دیه

دیه شکستن گردن و نقص آن

موارد مختلفی در قانون برای انواع دیه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن در رابطه با دیه شکستگی گردن است. در صورتی که به دلیل حوادثی، گردن صدمه ببیند، بر اساس این که گردن خمیده و کج شود و یا این که به دلیل شکستگی گردن، امکان بلع و جویدن غذا را دشوار کند، دیه آن‌ها متفاوت است.

مجازات دیه برای شکستگی گردن در صورتی تعیین می‌شود که به صورت غیر عمدی صورت گرفته باشد که البته امکان دیه برای شکستگی گردن به صورت عمد نیز وجود دارد.

نوشته های مشابه

هر یک از عضو بدن انسان در صورت مشکل دار شدن و صدماتی که به صورت غیر عمد و یا عمد به آن وارد شود، می‌تواند مشمول مجازات دیه باشد. این احتمال وجود دارد که فردی در اثر یک حادثه مانند تصادف، گردن او بشکند و با توجه به انجام آزمایشات پزشکی ثابت شود که گردن او دچار شکستگی شدید یا خفیف شده است.

شکستگی شدید گردن می‌تواند همراه با خم شدن یا کج شدن آن باشد و یا این که بدون خمیدگی شود و در هر صورت دارای دیه خاص خود هستند.

در واقع قانونگذار برای تمامی حالت‌های شکستگی گردن، یک دیه مشخص تعیین نکرده است، بلکه در حالت‌های مختلف و بر حسب این که شکستگی تا چه میزان است، مقادیر دیه متفاوت است. دیه شکستگی گردن در مواردی به صورت مقدر بوده و به این صورت که مقدار آن را قانونگذار تعیین کرده است و در موارد دیگر به موجب ارش است.

این امکان وجود دارد که دادگاه با توجه به شدن صدمه وارد شده به گردن مجنی علیه، حکم به پرداخت دیه کامل بدهد.

گردن به عنوان یکی از نقاط مهم در بدن نیز در صورت صدمه وارد شدن به آن، مشمول دیه مجزا بوده که اگر فردی به صورت غیر عمد اقدام به صدمات به گردن فرد دیگری کند، طبق قانون ملزم به پرداخت دیه است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جز در مواردی که گردن شکسته شود و به نحوی که امکان بهبودی آن وجود نداشته و دیه کامل تعیین شده است، در حالت‌های دیگر شکستگی گردن، ارش تعیین شده و در این صورت دادگاه باید دیه را مشخص نماید.

در این مقاله قصد داریم که به بررسی موضوع دیه شکستگی گردن و موارد نقص آن و شیوه محاسبه کردن این نوع دیه بر اساس جدیدترین نرخ تعیین شده دیات، بپردازیم. البته امکان مشاوره حقوقی فوری با وکیل تلفنی پیرامون بحث دیه برای شما وجود دارد.

دیه شکستگی گردن چیست؟

گردن که عضو مهمی از بدن است و آسیب دیدن آن می‌تواند سبب بروز مشکلاتی در بخش‌های دیگر بدن شود، شرایط خاصی برای دیه آن در قانون تعیین شده است. گاها افراد در حوادث گوناگون برخی از اعضا بدن آن‌ها از جمله گردن آسیب‌هایی می‌بیند و در این صورت طبق قانون، مشمول پرداخت دیه هستند.

بیشتر حوادثی که منجر به شکستگی گردن و به تبع آن مطرح شدن موضوع دیه می‌شود، حادثه تصادف است که راننده و یا سرنشینان با توجه به شدت حادثه ممکن است که گردن آن‌ها آسیب ببیند و در هر صورت طبق قانون، فرد مسبب لازم است که برای پرداخت دیه اقدام کند.

دیه اعضای بدن جدای از دیه منافع آن است که البته دیه گردن جدای از منافع آن نیست و به صورت یک جا مورد محاسبه قرار می‌گیرد. گردن به سبب آن که ارتباط با دیگر اعضا بدن مانند سر دارد، آسیب دیدن گردن می‌تواند سبب صدمه دیدن دیگر عضو بدن نیز شود و در این شرایط لازم است که برای هر کدام، مقدر مشخصی دیه تعیین شود.

شکستگی گردن می‌تواند به حدی باشد که حتی امکان چرخش سر برای فرد مصدوم برای مدت زمانی نباشد و یا این که بهبودی آن امکان پذیر نبوده و یا این که شدت صدمه وارد شده چندان زیاد نبوده و فرد مصدوم تنها در بخش‌هایی از گردن شامل حادثه می‌شود.

در هر صورت می‌توان گفت که گردن مانند سایر اعضای بدن نیز در صورتی که با صدماتی روبرو شود، برای آن دیه تعیین شده که حالت‌های شکستگی گردن برای تعیین دیه از جمله خمیدگی و کج شدن گردن و یا این که شکسته شدن گردن بدون کج شدن باشد، متفاوت است.

علاوه بر این که شکستگی کردن که سب ناقص شدن آن شده باشد، نیز دیه خاص خود را داشته که به موجب ارش است.

درمان گردن

شکستگی گردن در چه صورتی مجازات دیه دارد؟

دیه نوعی از مجازات مندرج در قانون است که در صورتی برای ارتکاب جرائم تعیین می‌شود که جنایت به صورت عمد و یا غیر عمد باشد. البته در حالت کلی، تعیین دیه برای جنایاتی است که به صورت غیر عمد هستند و در مواردی خاص امکان دیه برای جنایت عمدی وجود دارد.

در صورتی که جنایت وارده به صورت عمدی باشد، مجنی علیه حق درخواست قصاص را دارد و در صورتی که امکان اجرای قصاص نباشد، به جای آن دیه در نظر گرفته می‌شود.

لازم است به این موضوع اشاره شود که جنایت وارده به گردن در صورتی که غیر عمد باشد، در هر صورتی مجازات دیه را در پی دارد. اثبات غیر عمدی بودن وارد آمدن جنایت به گردن، مستوجب پرداخت دیه به مجنی علیه است. اما در صورتی که جنایت وارد شده به گردن، عمدا صورت گرفته باشد، در ابتدا مجازات قصاص لحاظ شده و اگر شرایط قانونی برای آن که حکم قصاص اجرا شود، وجود نداشته باشد، تعیین مجازات دیه شکستگی گردن انجام می‌گیرد.

در واقع مجازات دیه برای شکستگی گردن در هر صورت چه غیر عمد و حتی عمد نیز تعیین می‌شود اما اگر شکستگی گردن فردی به صورت عمدا انجام شده باشد، در صورت فقدان اجرا حکم قصاص، دیه مقدر یا غیر مقدر تعیین خواهد شد. در غیر این صورت که غیر عمد بودن صدمه وارده به گردن، ثایت شود، بر حسب این که گردن خمیده شده و یا نه می‌تواند دیه مقدر یا ارش باشد.

توضیحات فوق تنها در مورد دیه شکستگی گردن مطرح نیست، بلکه در موارد دیگر دیه اعضای بدن نیز این شرایط اجرا می‌شود. بیشتر موارد نقص عضو بدن از جمله گردن به صورت غیر عمد هستند و در این صورت دیه برای آن تعیین شده و مجنی علیه نیز مستحق دریافت دیه می‌باشد.

چنانچه مجنی علیه رضایت دهد که اجرای حکم قصاص شکستگی گردن برای جنایتکار اجرا نشود، حکم پرداخت دیه برای او لحاظ خواهد شد. در قانون برای نحوه آسیب دیدن گردن و حالت‌هایی که سبب خمیدگی گردن شده و یا این که کردن مجنی علیه، کج نمی‌شود، مقادیر خاصی از دیه را تعیین کرده است.

موارد نقص شکستگی گردن و تعیین دیه برای آن

حال در این بخش قصد داریم که مواردی که شامل نقص شکستگی کردن و امکان پرداخت دیه برای آن وجود دارد نیز بررسی کنیم. حالت‌هایی که منجر به شکستگی گردن می‌شود، می‌تواند همراه با کج شدن و خمیدگی با این که خمیدگی بر روی گردن وجود نداشته باشد.

علاوه بر این که ناقص شدن گردن نیز می‌تواند در حادثه صدمه دیدن گردن نیز رخ دهد. صدمه وارده به گردن مجنی علیه می‌تواند باعث شود تا این که گردن دیگر کارایی سابق را نداشته باشد که در این صورت مقدار دیه بیشتری نیز برای آن لحاظ خواهد شد. اما در وضعیت‌های دیگر، گردن صدمه جزئی دیده که البته در این شرایط نیز شامل تعیین و پرداخت دیه می‌گردد.

میزان شکسته شدن گردن در تعیین دیه آن اهمیت زیادی دارد و تبعا در مواردی که دیه گردن به موجب ارش است، دادگاه میزان دیه بالایی را برای مجنی علیه در نظر می‌گیرد.

بر اثر جنایت غیر عمد وارده، اگر گردن به نحوی شکسته شود که منجر به خمیدگی گرده، این موضوع بدان معناست که شدت ضربه به گردن بسیار بالا بوده و در این وضعیت، گردن به حد بالایی آسیب دیده و لازمه آن استحقاق بیشتر مجنی علیه از دیه است.

قانونگذار در مواردی نیز دیه شکستگی گردن را منوط به بهبودی و عدم بهبودی در نظر گرفته است. در صورتی که گردن فردی شکسته شود، به نحوی که آسیب به مهره وارد شده و طبق انجام مراحل پزشکی ثابت شود که بهبودی گردن امکان ندارد، مقدار دیه آن با حالتی که در صورت درمان، گردن به حالت قبل باز می‌گردد، متفاوت است.

موارد نقص گردن، تنها به کج شدن یا نشدن آن، محدود نمی‌شود، بلکه گردن به نحوی ناقص می‌شود که در انجام بلع و جویدن، فرد مصدوم دچار مشکل شده و نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند. در ادامه، دیه هر یک از موارد نقص شکستگی گردن را به صورت مجزا و بر اساس شرایط ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، بررسی می‌کنیم.

مهره گردن و کمر

دیه شکستگی گردن همراه با خمیدگی

برای تعیین دیه گردن، لازم است تا میزان آسیب وارده به آن بررسی شود و نوع صدمه وارد شده به گردن در مقدار دیه تاثیرگذار است. در قانون مجازات اسلامی، موارد مختلفی از دیه شکستگی شامل دیه کج شدن گردن، دیه شکستگی گردن بدون خمیدگی و دیه ناقص شدن گردن می‌باشد.

به همین جهت، در این بخش به بررسی تعیین دیه شکستگی گردن که همراه با خمیدگی و کج شدن است را از دید وکیل کیفری بررسی می‌کنیم.

در قانون حالتی که در آن گردن شکسته شده و به موجب آن خمیدگی بر روی آن به وجود آمده است، دیه مشخصی تعیین شده است. در ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی، دیه شکسته شدن گردن که توام با خمیدگی و کج شدن است، اشاره گردیده است.

به موجب این ماده، کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت، موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی، موجب ارش است.

چنانچه آسیب وار شده به گردن به حدی باشد که سبب کج شدن گردد، دو حالت مطرح می‌شود که مقدار دیه در صورت بهبودی و عدم بهبودی آن، متفاوت می‌باشد.

در صورتی که جنایت وارد شده به گردن، منتهی به خمیده شدن آن شود، در صورتی که گردن شکسته شده مراحل درمان را بگذارند اما گردن بهبود نیابد و در هر صورت امکان درمان آن وجود نداشته باشد، قانونگذار دیه این نوع جنایت را برابر با دیه کامل در نظر گرفته است.

در جنایاتی که قانون، دیه کامل تعیین کرده، به منزله آن است که شدن جنایت و آسیب وارده به عضو بدن فرد بسیار بالا است که در مورد مزبور، صدمه‌ای که به گردن وارد شده است، به میزانی است که شخص مصدوم نمی‌تواند گردن خود را درمان کند.

در صورتی که وضعیت گردن صدمه دیده به نحوی است که با انجام مراحل درمان، بهبود پیدا کرده و آثار خمیدگی و شکستگی بر روی آن، دیگر وجود ندارد، مقدار دیه به صورت ارش است و به نحوی می‌باشد که برای تعیین آن باید دادگاه اقدام کند.

شکستگی گردن که دیگر شخص صدمه دیده نمی‌تواند گردن او در وضعیت قبلی که سالم بوده، قرار داشته باشد، قانونگذار دیه کامل را برای این قبیل افراد در نظر گرفته است و در حالت دیگری که درمان گردن آسیب دیده، وجود دارد، دیه به صورت مشخص تعیین نشده است و با تعیین ارش، مرجع قضایی برای مشخص کردن میزان دیه متعلق به مجنی علیه، اقدام می‌کند.

میزان دیه شکستن گردن

دیه شکستگی گردن بدون کج شدن

در بخش قبل، دیه شکستگی گردن در حالت که آثار خمیدگی و کجی روی آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت که در حالتی که امکان بهبود یافتن گردن وجود نداشته، دیه کامل و در حالت دیگر که زوال حالت کج شدن، وجود دارد، دیه غیر مقدر یا ارش است.

حالت دیگری در شکستن گردن و تعیین دیه وجود داشته و آن در وضعیتی که حالت خمیدگی در گردن وجود ندارد و به نحوی گردن کج نشده است. در واقع این حالت، شدت پایین‌تری از شکستگی گردن است که در آن آثار صدمات و ضربات شدید بر روی گردن وجود نداشته و به نحوی گردن مجنی علیه، کج نشده است.

در این صورت گاها پرسشی مطرح می‌شود که اگر گردن فردی در اثر حادثه، صدمه ببیند ولی گردن بر اثر حادثه، کج نشده و آثار خمیدگی در روی گردن نمایان نگردیده، حال دیه گردن چقدر است؟ فرد جنایتکار باید چه قدر دیه پرداخت کند و در مقابل نیز به مجنی علیه تا چه اندازه دیه تعلق می‌گیرد؟

پاسخ به این سوال در ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در آن مقدار دیه گردن شکسته شده بدون خمیدگی می‌باشد، به موجب ارش است. وفق ماده مزبور، شکستگی گردن بدون خمیدگی و کج شدن، ارش دارد. در این صورت تعیین کردن دیه با دادگاه است و طبق روال معمول محاسبه سایر موارد ارش، معیارهای قانونی لازم به کار گرفته می‌شود.

می‌توان گفت که دیه شکستگی گردن در حالتی که همراه با خمیدگی بوده ولی امکان بهبودی و سالم شدن گردن وجود دارد با حالت کلی گردن بدون آثار خمیدگی یا کج شدن است، دیه غیر مقدر یا ارش دارند. در این موارد، با توجه به اینکه مبلغ دیه در قانون صراحتا مشخص نشده است، قاضی برای تعیین دیه اقدام می‌کند.

در مواردی از دیه که شامل ارش بوده و قانون نیز مقدار مشخصی را برای دیه تعیین نکرده است، قاضی از نظریات کارشناسی و همچنین مدارک ارائه شده از طرف پزشکی قانونی برای تعیین دیه و صدور حکم مربوطه اقدام کند. در این صورت نظر یک دادگاه با دادگاه ممکن است که تفاوت داشته باشد و به نحوی مجنی علیه طبق حکم دادگاه مستحق دیه می‌شود.

البته با تعیین ارش برای شکستگی گردن در صورتی که طرفین معترض باشند، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره برای دیه وجود داشته و برای قطعی شدن مبلغ دیه لازم است که حکم در مرحله تجدید نظر به قطعیت برسد.

دیه ناقص شدن گردن

بعد از بررسی و ارائه توضیحات پیرامون دیه شکستگی گردن بر اساس حکم مواد ۶۲۶ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی که آثار خمیدگی در گردن وجود داشته یا حالت کج شدنی روی گردن صدمه دیده وجود ندارد، می‌بایست حالت دیگری از شکستگی گردن که به واسطه آن گردن ناقص شده و سبب بروز مشکلاتی در بلع و جویدن می‌شود، پرداخته شود.

حکم دیه ناقص شدن گردن در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که همانند حالت شکستگی گردن در بخش قبل که توضیح داده شد، به موجب ارش است. در واقع جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود، ارش دارد.

آسیب دیدن گردن می‌تواند به نحوی باشد که غذا خوردن فرد مصدوم شده با مشکل مواجه شده و یا این که امکان حرکت گردن وجود نداشته باشد که دیه آن باید از طرف مرجع قضایی انجام شود.

نقص پیدا کردن گردن به دلیل جنایت وارد شده می‌تواند باعث شود تا انجام عملیات جویدن و یا بلع دشوار شود که قانونگذار مشخص کردن دیه را با دادگاه گذاشته و قاضی نیز جوانب مختلفی را در تعیین ارش در نظر می‌گیرند.

دیه خمیدگی گردن

محاسبه مقدار دیه شکستگی گردن

مقادیر دیه در حالت‌های مختلف صدمه دیدن گردن، بررسی شد و حال در این بخش لازم است که مبلغ و ارزش واقعی آن محاسبه شود. محاسبه مبالغ دیه چه در حالت شکستگی گردن و چه در سایر موارد دیات، آخرین نرخ دیه تصویب شده از طرف قوه قضاییه و دیه کامل انسان است.

  • در حالت اول از دیه گردن که آثار خمیدگی بر روی آن وجود داشته و مقدار دیه همان دیه کامل انسان است، مبلغ آن به میزان ۶۰۰ هزار تومان می‌باشد. در این صورت مبلغی که باید جنایتکار بپردازد، شش میلیون ریال یا همان میزان دیه کامل انسان در ماه غیر حرام است.
  • در سایر موارد دیه شکستگی دیه، قانونگذار مبلغ خاص و مشخصی را تعیین نکرده و صرفا بیان کرده است که دارای ارش هستند. بدین صورت رای دادگاه در تعیین دیه موثر بوده و نمی‌توان یک مبلغ ثابتی برای دیه شکستگی گردن در مواردی که به موجب ارش هستند، تعیین نمود.

بنابراین اگر پیرامون دیه شکستگی گردن و نقص آن نیاز به مشاوره حقوقی فوری دارید، کافیست از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

با دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری، تمامی پرسش‌های شما پیرامون موضوع دیه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اطلاعات کافی در این زمینه کسب خواهید نمود. به همین منظور جهت گرفتن وقت مشاوره و راهنمایی لازم با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا