لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطابق ماده 138 ق.آ.د.م: وقتی دادخواست جلب ثالث تقدیم دادگاه می شود، اگر فرصت کافی براي ابلاغ دادخواست جلب ثالث به اصحاب دعوا توسط دادگاه و رعایت مواعد قانونی وجود داشته باشد، در این صورت همان وقتی که براي دعواي اصلی تعیین شده براي دعواي جلب ثالث هم در نظر گرفته خواهد شد و توأمان به آن ها رسیدگی می شود.

اما هنگامی که دادخواست جلب ثالث تقدیم دادگاه می شود، فرصت کافی براي ابلاغ و رعایت مواعد قانونی وجود نداشته باشد، دراین صورت دفتر دادگاه دادخواست جلب ثالث را ضمیمه دادخواست اصلی کرده ودر روز رسیدگی تقدیم دادگاه می کند و دادگاه هم دستور تجدید جلسه، ابلاغ دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن را به اصحاب دعوا صادر می کند و وقت رسیدگی جدیدی تعیین خواهد شد و اصحاب دعوا به دادرسی دعوت خواهند شد.

زمانی به دادخواست جلب ثالث توأم با دعواي اصلی رسیدگی می شود که شرایط ماده 17 ق.آ.د.م را داشته باشد یا با دعوای اصلی از یک منشا باشد و یا دارای ارتباط کامل باشد، در غیر این صورت دادگاه دو دعوا را تفکیک کرده و در صورت صلاحیت داشتن، جداگانه به آنها رسیدگی می کند و در صورت عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارجاع خواهد کرد.

مطابق ماده 139 ق.آ.د.م: اگر دادگاه احراز کند جلب ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی است، دراین صورت می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به آنها جداگانه رسیدگی نماید و مجلوب ثالث هم همان حقوق و تکالیف را دارد.

نحوه رسیدگی دادگاه به دادخواست جلب ثالث همان نحوه رسیدگی است که به دعوای اصلی برای دادگاه مقرر شده است همان نحوه ای که به دعوای اصلی رسیدگی می شود به دعوای جلب ثالث هم رسیدگی می شود.

مطابق ماده 140 ق.آ.د.م: اگر دادخواست جلب ثالث با قرار رد مواجه شود، این قرار مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست و فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است و چون مستقلا قابل تجدید نظر نیست بعد از اینکه رای در ماهیت قضیه صادر شده به همراه اعتراض راجع به اصل قضیه قابل تجدید نظر هست و در اصل قضیه هم دادگاه تجدید نظر اشتغال به رسیدگی پیدا کرده با تجدید نظر خواهی؛

در اینجا درصورت نقض قرار رد دادخواست جلب ثالث توسط دادگاه، دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست اصلی و جلب ثالث با توجه به تأثیري که هر کدام از آنها ممکن است بر دیگري داشته باشد درخصوص هر یک از دعواي اصلی و جلب ثالث به عنوان یک دعواي مستقل تصمیم گیري خواهد کرد.

در رأي دادگاه در خصوص این دو دعوا ممکن است دو محکوم علیه و دو محکوم له یا دو محکوم علیه و یک محکوم له وجود داشته باشد.

به عبارتی خوانده دعوای اصلی محکوم شود به حق خواهان دعوای اصلی و مجلوب ثالث محکوم شود در حق جلب کننده ثالث که ممکن است خوانده دعوای اصلی باشد ممکن است خوانده دعوای اصلی و مجلوب ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی محکوم بشوند، در محکوم علیه برای یک محکوم له وجود داشته باشد. این احتمال هم وجود داشته باشد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم بشوند اما مجلوب ثالث محکوم نشود.

اگر مجلوب ثالث در رأي دادگاه محکوم شود، محکومیت او قابل شکایت بوده و می تواند تجدیدنظرخواهی کند و معیار هم براي قابلیت شکایت خود دعواي جلب ثالث است نه دعواي اصلی.

در نتیجه اگر خود دعوای جلب ثالث موازین و معیارهای قابلیت شکایت و تجدید نظر خواهی را داشت محکوم علیه دعوای جلب ثالث یا مجلوب ثالث می تواند بر اساس آن موازین تجدید نظر خواهی بکند.

طواري مربوط به جریان دادرسی (طواري اول توأم یا تفکیک کردن پرونده ها)

طواری دادرسی ممکن است ناشی از دعاوی طواری باشد که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی ممکن است ایجاد بشود از قبیل دعوای اضافه، ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای متقابل که در بخش اول مورد مطالعه قرار گرفت و طواری دیگر طواری مربوط به جریان دادرسی است.

بعضی مواقع دادگاه مکلف است پرونده ها را از هم تفکیک کند یا توأم کند، در برخی مواقع جریان دادرسی به دلیل رخدادي با توقیف مواجه می شود یا در موارد دیگر جریان دادرسی زایل می شود.

این دسته از رخدادها از آنجا که جریان رسیدگی را با چالش مواجه می کند به طواری دادرسی معروف هستند اما قسمت اول یعنی مواردیکه دادگاه پرونده ها یا توام می کند و باتفکیک می کند، در موارد مربوط به طرح دعاوی طاری گفته شد که در خصوص توام کردن دعاوی در جایی که دعوای طاری مطرح می شود، دادگاه مکلف است که اگر شرایط دعاوی طاری وجود دارد، دعوای طاری را با دعوای اصلی توام کند و یکجا مورد رسیدگی قرار بدهد، اما آن چیزی که اینجا مد نظر ماست و موضوع بحث است رسیدگی توامدر صورت رخاد دعاوی طاری نیست بلکه فرضی مورد نظر است که؛

طواري اول: مواردي که دادگاه پرونده ها را توأم یا تفکیک می کند در مورد رسیدگی توام پرونده ها  باید گفت وقتی که دادخواست هاي متعددي به صورت جداگانه مطرح شده و تقدیم دادگاه می شوند، اگر این پرونده ها چنان رابطه اي با هم داشته باشند که شایسته باشد یک جا به آنها رسیدگی شود، دادگاه باید این کار را انجام داده و یک رأي درخصوص آنها صادر کند.

مثال: الف علیه ب دادخواست الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی یک خودرو را به استناد یک قرارداد عادي تقدیم می کند و خوانده هم مدعی بطلان یا فسخ قرارداد اصلی و دعوایی با این مضمون طرح می کند.

خوانده نه بعنوان پاسخ بلکه یک دعوایی را مستقلا طرح می کند که خواسته اش اعلام بطلان است و در نتیجه تقاضای حکم و صدور حکم به بطلان قرارداد را از دادگاه درخواست می کند و به صورت دعوای مستقل مطرح می شود.

این دو دعوا هرچند مستقل طرح شد ه اند، اما سرنوشت دعواي دوم چنان در سرنوشت دعواي اول تأثیر دارد که دادگاه نمی تواند بی توجه به آن درخصوص دعواي اول اظهار نظر کند و خود را بی توجه قلمداد کند؛ چرا که اگر در دعوای دوم حکم به بطلان قرار داد صادر شود، طبیعی است مستند دعوای اولکه این قرار داد است و همین قرار دادی که حکم به بطلان آن در دعوای دوم صادر شده، در نتیجه مستند دعوای اول از بین خواهد رفت و دعوای اول ممکن است بدون مستند باقی بماند و دادگاه به ناچار باید حکم به رد دعوای اصلی صادر بکند.

مطابق ماده 103 ق.آ.د.م: زمانی که دعاوي متعددي مطرح می شوند که ارتباط کامل با دعواي اصلی دارند، اگر این دعاوي متعدد در دادگاهی که در حال رسیدگی به دعواي اصلی است مطرح شوند، در این صورت دادگاه به همه آنها یک جا رسیدگی می کند اما اگر در دادگاه ها و شعب مختلف مطرح شوند، به تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع به همه آنها در یک شعبه و به صورت یک جا رسیدگی خواهد شد.

دادگاهی که دعواي مرتبط را دریافت می کند باید قرار رسیدگی توأمان صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی توأمان و ارجاع به یک شعبه نزد مقام ارجاع یا رئیس حوزه قضایی ارسال کند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ