برق

  • سرقت9WD8nMY2rF2C7n6RTyyIfwavNLbPvQ615NXgMU73

    برق دزدی و مجازات آن

    دامنه وقوع جرم دزدی یا سرقت، بسیار گسترده است و یکی از موضوعاتی که می‌تواند در جرم سرقت مورد توجه…

  • سرقتMsx9ix4voNGug2P3PmfidFKwxEH9DBnQVefUSE9Q

    مجازات سرقت برق و آب عمومی

    هرکس با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان،…

دکمه بازگشت به بالا