خانوادهمهریه

شرایط تقسیط مهریه در سال ۹۹

امروزه مطالبه مهریه حجم زیادی از پرونده های موجود در دادگاه ها را تشکیل می دهد. شرایط قسط بندی مهریه در سال ۹۹ و درخواست اعسار از پرداخت مهریه ابهامات و سوالات زیادی را پیش روی ما قرار داده است.

قسط بندی مهریه در واقع پس از اعتراض زوج به عدم توانایی مالی در پرداخت یکباره مهریه و به دنبال آن ارائه دادخواست اعساراز پرداخت مهریه ایجاد می گردد.

در این نوشتار شرایط قسط بندی مهریه و درخواست اعسار از پرداخت مهریه در سال ۹۹ و نحوه پیگیری پرونده های قضایی را بررسی می کنیم و به چگونگی اعتراض زوجه و نیز زوج را به اعلام رای دادگاه می پردازیم.

اعسار از پرداخت مهریه

پس از دادخواست مطالبه مهریه، دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می کند؛ پس از آن زوج می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به دادگاه ارائه نماید.

مدعی اعسار مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید لیست کلیه اموال خود را ضمیه دادخواست برای ارائه به دادگاه کند.

این اموال شامل میزان وجوه نقد زوج نزد بانک ها یا موسسات مالی اعتباری، مشخصات دقیق حسابها و اموال منقول و غیرمنقول، کلیه مطالباتی که از اشخاص ثالث دارد و فهرست نقل و انتقالاتی که از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار داشته می شود.

همچنین شهادت نامه کتبی حداقل ۲ شاهد که نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد باید ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه شود.

شاهدین باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد، نحوه امرار معاش به این امر تصریح کنند که به مدیون و وضعیت معیشت وی اطلاع کافی دارند.

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی زوج جهت روشن شدن تکلیف اعسار او اقدام کند.

مدارک لازم برای دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

  1. ارائه مدارک شناسایی
  2. عقدنامه
  3. معرفی ۲ شاهد عاقل و بالغ
  4. ارائه لیست اموال
  5. دادنامه محکومیت مهریه

مراحل دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

امکان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از زمان ابلاغ اجرائیه تا یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد، اما اگر در فرصت یک ماهه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب زوج را کند.

زوج برای ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه باید همراه با مدارک موردنیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه نماید؛ پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست پرونده را به نظر قاضی می رساند.

چنانچه قاضی شهادت شهود را ضروری بداند، زوج را احضار می نماید که به همراه شهود خود در دادگاه حاضر شود یا ممکن است دادگاه نیازی به حضور شاهدین در دادگاه نبیند که این مورد بستگی به نظر قاضی دارد.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک باره تمام مهریه را ندارد، با توجه به وضعیت معیشتی مدعی اعسار پرداخت دین را برای او تقسیط می کند.

شرایط قسط بندی مهریه

در شرایط قسط بندی مهریه در سال ۹۹ و درخواست اعسار از پرداخت مهریه در موضوع مرتبط با دریافت مهریه و نحوه تقسیط آن قانون خاصی برای میزان اقساطی که زوج باید بپردازد مشخص نشده است.

تعیین میزان پیش پرداخت مهریه در اختیار قاضی رسیدگی کننده پرونده است که با توجه به شرایط درآمدی و توانایی مالی زوج و دفاعیات زوجه تعیین می گردد؛ بنابراین میزان پیش پرداخت اقساط مهریه برای همه افراد یکسان نبوده و در هر پرونده ای بسته به موارد و شرایط آن تعیین و صادر می گردد.

پس از تایید درخواست زوج، مهریه توسط دادگاه قسط بندی شده و در زمان های تعیین شده زوج متعهد به پرداخت آن به زوجه می شود. 

همچنین اگر مرد از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار می تواند دستور ممنوع الخروجی را رفع کند.

قسط بندی مهریه برای کارمندان دولت

چنانچه زوج کارمند باشد، زوجه می تواند برای گرفتن مهریه خود اقدام به کسر از حقوق وی کند؛ معمولا یک چهارم حقوق دریافتی یک کارمند صرف پرداخت مهریه می شود.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام اظهار می دارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.

بنابراین طبق ماده ۹۶ فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست.

پرداخت پیش قسط مهریه

نحوه محاسبه اقساط مهریه علاوه بر درآمد ماهیانه، بستگی به میزان مهریه و دیگر اموال زوج دارد، اما تعیین کننده نهایی قاضی است که معمولا با توجه به افزایش قیمت سکه، هر چند ماه یک سکه همراه با پیش پرداخت سه تا ۱۰ سکه مشخص می کند.

بنابراین میزان پرداخت پیش قسط مهریه برای همه افراد یکسان نیست و در هر پرونده و هر شعبه ای، قاضی دادگاه خانواده به صورت موردی تصمیم گیری می کند.

درخواست قسط بندی مجدد مهریه

درخواست تقسیط مجدد مهریه بستگی به قدرت اثبات اعسار شما دارد.

اگر با دلایل کافی بتوانید ثابت کنید که درآمدی ندارید دادگاه به میزان مناسبی آن را تقسیط خواهد کرد.

در نهایت چنانچه رای دادگاه را قبول نداشتید می توانید اعتراض کرده و همچنین تقاضای تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهید.

اعتراض زن به قسط بندی مهریه

پس از ارائه درخواست تقسیط مهریه توسط زوج، اگر زن به رای صادر شده معترض باشد، می تواند به رای صادره اعتراض نموده و لیست اموال زوج را برای ممانعت از تقسیط مهریه ارائه نماید، مثلا اگر مهریه خود (برای مثال ۱۱۰ سکه) را به اجرا گذاشتید و در دادگاه حکم قطعی ۲ عدد سکه به عنوان پیش پرداخت و هر۶ ماه یک سکه تعیین گردید.

شما می توانید به رای صادر شده دادگاه اعتراض کنید و به کمک وکیل تان استشهادیه تنظیم شده را در قالب یک لایحه دفاعیه به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهید.

همچنین اگر زوج وضعیت مالی بهتری پیدا کرد باید دوباره دادخواست ازدیاد اقساط را مطرح نمایید.

دادگاه تجدیدنظر مهریه

اگر متهم در جلسات دادگاه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مهریه حضور نداشته باشد، در صورت نیاوردن دلایل محکم مبنی بر غایب بودن او دادگاه می تواند حکم جلب متهم را مطابق با نظر زوجه صادر نماید.

از آنجا که در اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مهریه، حق شاکی بوده و جنبه مادی دارد، دادگاه می تواند رای خود را به صورت غیابی صادر کند.

مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه

برخی مردان تصور میکنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه میتوانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی آید.

وقتی که مهریه به حالت «حال» تبدیل می شود، با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

بنابراین در شرایط قسط بندی مهریه در سال ۹۹ ، با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها شعبه اجرای احکام است.

درحال حاضر بیشتر شعبات دادگاه خانواده، اگر تا سه بار اخطاریه ارسال شود و زوج نسبت به اجرای حکم بی توجه باشد، دادگاه به درخواست زوجه می تواند حکم جلب زوج را صادر کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا