اجرای احکام

ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی مربوط به بعد از زمان است که دادخواست وقتی تقدیم دادگاه شد بعد از اینکه توسط دفتر دادگاه بررسی شد و کامل تشخیص داده شد و یا اینکه بعد از بررسی ناقص تشخیص داده شد ولی بعد از اخطار رفع نقص، نواقص برطرف شد گفته شد که مدیر دفتر پرونده را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه تعیین وقت می دهد.

بعد از اینکه منشی دادگاه وقت دادرسی را تعیین کرد، دفتر دادگاه در اخطاری در دو نسخه تنظیم می شود وقت دادرسی دادگاه و شعبه ای را که دادرسی در آنجا انجام می شود، مشخصات خواهان ر ا در اخطاریه می نویسد و به واحد ابلاغ تقدیم می کند و برای خوانده هم همین اخطاریه ارسال می شود.

نوشته های مشابه

مامور ابلاغ هم باید برابر مقررات اوراق مربوط را ابلاغ بکند و یک نسخه از دو نسخه اخطاریه ای که تسلیم واحد ابلاغ شده را با قید مشخصات مربوط به خودش و گیرنده ابلاغ به دفتر دادگاه ارائه بدهد.

اهمیت ابلاغ

ابلاغ از این جهت اهمیت دارد که همه مهلت ها و مواعدی که دادگاه و یا قانون برای افراد در نظر می گیرد، آغاز مهلت از زمانی است که ابلاغ صورت می گیرد یا اینکه اقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ و اطلاع اصحاب دعوا از موضوع باشد.

برگه های مشمول مقررات

به موجب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ترتیبات ابلاغ اظهارنامه به گونه ای است که در فصل مقرر مربوط به ابلاغ در آیین دادرسی مدنی آمده.

ابلاغ واقعی

با توجه به ماده ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی می توان ابلاغ ر ا به ۲ دسته ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم کرد. مشاوره حقوقی ما در این راستا چنین می‌گوید:

در ابلاغ واقعی هر جا که اوراق اخطاریه به افرادی صورت می گیرد که یا مخاطب دعوا هستند؛ یعنی به عنوان مخاطب این اخطاریه در اخطاریه ذکر شوند و گیرنده واقعی اخطاریه تلقی می شوند و اخطار برای آن‌ها نوشته شده و برای اطلاع آن‌ها ارسال شده و یا اشخاصی که در اشخاص حقوقی ابتدا صلاحیت گرفتن اوراق ابلاغ را دارند.

یعنی در اشخاص حقیقی ابلاغ واقعی زمانی صورت می گیرد که اوراق به خود مخاطب ابلاغ بشود و در اشخاص حقوقی هم زمانی ابلاغ واقعی است که به افرادی ابلاغ شود که قانونگذار ابتدا و راسا صلاحیت دریافت و تحویل گرفتن اوراق اخطاریه را برای آنها در نظر گرفته است.

ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

در ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی براساس ماده ۶۸ ق.آ.د.م مامور ابلاغ مکلف هست، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم بکند، پس بنابراین برای اینکه ابلالاغ واقعی به اشخاص حقیقی صورت بگیرد اوراق مربوط به دادخواست یا هر اخطاریه دیگری باید به شخص مخاطب ابلاغ بشود.

شخص مخاطب شخصی است که در  برگ اخطاریه به عنوان گیرنده این اخطاریه و کسی که مفاد این اخطاریه باید به او اطلاع داده شود و مطلع از مفاد اخطاریه شود در نظر گرفته شده برای اینکه ابلاغ، ابلاغ واقعی باشد باید به خود او ابلاغ شود.

به موجب ماده ۸۲۱ ق.آ.د.م مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه ی اول و دوم ابلاغ نامه تصریح بکند و امضاء بکند.

ابتدا نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا هم نام و هم نام خانوادگی باید قید شود و علاوه بر آن مشخصات خودش را هم باید قید بکند. بند ۳ ماده ۸۲ باید محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف نیز قید شود.

اقامت داشتن مخاطب در حوزه دادگاه دیگر

نکته دیگری که در بحث ابلاغ باید دقیقا مشخص بشود این هست که ممکن است مخاطب ابلاغ، در محل دادگاهی که اخطار را صادر می کند اقامت نداشته باشد؛ یعنی اگر مخاطب ابلاغ در همان محلی باشد که دادگاه مستقر است و دادگاه مقر آن است اخطار به مامور ابلاغ داده می شود و مامور ابلاغ می رود و در حوضه ی همان دادگاه اوراق را ابلاغ می کند.

ممکن هست مخاطب ابلاغ در محلی باشد که محل این دادگاه رسیدگی کننده نیست بلکه مقر دادگاه دیگری است. حوضه ی قضایی دادگاه دیگری است.

ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود.

مقیم نبودن مخاطب در مقر دادگاه

ممکن هست که محل استقرار مخاطب ابلاغ محلی باشد که محل و مقر هیچ دادگاهی نیست؛ یعنی در آن محلی که او اقامت دارد هیچ دادگاهی وجود ندارد.

البته به این مفهوم نیست که حوضه ی قضایی هیچ دادگاهی نیست طبیعتا هیچ نقطه ای از کشور نمی تواند در حوضه ی قضایی هیچ دادگاهی نباشد بلکه منظور این است در آن محل دادگاهی وجود ندارد.

توضیح در مورد اینکه اگر مخاطب در زندان یا بازداشتگاه باشد. نکته دیگر این است که مخاطب ابلاغ در بازداشتگاه یا در زندان باشد برگ ها به وسیله ی اداره ی زندان و مخاطب ابلاغ، ابلاغ می شود.

در واقع اداره ی زندان و مامورزندان و مدیر زندان در این مورد مامور ابلاغ محسوب می شود و باید همه ترتیبات مربوط به ابلاغ را رعایت بکند و در صورتیکه همه ی تشریفات را رعایت بکند ابلاغ به آن ابلاغ واقعی شمرده می شود.

ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی

ابلاغ کارکنان و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها اگر مخاطب ابلاغ و آدرسش برای ابلاغ و آدرس اداره ی آنها نوشته می شود، نحوه ی ابلاغ به گونه ای است که در این تبصره بیان شده.

البته به این معنا نیست که الزاما ابلاغ به کارکنان دولت در محل کار آنها صورت بگیرد ممکن هست کارکنان دولت آدرسی برای ابلاغ اوراق قضایی اعلام کرده باشند.

مثلا محل اقامت خود را اعلام کرده باشند، در اینصورت به محل اقامت آن‌ها ابلاغ می شود ولی چنانچه آدرس گیرنده ابلاغ محل کار آنها باشد نحوه ابلاغ آنها به گونه ایست که در تبصره ۱ ماده ۶۸ بیان شده بدین ترتیب که برگ ها به قسمت کارگزینی که کارمند در آنجا خدمت می کند یا نزد رئیس کارمند فرستاده می شود.

ابلاغ برگ ها به اشخاص مقیم خارج کشور

بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادخواست و همینطور سایر اوراق مربوط به پرونده و اوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید.

اگر مخاطب در کشوری اقامت داشته باشد که کشور ایران در آن کشور مامور کنسولی یا سیاسی نداشته باشد، این اقدام را یعنی ابلاغ را وزارت امور خارج به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

مقررات مربوط به ابلاغ توسط مامورین سیاسی و کنسولی مقررات قانون آیین دادرسی کشور ماست.

در این زمینه می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی نیز دریافت نمایید.

ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

ابلاغ به اشخاص حقوقی به افرادی صورت می گیرد که ابتدا قانون آنها را صالح برای گرفتن ابلاغ دانسته و توسط مامور ابلاغ و قانونی که آن را صالح برای امر ابلاغ در نظر گرفته و شناخته آن ابلاغ، ابلاغ واقعی است.

در ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی اینگونه می خوانیم که در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی که تمام و بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت هست؛ یعنی همه نهادها و ادارات دولتی برگ های اخطاریه و ضمایم آن و هرگونه اوراق اخطاریه باید به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ شود.

اگر رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقامش از گرفتن برگها امتناع بکند و برگها را دریافت نکند، مراتب در برگه اخطاریه نوشته می شود و به دادگاه پس داده می شود.

ابلاغ به اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی افرادی که صلاحیت امر ابلاغ را دارند و دریافت اوراق ابلاغ در صلاحیت آن‌ها است، مدیر یعنی مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل یا کسی که در شرکت یا اوراق مالی حق امضاء دارد و اگر امکان ابلاغ به اینها نبود به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد.

در ابلاغ به شرکت‌ها ورشکسته یعنی چنانچه مخاطب ابلاغ شرکتی باشد که ورشکسته شده باشد، برگ‌ها حسب مورد به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود؛ یعنی جایی که اداره ی تصفیه وجود دارد اوراق باید به اداره تصفیه ابلاغ بشود و در جایی که اداره ی تصفیه وجود ندارد اوراق به مدیر تصفیه ابلاغ می شود.

اصولا مدیران مخاطب ابلاغ از همان ابتدا جزئیات رسیدگی را به یک وکیل حاذق می‌سپارند.

دعاوی مربوط به ورشکستگی

در تبصره ۲ و ۳ ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی اینگونه می خوانیم که در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

در تبصره ۳ اینگونه آمده است در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به  آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ی ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد.

شما می‌توانید با ارسال تصویری از ابلاغیه خود به وکیل آنلاین بنیاد وکلا سوالات خود را جویا شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا