کیفری (جرائم)عمومی

دادخواست جلب ثالث

در بسیاری از دعاوی حقوقی این امکان قانونی وجود دارد که در اثنای رسیدگی پای فرد ثالثی به دادرسی باز شود. دادخواست جلب ثالث برای احضار فرد سوم برای ادامه رسیدگی قضایی تقدیم می‌شود.

شما می‌توانید در اثنای رسیدگی و حتی پیش از آن به کمک وکیل دادگستری برای تقدیم این دادخواست اقدام نمایید.

نوشته های مشابه

دادخواست جلب ثالث

مطابق ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی دادخواست جلب ثالث تقدیم دادگاه می‌شود، اگر فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست جلب ثالث به اصحاب دعوا توسط دادگاه و رعایت مواعد قانونی وجود داشته باشد، در این صورت همان وقتی که برای دعوای اصلی تعیین شده برای دعوای جلب ثالث هم در نظر گرفته خواهد شد و توأمان به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

اما هنگامی که تنظیم دادخواست جلب ثالث انجام و تقدیم دادگاه می‌شود، فرصت کافی برای ابلاغ و رعایت مواعد قانونی وجود نداشته باشد، دراین صورت دفتر دادگاه دادخواست جلب ثالث را ضمیمه دادخواست اصلی کرده ودر روز رسیدگی تقدیم دادگاه می‌کند و دادگاه هم دستور تجدید جلسه، ابلاغ دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن را به اصحاب دعوا صادر می‌کند و وقت رسیدگی جدیدی تعیین خواهد شد و اصحاب دعوا به دادرسی دعوت خواهند شد.

زمانی به دادخواست جلب ثالث توأم با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود که شرایط ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد یا با دعوای اصلی از یک منشا باشد و یا دارای ارتباط کامل باشد، در غیر این صورت دادگاه دو دعوا را تفکیک کرده و در صورت صلاحیت داشتن، جداگانه به آن‌ها رسیدگی می‌کند و در صورت عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارجاع خواهد کرد.

جلب ثالث

مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادگاه احراز کند جلب ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی است، دراین صورت می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به آن‌ها جداگانه رسیدگی نماید و مجلوب ثالث هم همان حقوق و تکالیف را دارد.

نحوه رسیدگی دادگاه به دادخواست جلب ثالث همان نحوه رسیدگی است که به دعوای اصلی برای دادگاه مقرر شده است همان نحوه ای که به دعوای اصلی رسیدگی می‌شود به دعوای جلب ثالث هم رسیدگی می‌شود.

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست جلب ثالث با قرار رد مواجه شود، این قرار مستقلا قابل تجدیدنظر نیست و فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است و چون مستقلا قابل تجدید نظر نیست بعد از اینکه رای در ماهیت قضیه صادر شده به همراه اعتراض راجع به اصل قضیه قابل تجدید نظر هست.

در اصل قضیه هم دادگاه تجدید نظر اشتغال به رسیدگی پیدا کرده با تجدید نظر خواهی:

در اینجا در صورت نقض قرار رد دادخواست جلب ثالث توسط دادگاه، دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست اصلی و جلب ثالث با توجه به تأثیری که هر کدام از آن‌ها ممکن است بر دیگری داشته باشد درخصوص هر یک از دعوای اصلی و جلب ثالث به عنوان یک دعوای مستقل تصمیم گیری خواهد کرد.

در رأی دادگاه در خصوص این دو دعوا ممکن است دو محکوم علیه و دو محکوم له یا دو محکوم علیه و یک محکوم له وجود داشته باشد.

به عبارتی خوانده دعوای اصلی محکوم شود به حق خواهان دعوای اصلی و مجلوب ثالث محکوم شود در حق جلب کننده ثالث که ممکن است خوانده دعوای اصلی باشد ممکن است خوانده دعوای اصلی و مجلوب ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی محکوم بشوند، در محکوم علیه برای یک محکوم له وجود داشته باشد.

این احتمال هم وجود داشته باشد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم بشوند اما مجلوب ثالث محکوم نشود.

اگر مجلوب ثالث در رای دادگاه محکوم شود، محکومیت او قابل شکایت بوده و می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند و معیار هم برای قابلیت شکایت خود دعوای جلب ثالث است نه دعوای اصلی.

در نتیجه اگر خود دعوای جلب ثالث موازین و معیارهای قابلیت شکایت و تجدید نظر خواهی را داشت محکوم علیه دعوای جلب ثالث یا مجلوب ثالث می‌تواند بر اساس آن موازین تجدید نظر خواهی بکند.

امکان تماس با وکیل تلفنی و مراجعه حضوری در محل زندگی خود و زمان مناسب برای شما همواره با وکلای بنیاد وکلا برقرار می‌باشد.

دادخواست جلب ثالث

طواری مربوط به جریان دادرسی (طواری اول توام یا تفکیک کردن پرونده‌ها)

طواری دادرسی ممکن است ناشی از دعاوی طواری باشد که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی ممکن است ایجاد بشود از قبیل دعوای اضافه، ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای متقابل که در بخش اول مورد مطالعه قرار گرفت و طواری دیگر طواری مربوط به جریان دادرسی است.

بعضی مواقع دادگاه مکلف است پرونده‌ها را از هم تفکیک کند یا توأم کند، در برخی مواقع جریان دادرسی به دلیل رخدادی با توقیف مواجه می‌شود یا در موارد دیگر جریان دادرسی زایل می‌شود.

این دسته از رخدادها از آن جا که جریان رسیدگی را با چالش مواجه می‌کند به طواری دادرسی معروف هستند اما قسمت اول یعنی مواردیکه دادگاه پرونده‌ها یا توام می‌کند و با تفکیک می‌کند، در موارد مربوط به طرح دعاوی طاری گفته شد که در خصوص توام کردن دعاوی در جایی که دعوای طاری مطرح می‌شود، دادگاه مکلف است که اگر شرایط دعاوی طاری وجود دارد، دعوای طاری را با دعوای اصلی توام کند و یکجا مورد رسیدگی قرار بدهد.

اما آن چیزی که اینجا مدنظر ماست و موضوع بحث است رسیدگی توام در صورت رخاد دعاوی طاری نیست بلکه فرضی مورد نظر است که

طواری اول: مواردی که دادگاه پرونده‌ها را توأم یا تفکیک می‌کند در مورد رسیدگی توام پرونده‌ها باید گفت وقتی که دادخواست‌های متعددی به صورت جداگانه مطرح شده و تقدیم دادگاه می‌شوند، اگر این پرونده‌ها چنان رابطه‌ای با هم داشته باشند که شایسته باشد یک جا به آن‌ها رسیدگی شود، دادگاه باید این کار را انجام داده و یک رأی درخصوص آن‌ها صادر کند.

مثال: الف علیه ب دادخواست الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی یک خودرو را به استناد یک قرارداد عادی تقدیم می‌کند و خوانده هم مدعی بطلان یا فسخ قرارداد اصلی و دعوایی با این مضمون طرح می‌کند.

دعوای جلب ثالث

خوانده نه به عنوان پاسخ بلکه یک دعوایی را مستقلا طرح می‌کند که خواسته اش اعلام بطلان است و در نتیجه تقاضای حکم و صدور حکم به بطلان قرارداد را از دادگاه درخواست می‌کند و به صورت دعوای مستقل مطرح می‌شود.

این دو دعوا هرچند مستقل طرح شد ه اند، اما سرنوشت دعوای دوم چنان در سرنوشت دعوای اول تأثیر دارد که دادگاه نمی‌تواند بی توجه به آن درخصوص دعوای اول اظهار‌نظر کند و خود را بی توجه قلمداد کند.

چرا که اگر در دعوای دوم حکم به بطلان قرار داد صادر شود، طبیعی است مستند دعوای اول که این قرار داد است و همین قرار دادی که حکم به بطلان آن در دعوای دوم صادر شده، در نتیجه مستند دعوای اول از بین خواهد رفت و دعوای اول ممکن است بدون مستند باقی بماند و دادگاه به ناچار باید حکم به رد دعوای اصلی صادر بکند.

مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: زمانی که دعاوی متعددی مطرح می‌شوند که ارتباط کامل با دعوای اصلی دارند، اگر این دعاوی متعدد در دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای اصلی است مطرح شوند، در این صورت دادگاه به همه آن‌ها یک جا رسیدگی می‌کند اما اگر در دادگاه‌ها و شعب مختلف مطرح شوند، به تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع به همه آن‌ها در یک شعبه و به صورت یک جا رسیدگی خواهد شد.

دادگاهی که دعوای مرتبط را دریافت می‌کند باید قرار رسیدگی توأمان صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی توأمان و ارجاع به یک شعبه نزد مقام ارجاع یا رئیس حوزه قضایی ارسال کند.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا از متخصصین ما یاری جویید.

برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه مشاوره خود می‌توانید از وکیل آنلاین در بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا