جعل

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که بین دسته‌­ای از اسکناس‌­ها یک یا دو مورد اسکناس جعلی دریافت کرده باشید، گاهی جعل اسکناس تقلبی به قدری مشخص است که یک نگاه از دور هم کفایت می‌­کند برای تشخیص تقلبی بودن آن، اما گاهی هم اینگونه نیست و تنها با استفاده از تجهیزات ویژه می­‌توان جعلی بودن اسکناس را متوجه شد.

اسکناس به عنوان یکی از روش‌­های داد و ستد نماینده میزان ارزش اسمی آن است اما اسکناس‌­ها در صورتی حقیقتا کاربرد دارند که توسط مرجع صالح دولتی چاپ و توزیع شده باشد و در غیر این صورت چیزی جز یک تکه کاغذ نیستند، اما به دلیل همین کاربردی که یاد شد اهمیت اسکناس جعلی را نباید دست ­کم گرفت.

شخصی که اسکناس جعلی دریافت می­‌کند به ازای مبلغ اسمی آن سرمایه خود را از دست داده است، کسی که اسکناس جعلی را به عنوان حقیقی پرداخت می‌­کند به ازای همان مبلغ مالک دارایی شده است بدون اینکه مالکیت جدید وی دلیل قانونی و شرعی داشته باشد.

همچنین با توجه به اینکه چاپ و توزیع اسکناس یک امر حاکمیتی است که وظیفه آن را بانک مرکزی بر عهده دارد، چاپ و توزیع اسکناس جعلی و گردش آن در بازار سرمایه، نوعی زیر پا نهادن قدرت و اختیارات نهاد حاکمیتی است.

بنا به دلایل یاد شده جعل اسکناس از نظر قانونگذار ایران یک جرم تعزیری بوده و مستحق مجازات است که در بندهای بعدی بدان‌­ها پرداخته خواهد شد.

قابل ذکر آن که علاوه بر اسکناس دیگر اسناد بانکی که نشان­دهنده ارزش هستند نیز در حمایت قانون­گذار و مرجع صادر کننده قرار دارند، به همین دلیل جعل و انتشار آن‌­ها نیز مشمول عنوان مجرمانه است.

همچنین با وجودی که احکام کیفری به اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی اشاره کرده، اما امروزه که روش‌­های پرداخت متعدد و متنوع شده‌­اند به ویژه در روش‌­های الکترونیکی، به نظر می‌­رسد اگر بتوان با تحریف و جعل داده­‌ها تصور پرداخت را ایجاد کرد عنوان مجرمانه رخ داده است.

انواع جعل اسکناس و مجازات آن

جعل از نظر قانون مجازات اسلامی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری‌ بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

در تعریف یاد شده سه رکن مهم را باید مورد توجه قرار داد، اول آن که باید اقدامی صورت پذیرد و چیزی ساخته شود یا تغییر داده شود تا مصداق جعل باشد، دوم آن که رفتار انجام شده بدون اجازه و مجوز باشد و به عنوان سومین رکن باید توجه داشت که رفتار انجام شده ضرورتا به قصد فریب بوده باشد.

قانون­گذار علاوه بر اینکه تعریف فوق را ارائه داده در مواد متعددی انواع مصادیق جعل و مجازات­‌های آن را یاد کرده، از مصادیق جعل می‌­توان به جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی اشاره کرد که در سه بند به ترتیب زیر بررسی می­‌شود:

  1. هر شخصی که اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد تعهدآور بانکی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آن­‌ها اقدام به وارد کردن اسناد مجعول به کشور نماید و یا آن که با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، و قصد وی از انجام امور یاد شده ایجاد اختلال در وضعیت پولی یا بانکی یا اقتصادی کشور باشد، و یا با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی انجام شده باشد، مجازات وی حبس از ۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
  2. هر کس افعال یاد شده در ماده قبلی را مرتکب شود، یعنی اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی تعهدآور را جعل نموده و یا از اسناد معجول فوق با آگاهی نسبت به جعلی بودن آن‌­ها استفاده نماید و نیز در حالتی که موارد فوق را با آگاهی به جعلی بودن آن­‌ها به کشور وارد کند، یک تا ده سال حبس به همراه خواهد داشت، این حکم در صورتی است که قصد مرتکب ایجاد اختلال در سیستم پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت نبوده و تنها قصد فریب و کسب منافع اقتصادی برای شخص خودش داشته باشد.
  3. وضعیت دیگری که ممکن است برای مرتکب افعال فوق رخ دهد آن است که شخص مفسد و محارب شناخته شود، برای توضیح این بند ضروری است که نخست به تعریف جرم افساد و محاربه پرداخته شده و سپس مجازات آن­‌ها معرفی گردد.

نحوه جعل اسکناس

جرم محاربه

محارب به بیان قانون­گذار به شخصی گفته می­‌شود که با کشیدن سلاح به مال یا جان مردم قصد کند و یا آن که به دنبال ترساندن آن‌­ها باشد، دیگر شرط وقوع محاربه آن است که موجبات ناامنی را فراهم آورده باشد.

در محاربه نباید یک یا چند شخص خاص مخاطب محارب باشند بلکه رفتار وی باید جنبه عمومی داشته باشد و همچنین موفق به سلب امنیت نیز شده باشد.

مجازات محاربه یکی از موارد چهارگانه قانونی است که قاضی در انتخاب بین آن‌­ها آزاد است، این موارد عبارتند از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نیز تبعید (نفی بلد).

جرم افساد فی­ الارض

قانون­گذار مواردی از اقدامات اشخاص را تعیین کرده که به دلیل ایجاد اختلال شدید در نظم عمومی و نیز ایجاد ناامنی، افساد فی الارض شناخته شده و با مجازات اعدام همراه است، من ­جمله این موارد عبارت است از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور. مجازات افساد فی­ الارض اعدام مرتکب است.

در تحقق این جرم قصد مرتکب حائز اهمیت است، مرتکب باید با هدف ایجاد اختلال گسترده در نظم عمومی یا ایراد خسارات عمده عمل کرده باشد، به همین سبب اگر شخصی چنین قصدی نداشته باشد اما در عمل رفتار وی یکی از این نتایج را به بار بیاورد، مطابق حکم قانون­گذار مفسد نبوده و به حبس محکوم می‌­گردد.

از توضیحات بیان شده می­‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر چاپ و توزیع اسکناس جعلی به صورت گسترده و با هدف ایجاد اختلال در ثبات و نظم اقتصادی کشور و یا لطمه زدن به اعتبار حاکمیت انجام شود، ممکن است از مصادیق جرم افساد فس­الارض بوده و مرتکب یا مرتکبین را با مجازات اعدام رو به رو سازد.

در تحقق جرم جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی، ارکان عمومی جعل باید احراز گردد، در نتیجه قصد فریب داشتن مرتکب باید وجود داشته باشد و حقیقتا نیز اقدام وی به فریب منجر شده باشد.

پس اگر شخصی کپی رنگی از اسکناس­ تهیه کرده و برای بازی در اختیار فرزند خود قرار دهد، صرفا به دلیل نقش اسکناس داشتن آن­‌ها مرتکب جرم جعل نشده است، و یا اگر همین کپی‌­های رنگی را به قصد فریب فروشنده­‌ای به او داده و اجناسی را در مقابل مطالبه کند، اگر فروشنده به راحتی متوجه واقعی نبود اسکناس­‌ها شود، باز هم جرم جعل واقع نشده است.

نکته دیگر آن که اگر اسکناس­‌های مجعول به صورت گسترده در بازار پخش شده باشد و اشخاص بدون آگاهی از جعلی بودن آن­‌ها به داد و ستد با اسکناس‌­های مذکور بپردازند، از آن جا که به جعلی بودن آگاهی نداشته­‌اند مرتکب جرم نشده‌­اند.

در این حالت به نظر می­‌رسد اگر شخصی مدعی آگاهی استفاده کنندگان باشد باید با توجه به وضعیت و شرایط موجود با ارائه دلیل و مدارک کافی ادعای خود را احراز نماید.

البته اینگونه نیست که همیشه به جاعل دسترسی وجود داشته باشد، در حالتی که مجرم شناسایی نمی‌­گردد ولی اشخاص متعددی به دلیل وجود اسکناس‌­های جعلی در بازار مالی متضرر می‌­شوند، نمی‌­توان انکار کرد که رسیدگی به جنبه حقوقی و تعیین تکلیف ضررهای وارده از همان اهمیتی برخوردار است که تعیین جاعل و حفاظت از امنیت و ثبات عمومی.

مجازات جعل اسکناس

رسیدگی به جرم جعل اسکناس

در اول این بحث و در قالب یک مثال مطرح شد که ممکن است استفاده از اسکناس مجعول باعث ورود ضرر مالی به شخصی شود و نیز امکان ورود خسارات عمده به ثبات و امنیت عمومی کشور وجود دارد، همچنین انواع حالت‌­هایی که برای جعل اسکناس وجود دارد و مجازات­‌های آن‌­ها بررسی گردید، اما بر فرض وقوع چنین جرمی، چه شخصی باید شکایت کند و مرجع رسیدگی کننده کدام نهاد است؟

شروع به رسیدگی به جرایم به دو شکل ممکن است، حالت اول آن است که از جرم واقع شده شخص حقیقی یا حقوقی زیان دیده باشد (مجنی ­علیه) و همین شخص اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی و اجرای عدالت شود، در وضعیت دوم صرف­ نظر از آن که مجنی ­علیه خاصی وجود داشته باشد یا خیر، دادستان به عنوان مدافع عمومی عدالت اعلام جرم می­‌نماید.

پس در جرمی مثل جعل اسکناس و اسناد بانکی، شاکی می‌­تواند شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دادستان به نیابت از جامعه باشد. حال باید دید این افراد به کجا می‌­توانند مراتب تظلم­خواهی خود را اعلام کنند؟

به طور کلی رسیدگی به جرایم، تعیین و اجرای مجازات در صلاحیت دادگاه­‌های کیفری و دادسراها است، در حال حاضر دادگاه‌­های کیفری به کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌­شوند. هر کدام از دادگاه‌­های یاد شده در موارد مصرح قانونی صلاحیت رسیدگی دارند.

مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی کننده به جرائم موجب سلب حیات و نیز جرایمی که حداقل ۵ سال مجازات حبس دارند دادگاه کیفری یک است که در مرکز استان واقع شده و با ۳ عضو تشکیل می‌­شود.

از سوی دیگر در ماده ۳۰۳ قانون فوق، رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ­الارض با دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب نیز در این موارد با سه عضو اقدام به رسیدگی می­‌نماید. در دیگر وضعیت­‌هایی از جرم که حداکثر مجازات آن ۵ سال باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.

با توجه به آنچه که از مجازات انواع جعل اسکناس و صلاحیت­ دادگاه­‌های کیفری بیان شد مشاهده می­‌شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب بوده و در هر دو مورد رسیدگی با ۳ عضو صورت می­‌پذیرد.

نکته دیگری که از باب صلاحیت محاکم باید مورد توجه قرار داد حکم ماده ۵ قانون مجازات اسلامی است که بیان داشته، رسیدگی به جرایم مربوط به جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی که توسط هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی صورت گرفته باشد، اعم از اینکه محل وقوع جرم ایران باشد یا خارج ایران، در صلاحیت محاکم ایران است.

از حکم این ماده به دست می‌­آید که حتی جعل اسکناس ایران توسط یک شخص خارجی در خارج از کشور در دادگاه انقلاب یا کیفری دو ایران رسیدگی می‌­شود، حکم این ماده از حیث اهمیت جرم است، زیرا همان­طور که بیان شد جرم موضوع بحث می‌­تواند به امنیت و ثبات اقتصادی آسیب وارد کرده و قدرت حاکمیت را زیر سوال ببرد.

البته این ماده حالتی را پیش‌بینی کرده که به جرم جعل واقع شده در خارج ایران رسیدگی شده باشد، در این صورت اگر رسیدگی به اجرای حکم نیز منجر شده باشد، دادگاه ایرانی در تعیین مجازات میزان مجازات تحمل شده مرتکب را در نظر نگه می‌­دارد.

از دیگر ویژگی­‌هایی که جرم جعل اسکناس دارد می‌­توان به حکم ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد، مطابق این ماده چنانچه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، به وی اعلام می­‌شود که نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید و در غیر این صورت برای وی وکیل تسخیری تعیین می­‌شود.

دلیل این امر را می­‌توان در اهمیت جرم و شدت مجازات آن جستجو کرد، وکیل دادگستری به عنوان مدافع حقوق متهم در کشف حقیقت به قضات دادگاه یاری می‌رساند.

جعل اسکناس در تیراژ بالا

وکیل در مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

هر چه موضوعات تخصصی­‌تر و پیچیده‌­تر ضرورت دریافت مشاوره حقوقی بیشتر، در این نوشتار که میزان و انواع مجازات‌­های جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی مشاهده گردید، دیدیم که  سنگینی مجازات­‌های قابل اعمال تا اعدام شخص به پیش می­‌رود.

پیچیدگی رسیدگی به این جرم بر ضرورت حضور وکیل دادگستری در مراحل دفاع از نخستین مرحله تحقیقات مقدماتی تا دفاع، پیگیری، اعتراض، درخواست کارشناسی و اجرای رای ادامه دارد.

اهمیت حضور وکیل دادگستری تا میزانی است که قانون­گذار در آخرین بازنگری خود از قانون آیین دادرسی کیفری این ضرورت را پیش‌بینی و الزامی ساخته است.

قربانی جرم جعل اسکناس قرار گرفتن همان­قدر دردآور است که متهم چنین جرمی واقع شدن، شخصی که متضرر جرم شده باید از امکان دادخواهی و دفاع مناسب برخوردار باشد، همان­طور که متهم باید از حقوق خود آگاه و منتفع قرار گیرد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری درباره جرم جعل اسکناس و انواع اسناد تعهدآور بانکی، حقوق خود و اقدامات ضروری که باید انجام دهید با مشاوران بنیاد وکلا تماس بگیرید. علاوه بر گروه مشاوران وکلای کیفری بنیاد می‌­توانند خدمات مورد نیاز را به شما ارائه دهند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا