لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۱ بازدید ۰ دیدگاه

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در اولین جلسات رسیدگی

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در اولین جلسات رسیدگی
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حقوق خواهان در اولین جلسه ی دادرسی

ماده ی ۱۰۷ و ۲۱۷ ق.آ.د.م حقوق خواهان را در مقطع تا اولین جلسه ی دادرسی بیان می کند در بند (ج) ماده ی ۱۰۷ ق.آ.د.م اینگونه می خوانیم که در بند الف این ماده اینگونه می خوانیم که خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دارسی دادخواست خود را مسترد کند، در اینصورت دادگاه قرار دادخواست صادر می نماید.

حق دیگری که خواهان در مقطع تا اولین جلسه ی دادرسی دارد حقی است که در تعرض به اصالت به سند خوانده برای او در ماده ی ۲۱۷ ق.آ.د.م جدید به رسمیت شناخته در این ماده می خوانیم که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه ی دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او متقرب خواهد شد.

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

خواهان در ۲ مقطع تا پایان اولین جلسه ی دادرسی و مقطع تا اولین جلسه ی دادرسی حقوقی دارد حقوق خوانده در این دو مقطع چیست؟ حقوق خوانده در مقطع تا پایان اولین جلسه ی دادرسی عبارت است از ایراداتی که در ماده ی ۸۴ مطرح شده گفته شد که ایراداتی که در این ماده مطرح شد اصولا و عمدتا از ناحیه ی خوانده مطرح می شود و خوانده را قانونگذار مختار کرده که می تواند در این مواردی که در این ماده پیش بینی شده ضمن اینکه به ماهیت دعوا پاسخ می دهد و از خود در مقابل ماهیت دعوا دفاع می کند به مواردیکه در این ماده ذیل شده ایراد بکند دوم طرح دعوای متقابل هست در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده که خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه ی دعوا نماید.

در ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م می خوانیم که دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی تقدیم شود.حق دیگری که برای خوانده تا پایان اولین جلسه ی دادرسی شناخته شده همان طوری که برای خواهان گفته شد دادخواست جلب ثالث هست خوانده هم مثل خواهان می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی درخواست جلب ثالث بکند، در صورتیکه تمایل به جلب شخص ثالث دارد باید جهات و دلایل خودش را تا پایان جلسه ی اول دادرسی به دادگاه اظهار بکند و ظرف ۳ روز پس از جلسه ی اول دادرسی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه بکند.

حقوق خوانده تا اولین جلسه ی دادرسی

بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م اعتراض خوانده به بهای خواسته ای که توسط خواهان اعلام شده را تا اولین جلسه ی دادرسی اعلام کرده در بند ۴ ماده ۶۲ اینگونه می خوانیم در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه ی دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده است.

همین طور تعرض به اصالت اسناد خواهان توسط خوانده باید تا اولین جلسه ی دادرسی صورت بگیرد در ماده ی ۲۱۷ ق.آ.د.م می خوانیم که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل بیاید.

تکالیف خواهان و خوانده

در اولین جلسه ی دادرسی قانونگذار در مواد مختلف تکالیفی را برای خواهان و تکالیفی را برای خوانده و تکالیفی را برای هر دو اعلام کرده اما تکلیفی که خواهان در اولین جلسه ی دادرسی دارد در ماده ۹۶ ق.آ.د.م که ماده ی نسبتا مفصلی هم هست نکاتی قابل طرح هست.

در این ماده می خوانیم که خواهان باید اصل اسنادی را که رو نوشت آنها را ضمیمه ی دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به اینها استناد نماید، در جلسه ی دادرسی حاضر نماید رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه ی دیگر به طرف تسلیم می شود.

در این ماده قانونگذار علاوه بر اینکه واژه ی وکیل را به کار برده واژه نماینده ی خواهان راهم نیز به کار برده.

تکالیف خواهان و خوانده

در اولین جلسه ی دادرسی (ادامه) نکته ی دومی که در ماده ۹۶ آمده واژه ی جلسه ی دادرسی است اما استنباط می شود که منظور همان اولین جلسه ی دادرسی است نه جلسات بعدی نکته ی سوم این هست که در صورتیکه خواهان پس از اولین جلسه ی دادرسی در دفاع از اسناد خوانده به اسنادی استناد بکند در جلسه ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت و رو گرفت گواهیشده ی آن ها را در اختیار خوانده و دادگاه قرار می دهد اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا در صورت درخواست خوانده ارائه بکند.

ارائه اصول اسناد نکته ی چهارم این هست که ارائه ی اصول اسناد در صورتی الزامی هست که طرف مقابل یعنی خوانده یا وکیلش ارائه ی اصول اسناد را درخواست بکند.

ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد

اگر خواهان اصول اسناد را ارائه نکند در صورت مطالبه ی خوانده اگر سند او سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود دادخواست آن هم مستند به ادله دیگری نباشد یعنی در دادخواست دلیل دیگری غیر از همین سند عادی که مورد انکار و تردید واقع شده وخواهان اصولش را در دادگاه ارائه نکرده در اینصورت دادخواست خواهان در این خصوص ابطال می گردد.

اگر استناد خواهان سند رسمی باشد

اگر مستند خواهان سند رسمی باشد چون در سند رسمی ادعای انکار یا تردید قابل استماع نیست و ادعادی تردید یا انکار در اسناد رسمی قابل پذیرش نیست در نتیجه اگر مستند خواهان سند رسمی باشد ارائه نکردن اصول اسناد در جلسه ی اول دادرسی خطری را متوجه خواهان نمی کند.

اگر سند مورد استناد خواهان سند عادی باشد اما مورد انکار یا تردید خواهان، خواننده قرارنگیرد بلکه مورد ادعای جعل قرار بگیرد، در اینصورت باز هم ارائه نکردن اصول اسناد درجلسه اول دادرسی علی رغم مطالبه ی خوانده خطری را متوجه خواهان نمی کند.

قرار ابطال نکته ی آخری که در ماده ۹۶ قابل بحث هست این است که قرار ابطال دادخواستی کهقانونگذار پیش بینی کرده در صورتی است که دادخواست مستند به ادله ی دیگری نباشد اگر خواهان به سند عادی استناد کرده که اصولش را در جلسه ی اول دادرسی ارائه نکرده علی رغم اینکه خوانده آنرا مطالبه کرده درست است که این سند از دلایل او خارج می شود ممکن هست خواهان برای اثبات ادعای خودش به دلایل دیگری از قبیل شهادت شهود کرده باشد، در اینصورت صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاحت بوده و دادگاه باید به ادله دیگر خواهان رسیدگی بکند یا براساس ماده ی ۲۱۶ ق.آ.د.م احکام منکر را بر انکارکننده ی سند عادی مترتب بکند.

تکلیف خوانده به ارائه ی اصول مستندات و ضمانت اجرای آن

ماده ی ۹۶ ق. آ. د. م. این تکلیف را برای خوانده هم مقرر کرده که در جلسه ی اول دادرسی اصول مستندات را ارائه بکند، اگر خوانده در دفاع از خواسته ی خواهان به اسنادی استناد می کند باید در جلسه ی اول دادرسی اصلش را یا رو نوشتش را یا تصویرش را به دادگاه ارائه بکند.

خوانده هم می تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در جلسه ی دادگاه حاضر بشود اصول یا رونوشت یا روگرفت اسناد خودش را توسط وکیل یا نماینده ی خودش در دادگاه ارائه بکند.

تکلیف اصحاب دعوا دراعلام وجود دعوای مرتبط

اما تکلیفی که قانونگذار برای ۲ طرف دعوا یعنی خواهان و خوانده در جلسه ی دادرسی مقرر کرده که این تکلیف همزمان هم برای خواهان و هم برای خوانده است تکلیفی است که در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م به آن اشاره شده.

در این ماده می خوانیم که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل که با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به  تمامی آنها یک جا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه ی اول یک جا رسیدگی خواهد شد، در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلف هستند از دعاوی مربوط دادگاه را نمایند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ