اسناد بیع

  • 0Hng4lM3yksS1adNz4g1A9ftklIrak2JhVvTepD6

    تسلیم در عقد بیع

    مطابق ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحناء…

دکمه بازگشت به بالا