خانوادهدادسراکیفری (جرائم)مهریه

ویژگی وکیل دادگستری مطالبه و وصول مهریه کدام است؟

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد.

مهریه باید چیزی باشد که:

دربین مسلمانان مالیت داشته باشد؛ مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد؛ زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد.

بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد.

مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد؛ مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست.

مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.

مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد، همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد ازدواج هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد. 

با این وجود درعقد دائم تعیین مهریه جزء شرایط صحت عقد نیست و بدون صداق هم عقد نکاح دائم صحیح میباشد.

در عقد منقطع، تعیین صداق جزء اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون تعیین آن عقدموقت باطل می باشد.

مهریه یک حق مالی است که دارای ضمانت اجرا می‌باشد. درصورت مطالبه زن و امتناع شوهر ازپرداخت آن، زن می‌تواند توسط وکیل مهریه و ازطریق مراجعه قانونی به دادگاه آن را دریافت کند.

وکیل دادگستری وصول مهریه می‌تواند با توجه به اینکه قوانین و راهکارهای آن را به‌خوبی می‌داند و نسبت به آن اشراف دارد در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند.

اخذ مهریه بعد از فوت همسر

مهریه از دیون ممتاز است و زن پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی میگردد و در این مورد بر خلاف طلاق، باکره بودن زن باعث تنصیف مهریه نمی گردد و زن در این حالت مستحق دریافت تمام مهریه می باشد.

در تمام موارد مذکور وکیل دادگستری وصول مهریه زن می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بکند و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم آورد.

شرایط و خصوصیات مهریه

 • مالیت داشته باشد.
 • قابل تملک به وسیله زن باشد.
 • معلوم باشد به‌گونه‌ای که جهالت طرفین منتفی باشد.
 • دارای منفعت عقلایی مشروع باشد.
 • قابل تسلیم از سوی مرد باشد.

راه های وصول مهریه

از سه طریق می توان مهریه را وصول کرد:

 • ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه ها

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد.

خواهان (زوجه) یا وکیل مهریه اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد.

در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود. در این حال زوجه همچنان باید تمکین کند، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را شخصا یا توسط وکیل مهریه به اجرا می گذارد.

چنانچه ظرف مدت ده روز زن مالی از دارایی شوهر را معرفی کند، فورا نسبت به توقیف آنها اقدام می شود.

اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد، تا زمانی که مهریه کاملا پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد، دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اما اگر مرد توانایی مالی نداشت، زن یا وکیل مهریه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد.

دادگاه به دادخواست رسیدگی می کند و در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد.

در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن یا وکیل مهریه فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند، با این درخواست قرار تامین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود.

از این مال تامین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت، عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد.

اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزء مستثنیات دین است) دارای تمکن مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است.

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است.

روش دوم که زوجه می‌تواند مهریه خود را دریافت کند، از طریق اجرای ثبت است.

در این روش زن یا وکیل مهریه می‌تواند قباله ازدواج را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کند.

در این روش، زوجه باید هزینه اجرایی را که برابر با نیم عشر دولتی است، پرداخت ‌کند که بعد از دادرسی این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود، البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

اما روش سوم اقدام از طریق دادگاه خانواده است، به این صورت که زن یا وکیل مهریه می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم کند.

دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند و در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد.

در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین‌شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود، ممکن است مرد آن مال را بفروشد یا جابه‌‌جا ‌کند، از دادگاه می‌خواهد که قرار تامین خواسته صادر کند.

با این درخواست قرار تامین صادر می‌شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود.

معیارهای انتخاب یک وکیل مهریه

تحقیق کنید تا از توانایی علمی ، شهرت ، تجربه ، حسن اخلاق و  حق الوکاله و سایر خصوصیات یک وکیل خوب مطمئن شوید تابتوانید پرونده ای که گاه سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به دستان با  کفایت وی بسپاید.

هیچگاه صرفا به تبلیغاتی که یک وکیل مهریه کرده است اکتفا نکنید؛ تبلیغات تلویزیونی ، اینترنتی و سایر رسانه های گروهی معیار و ملاک مناسبی برای تحقیق نیستند.

می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

سن و جنس وکیل مهریه (زن یا مرد بودن) ملاک ومعیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست.

گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید.

زن یا مرد بودن وکیل نیز خیلی اهمیت ندارد و ملاک علم، شهرت وحسن خلق اوست.

کسی که عنوان وکیل و مشاور حقوقی را اخذ می کند، علاوه براین که حداقل مدرک کارشناسی رشته حقوق رادارد، مراحل بسیار سخت کانون وکلا را برای دریافت پروانه گذرانده است.

مزایای وصول مهریه توسط وکیل مهریه

 • وکیل دادگستری  در کمترین زمان ممکن میتواند مهریه زن را وصول کند.
 • نیازی به حضور زن در دادگاه نمیباشد.
 • در صورتیکه مرد اموالی داشته باشد وکیل سریعا آنها را توقیف میکند.
 • وکیل میتواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
 • وکیل نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

هزینه وکیل مهریه

هزینه وکیل متخصص در امور مهریه بستگی به عوامل مختلفی دارد که در میزان هزینه ها و حق الوکاله وکیل و توافق با موکل تاثیر گذار خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا