شکایت شما بدون هیچ مشکلی در دادگاه اقامه می‌شود و به شما تضمین می‌دهیم که با مسائلی مانند رد شکایت و مواردی از این قبیل، مواجه نخواهید شد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در مورد شرایط کلی اقامه دعاوی حقوقی، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

وکیل متخصص برای طرح شکایت حقوقی

در ارتباط پرونده‌های حقوقی، ممکن است شاکی قصد بهره‌مندی از وکیل آنلاین و حضوری را داشته باشد. داشتن وکیل در دعاوی حقوقی می‌تواند به نفع موکلین باشد و احتمال پیروزی آن‌ها را در شکایت مطرح شده افزایش می‌دهد.

اگر در جستجوی وکیل برای طرح شکایت حقوقی هستید، مجموعه بنیاد وکلا گزینه مطلوبی برایتان خواهد بود. این مجموعه با بهره‌مندی از وکلای متخصص در دعاوی ملکی، ثبتی، خانواده، امور قراردادی و غیره، آماده خدمات رسانی به موکلین در سراسر کشور است که در این صورت می‌توانید با شناخته شده‌ترین وکلای ایران در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا