لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۵ بازدید ۰ دیدگاه

ایرادات دادرسی خویشاوندي وکلا با قضات

ایرادات دادرسی خویشاوندي وکلا با قضات
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطابق ماده 12 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا دادگستري و مصوب 1332در صورتی که وکیل دادگستري یا زوجۀ او با دادرس، دادستان، دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از طبقه دوم داشته باشند، مستقیماً یا با واسطه. شخص وکیل از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع می باشد. موارد ذکر شده از موارد رد محسوب می شود و قبول وکالت هم تخلف انتظامی خواهد بود.

نکاتی در خصوص ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس را تا چه زمانی می توان مطرح کرد؟

مطابق ماده 87 ق.آ.د.م: به طور کلی همه ایرادات و اعتراضات از جمله ایراد رد دادرس باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ایراد رد دارس لازم نیست که با شکل خاصی مانند دادخواست ارائه شود می تواند به صورت شفاهی یا کتبی در جلسۀ دادگاه مطرح شود.

اگر ایراد رد دادرس به صورت شفاهی مطرح شود باید در صورت جلسه نوشته شود.

اگر خود دادرس جهات رد را احراز کند باید با ذکر جهت و برابر بند های شش گانه  قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و رسیدگی را به دادرس دیگري ارجاع دهد و حق ندارد از تصمیمی که گرفته عدول بکند.

ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید، مگر اینكه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

مطابق ماده 92 ق.آ.د.م: اگر یکی از دادرسان قرار امتناع از رسیدگی صادر کند اما دادگاه به اندازه کافی دادرس نداشته باشد باید پرونده را نزد رئیس شعبه اول بفرستد.

مثال: اگر در دادگاه تجدید نظر که داراي 2 قاضی است یکی از قضات قرار صادر کند، پرونده براي تکمیل نصاب دادرسان باید به نظر رئیس کل دادگستري برسد و مقام ارجاع هم باید دادرس دیگري را به پرونده ضمیمه کند و اگر وجود نداشته باشد؛ چون دادگاه تجدید نظر با یک نفر نمی تواند به پرونده رسیدگی کند، باید پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض با رعایت حوزه بندي قضایی ارسال گردد.

در تمام مواردي که پرونده با قرار به شعبه یا قاضی دیگري ارجاع می شود، قاضی مکلف به رسیدگی بوده و نمی تواند به این دلیل که می گوید صدور قرار صحیح نبوده از رسیدگی امتناع کند.

حتی اگر دادرس مرجوع الیه از رسیدگی به این دلیل که قار امتناع قاضی صادر کننده این قرار صحیح نبوده پرونده را به نزد رییس حوزه قضایی یا رییس کل بفرستد، رییس حوزه قضایی نمی تواند این پرونده را از آن شعبه بگیرد و به شعبه دیگری ارجاع بدهد.

جهات رد ذکر شده در این ماده، جهات رد واقعی است و دادرس نمی تواند بدون وجود آنها از رسیدگی خودداري کند و در صورت استنکاف از رسیدگی مرتکب تخلف انتظامی شده است.

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید.

چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید. صورت مجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد.

ایراد تأمین دعواي واهی

ایراد دیگری که در کنار ایراد رد دادرس بعنوان سایر ایرادات مطرح می شود ایراد تامین دعوای واهی است.

مواد 109 و 110 ق.آ.د.م ایراد تأمین دعواي واهی را ذکر کرده اند.

مطابق 109 ق.آ.د.م: ایراد تأمین دعواي واهی شامل کلیه دعاوي مدنی می شود چه دعاوي اصلی چه طاري. همچنین شامل دعاوي مربوط به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر کرده است هم می شود پس بنابراین کلیه دعاوی مدنی خواه اصلی و خواه طاری، ایراد تامین دعوای واهی قابل طرح است.

ایراد تأمین دعواي واهی

خوانده ادعا می کند که خواهان علیه او بیهوده و به صورت واهی اقامه دعوا کرده است و می تواند براي تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضاي تأمین کند.

خوانده از دادگاه درخواست بکند که از آنجا که خواهان اقامه دعوای واهی کرده و حداقل به نظر من این دعوا واهی است و من مجبور هستم بخاطر اینکه دعوای او را رد بکنم و پاسخ ماهوی بدهم وکیلی را قرار داد ببندم و به عنوان موکل باوکیل وارد دعوی بشوم از طرفی هم ممکن است در پرونده مجبور باشم تقاضای کارشناسی نمایم.

تقاضای معاینه محلی و تحقیق محلی بکنم و همه اینها برای من مستلزم هزینه است از طرفی ممکن است خواهان در دادگاه بدوی محکوم له واقع بشود و من باتجدیدنظر خواهی، واهی بودن دعوای او را ثابت بکنم هزینه تجدید نظر خواهی دادم و همه اینها هزینه است از آنجا که خواهان ممکن است درنهایت محکوم به بی حقی شود و با درخواست من محکوم به پرداخت این هزینه ها در حق من بشود دادگاه درخواست بکند که از خواهان تامینی اتخاذ بکند و دادگاه تحت شرایطی این تامین را از خواهان خواهد گرفت.

دادگاه زمانی درخواست تأمین دعواي واهی را می پذیرد که تقاضاي متقاضی تأمین را با توجه به نوع دعوا و وضع دعوا و سایر جهات موجود در پرونده موجه بداند؛ یعنی اگر استدلال خوانده را در واهی  بودن دعوا با توجه به وضعیت دعوا بپذیرد، در این صورت قرار تامین دعوای واهی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید.

دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ماده ۱۱۰ - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ