دادسراکیفری (جرائم)

آیا میتوان برای مجازات تخفیف گرفت؟

گاهی مواقع بعد از اینکه دادگاه برای محکوم مجازاتی را تعیین کرد، اگر شرایطی وجود داشته باشد، میتوان تقاضای تخفیف مجازات کرد. در این مقاله روش های تخفیف در مجازات را برایتان توضیح میدهیم.

شرایط تخفیف در مجازات

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه میشویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.

تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی میتواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم دهد.

اما جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.

اعمال تخفیف در مجازاتها علاوه بر اینکه میتواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای تناسبسازی مجازاتها با شخصیت مجرمان است.

انواع در تخفیف مجازات

در این قسمت به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون میپردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است:

 • گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده میشود.
 • گاهی هم قانونگذار بهصورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را بهعنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته میشود.

تخفیف مجازات چه دلیل قضایی میتواند داشته باشد؟

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخصشده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز میسازد، آناست که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.

__tel_banner

شرایط توبه برای تخفیف مجازات

توبه بهمعنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان میدهد، از تخفیفهایی بهرهمند میگردد.

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»

بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او میباشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)

تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آنها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیتهای اجتماعی است.)

موارد تخفیف در مجازات

قانونگذار در مادههای ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال است.

در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانیکه قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:

 • گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
 • همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
 • ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
 • خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
 • مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

موارد اعمال تخفیف در مجازات چیست؟

در همه جرائم به جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر میشوند:

 1. این تخفیف صرفاً در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود و قصاص و دیات امکانپذیر نیست.
 2. کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمیتوانند از تخفیف مجازات بهرهمند شوند.
 3. مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شدهاند، قابل تخفیف نیست.
 4. رانندهای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب مینماید و یا صحنه تصادف را ترک میکند، از تخفیف مجازات محروم میشود.
 5. هرگاه محکومی بهدلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمیتواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیفدادهشده را کاهش دهد.

شرایط مخففه چیست؟

میزان تخفیف مجازات در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 • اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد، قاضی میتواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
 • اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی میتواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
 • اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی میتواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
 • اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازاتهای تعزیری باشد، قاضی میتواند به میزان یک تا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان نوع یا انواع دیگر تبدیل نماید.

هنگامیکه مجازات جرمی حبس است، قاضی میتواند مدت حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر نماید، امّا نمیتواند آن را به سایر مجازاتها تبدیل کند. درحالیکه در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازاتهای دیگر در چارچوب ذکرشده وجود ندارد.

در مورد جرائمی که مرتکبان آن اطفال و نوجوانان باشند، قانونگذار تخفیف بیشتری قائل شده و به قاضی اجازه داده درصورتیکه شرایط تخفیف احراز شود، مجازات را تا نصف حداقل کاهش دهد و اقدامات تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

__online_banner

عوامل قانونی تخفیف مجازات

در بعضی از موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را بهعنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه بهطور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.

 • کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشتهاند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند.
 • کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شدهاند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، بهعلت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات میشوند.
 • کسانی که شخصی را بهطور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیفشده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند.
 • فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب میشود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهانشده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمیکند.
 • اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود.
 • توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)

در پایان، همانطورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را بهطور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را بهطور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا