شرکت ها

تشکیل شرکت سهامی خاص

تاسیس شرکت

تشریفات تاسیس این نوع شرکت درماده ۲۰ لایحه آمده است:

  • الف –  امضای اساسنامه: در این نوع شرکت تهیه طرح اساسنامه و تصویبش ضرورتی ندارد و شرکا یا وکلای آنها، اساسنامه شرکت را امضا می کنند.
  • ب- تعهد سرمایه: حداقل سرمایه یک میلیون ریال است که تماما تعهد می شود و دست کم ۳۵ درصد آن باید پرداخت شود. ارزیابی آورده غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. قبول تعهد با امضای اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام صورت می گیرد (بند ۲ ماده ۲۰) در مواردی که شرکا از هم دورند می توانند از ورقه تعهد استفاده کنند.
  • ج- انتخاب مدیران و بازرسان که باید به صورت کتبی قبول سمت نمایند.

ثبت شرکت در صورت عدم ثبت شرکت سهامی خاص باهمان مشکلاتی به مانند عدم ثبت شرکت سهامی عام  مواجه می شود و برای ثبت مدارک ذیل لازم است:

  1. اساسنامه با امضای سهامداران
  2. اظهارناهم دال بر تعهد همه سرمایه و پرداخت ۳۵ درصدآن نقدا با امضای همه سهامداران
  3. انتخاب مدیران و بازرسان در صورتجلسه با امضای همه سهامداران
  4. قبول سمت مدیریت و بازرسی
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های شرکت.

مقررات ماده ۱۹ لایحه در مورد شرکت سهامی خاص همه لازم الرعایه است؛ چون در تبصره ماده ۲۰ استثنا شده است، اما ابتدای مهلت ۶ ماهه چون اظهارنامه موضوع ماده ۶ وجود ندارد، باید ابتدای مهلت را از تاریخ تشکیل بدانیم. البته در مورد مسئولیت، مشمول ماده ۲۳ لایحه خواهند بود.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت

الف- بطلان شرکت:

علل بطلان شرکت یکی مربوط به عدم رعایت شرایط انعقاد قرارداد شرکت می باشد که به ماده ۱۹۰ ق.م برمی گردد و دیگری مربوط به عدم رعایت مقررات لایحه سال ۱۳۴۷ در مورد تشکیل شرکت سهامی است، نظیر عدم رعایت تعداد شرکاء ۱۰۷ لایحه، عدم رعایت مقررات راجع به میزان سرمایه ماده ۵ لایحه، مواد ۳ مؤسسان ۲۰ درصد سرمایه را تعهد نکرده باشند و یا ۳۵ درصد سرمایه نقد پرداخت نشده باشد.

م ۶ لایحه، پذیره نویسی و تعهد مطابق مقررات صورت نگرفته باشد و سایر مواردی از این قبیل، قانونگذار میان شرایط اساسی و غیراساسی تفاوتی قائل نشده است اما اگر این موارد رفع گردند و تصحیح بشوند، اشکالی ایجاد نمی گردد و شرکت باطل نخواهد داشت.

ب -مواد پیشگیری از بطلان شرکت:

اولا فقط اشخاص ذینفع می توانند بطلان را تقاضا کنند.

ثانیا تا قبل از صدور حکم بطلان می توان موارد بطلان را رفع و از بطلان شرکت پیشگیری نمود.

ثالثا دادگاه می تواند صدور حکم را ۶ ماه به تعویق بیاندازد تا موارد بطلان رفع شد. این بطلان عطف به ماسبق می شود و معاملات قبل از صدور حکم بطلان صحیح نیستند اما این بطلان نسبی است و مدیران و مؤسسین و بازرسان و صاحبان سهام نمی توانند به بطلان در مقابل اشخاص ثالث استناد کنند.

ج- مسئولیت های ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت:

  • مسئولیت مدنی: مسئولیت ناشی از بطلان، مسئولیت تضامنی است و این مسئولیت مطابق م ۲۷۳ متوجه کسانی میشود که مسئول بطلان هستند. این مسئولیت مبتنی بر خطاست و اگر چند نفر خطا کرده بانشد مسئولیت آنها تضامنی خواهد بود.
  • مسئولیت کیفری: بند اول ماده ۲۴۳، بند ۳ م ۲۴۳، م ۲۴۸، م ۲۴۹، مثلا در مورد ماده ۲۴۹، شخص در اعلامیه پذیره نویسی، وجود شرکتی در شرف تاسیس را مدعی شده که اصلا وجود ندارد. یا اشخاص صاحب نامی را به شرکت مرتبط کرده است.

اوراق بهادار شرکت سهامی شرکت سهامی خاص

سهام:

به حق شریک در شرکت سهامی، سهم و ورقه ای که بیانگر این حق است، ورقه سهم گفته می شود.

ویژگیهای سهم:

نکته ۱- مطابق ماده ۲۵ لایحه، اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی، دارای شماره ترتیب و امضای لااقل دو نفر که توسط اساسنامه تعیین می شوند باشد، مندرجات ورقه سهم، در ماده ۲۶ آمده است.

نکته ۲- صدور ورقه بعد از ثبت شرکت امکانپذیر است م ۲۸، در صورت صدور قبل از ثبت شرکت، هم باعث مسئولیت امضاکنندگان درمقابل اشخاص ثالث است هم مطابق ماده ۲۴۳ بند ۴، مسئولیت جزایی دارد.

در صورت ثبت شرکت و عدم آمادگی برای صدور ورقه باید به تعهدکنندگان سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که باید تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. نقل و انتقال این نوع گواهینامه مانند ورقه سهم با نام است.

نکته۳- مبلغ اسمی سهم، قسمتی از سرمایه شرکت است که به موجب اساسنامه تعیین شود و نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد، مبلغ اسمی و قیمت واقعی سهم، ارزش سهم بعد از حیات شرکت است که در اثر نوسانات بازار، ممکن است بیشتر یا کمتر از ارزشی است که در بازار بورس تعیین می شود و تابعی از عوامل روانی و تبلیغاتی است و می تواند با ارزش بورس باشد. ارزش قیمت واقعی سهم که بر اساس تراز نامه شرکت تعیین می شود، متفاوت باشد.

نکته ۴- هر سهم می تواند به قطعات مساوی تقسیم شود و در این صورت در هنگام رای دادن هر قطعه باید یک سهم تلقی شود. البته میتوان در اساسنامه، امکان تجزیه سهم به قطعات سهم را ممنوع کرد.

نکته ۵- در شرکتهای سهامی عام، صاحب سهم در انتقال سهم خود آزادی کامل دارد، اما در مورد سهم شرکت سهامی خاص، عده ای معتقدند که ماده ۴۱ مفهوم مخالف دارد و بنابراین، نمی تواند منتقل کند، مگر با اجازه مجمع عمومی که این به نظر با فلسفه شرکت سهامی در تضاد است و بنابراین، عده دیگری معتقدند که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، آزادانه قابل نقل و انتقال است که در هر صورت اگر در اساسنامه منوط به اجازه مجمع یا اشخاص ثالث شده باشد و با انتقال سهم شریکت موافقت نشود.

در حقیقت این شریک زندانی سهمش می شود و باید تدبیری اندیشیده شود و چرا که مواد تقاضای انحلال هم درماده ۲۰۱ تعیین شده و شامل این مورد نمی شود. راه حل فعلی اینست که شرکت، سهم را باز خرید و سرمایه را کاهش دهد و نمی تواند سهم شریک را نگه دارد، چون به منزله خرید سهم توسط خود شرکت است که ممنوعیت دارد؛ البته با رعایت ماده ۶۵ لایحه.

نکته ۶- برای انتقال سهام اگر سهم با نام باشد باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده، وکیل یا نماینده قانونیش آنرا امضا کند. اگر تمام مبلغ تادیه نشد، آدرس و امضای انتقال گیرنده هم گرفته می شود و اگر سهم بی نام باشد با قبض و اقباض صورت می گیرد و به منزله سند در وجه حامل است.

نکته ۷- هر سهمی قابل انتقال است، مگر سهمی که مدیران برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیراتشان منفردا یا مشترکا برشرکت وارد کنند. و این تا زمانی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را نگرفته ادامه دارد.

نکته ۸- شرکت نمی تواند سهام خودش را بخرد چون ممکن است در بورس رد و بدل کند و بیش از ارزش واقعی شان آن را جلوه دهد یا آنها را باطل و جزو دارایی اش نگه دارد. اگر شرکت بخواهد با خرید سهام، آن را مستهلک کند. تفاوت استهلاک با کاهش سرمایه در این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبانش برگردانده می شود اما در استهلاک سهام، ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته های اختیاری و یا سود قابل تقسیم داده می شود و اصل سرمایه پا برجاست.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا