تصادفاتکیفری (جرائم)

بررسی تصادفات رانندگی و مجازات راننده متخلف

اگر کسی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف کند و از صحنه حادثه متواری شود، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی کند.

بر اساس این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.

بر اساس این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند، البته این قانون همانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد.

در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید:

"در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا ماموران مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد."

متاسفانه همه ما به کرات دیده و یا شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت، مصدوم را رها کرده است و از صحنه جرم گریخته است که در بیشتر موارد همین فرارها یا دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است.

در پاسخ به این سوال می بایست بین دو امر قائل به تفکیک شد:

تصادفات غیرجرحی:

اگر تصادفی غیر جرحی یا به عبارتی بدون تلفات اتفاق بیافتد.

مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به دو خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست، اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف می تواند برای جبران خسارت خود به مراجع قضایی مراجعه نماید.

تصادفات همراه با جرح و اسیب

اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به حق سخت گیری کرده است.

متخلفان و کسانی که از صحنه جرم می گریزند باید توجه توجه داشته باشند که عواقب سختی در انتظار ایشان بوده و قانون هیچ رحم و مروتی در قبال آنان ندارد!

کسی که خود حق و جان شخص دیگری را پایمال نموده است چگونه می تواند به تخفیف قانونی باشد؟؟؟؟!!!

برخورد قانونی با شخص متخلف

قانون مجازات اسلامی در باب پنجم موادی را به این امر اختصاص می دهد که با هم بررسی می کنیم.

قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی

اگر راننده ای بر اثر بی احتیاطی تصادفی کند که منجر به قتل غیرعمدی شود به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه ایشان محکوم می شود.

در ماده ۷۱۴ از قانون فوق الذکر می خوانیم:

"هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود".

جرح ناشی از رانندگی

با توجه به ماده ۷۱۵ از همان قانون:

"هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده  موجب مرض جسمی یا مغزی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود".

و طبق ماده ۷۱۶:

"هرگاه یکی از همان شرایط ذکر شده در بالا موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد."

شرایط تشدید مجازات راننده متخلف

راننده ای که با شرایط زیر تصادف منجر به فوت یا جرحی نماید، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ذکر شده در بالا یعنی ۵ سال حبس (سه سال به اضافه دو سال) محکوم خواهد شد.

البته دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک‌تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید:

  • راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم ‌مست بوده باشد.
  • پروانه نداشته باشد.
  • زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است.
  • دستگاه‌ موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته.
  • در محل ‌هایی که‌برای عبور پیاده ‌رو علامت مخصوص گذارده شده است‌، مراعات لازم ننموده است.
  • از محل‌هایی‌که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده است.
  • مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند.
  • به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند.
  • در خصوص دو بند بالا،  دادگاه نمی‌تواند به متخلف تخفیفی بدهد.

اگر این حوادث از نوع جرحی باشند، باید بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و تا آنجا که می‌شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به ماموران اورژانس سپرد.

اگر کسی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف کند و از صحنه حادثه متواری شود، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی کند.

بر اساس این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.

بر اساس این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

البته این قانون همانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد.

در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید، در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا ماموران مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد.

اگر این حوادث از نوع جرحی باشند، باید بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و تا آنجا که می‌شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به ماموران اورژانس سپرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا