لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

درخواست اعاده دادرسی بدهم؟

پرسیده شده

با سلام لطفا در مورد رای ها ودفاعیات که در رای بدوی وتجدیدنظر توضیح بدهید سوال اصلی بنده برای اینکه ایا دادگاه تجدید نظر دفاعیات بنده را بررسی کرده یا کلا نحوه دفاع باعث رد آن شده؟سوال بعدیم اینکه اعاده دادرسی بدم یا نه؟ اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر بررسی میشه؟
این رای بدوی هست
در خصوص دعوی خواهان ۰۰۰۰۰۰۰۰به طرفیت خوانده۰۰۰۰۰۰۰۰ به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به میزان ۰۰۰ریالو خسارت دادرسی و قانونی با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان که طی آن بیان نموده اقدامات خوانده در شستوشوی خودروی بنده به عنوان کارواش ، که باعث ورود خسارت به خودروی تاکسی ون به شماره انتظامی ۲۲۶ ت ۵۸ -ایران ۱۵ برابر نظریه کارشناسی دادگستری گردیده است و خوانده علی رغم مقصر بودن در حادثه حاضر به جبران خسارت وارده نمی باشد ، لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده و هزینه های کارشناسی و قانونی و دادرسی مورد استدعاست و خوانده با حضور در جلسه رسیدگی ،طبق لایحه تقدیمی به مورخه ۹۹/۱۱/۲۱ بیان نموده که خواهان در جلسه رسیدگی بیان نموده که قبلا چندین بار جهت شستوشوی ون به کارواش مراجعه نموده است و بی اطلاعی صندوقدار از ابعاد متغیر ون ها و عدم اظهار مشتری ، باعث صدور اجازه شستشو شده است و از نظر مسئولیت مدنی کارواش،تابلو الزامات رعایت مشتریان و ممنوعیت شستوشوی ارتفاع بالای ۲ متر تاکید شده است و عدم اطلاع رسانی خود مشتری در خصوص ارتفاع غیز مجاز اتومبیل فوق باعث بروز حادثه شده است و همچنین ورود خسارت در نتیجه عیب و ایراد دستگاه کارواش نبوده است و اتومبیل خواهان به سقف ثابت کارواش برخورد گردیده ۹۹/ است،لذا تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست، لذا شورا با لحاظ مراتب و بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظریه کارشناسی مورخه / ۱۰ ۲۲ و فیش به شماره -----------رسید مشتری کارواش تبریز به عنوان هزینه شستوشوی خودرو و اظهارات طرفین طبق صورتجلسه و لایحه تقدیمی خوانده ، دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و با استناد به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱و ۲و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر ۳ریالبه عنوان هزینه تامین دلیل و کارشناسی و /۷۵۰/ ۳۷ ریالبابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰۹۹۴ ریالبه عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.و در خصوصمابقی خواسته خواهان با توجه به عدم ارائه دلایل / مبلغ ۵۲۷
و مدارک محکمه پسند از جانب خواهان جهت اثبات ادعای خویش شورا با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان ۰۰۰۰۰ می باشد./.

لایحه بنده برای تجدیدنظر :
بنام خدا
ریاست محترم شعبه تجدیدنظر شورای حل اختلاف
با عرض سلام
احتراما؛ در خصوص پرونده شماره ------------به شماره بایگانی ---------اینجانب -۰۰۰۰۰، باذکر دلایل زیر به رای صادره اعتراض و رد می نمایم:
۱- در مواد استنادی حکم بدوی شعبه ۱۴ شورا به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی استناد شده است. ماده فوق برای فعالیت کسب وکارهای بدون مجوز مصداق دارد. درصورتی طبق اسناد پیوستی کسب وکار بنده دارای مجوز فعالیت کارواش از اتحادیه اتوسرویس ها می باشد.
۲- متن کامل ماده ۱۲ استنادی دادگاه محترم به شرح زیر است:
کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
خواهان در جلسه بدوی دادگاه اشاره نمودند که چندین بار قبلا برای شستشوی ون به کارواش مراجعه نموده است. شستشوی اتومبیل بدلیل عدم اظهار مشتری در ارتفاع بالای ۲متر با وجود تنوع در ابعاد ون(۹۵/۱ مترالی۰۶/۲متر)، انجام شده است. براین اساس با اظهارات و اعترافات مشتری قبلا ون های مشابه بدون حادثه خاصی با همین دستگاه شستشو شده است.
• از نظر مسئولیت مدنی کارواش، در تابلو الزامات رعایت مشتریان، ممنوعیت شستشوی ارتفاع بالای ۲متر تاکید شده است براساس قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خسارت می باشد مگر احتیاط های لازم را به عمل آورده باشد. تابلو ارتفاع مجاز شستشوی۲متر در معرض دید مشتریان بوده و کارکنان با اطمینان به این تابلو و اظهار مشتری اجازه شستشو را صادر می نمایند ولی عدم اطلاع رسانی مشتری به مسئول کارواش(برای ۶سانتی متر)، علت اصلی بروز حادثه شده است. همچنین حادثه به وجود آمده به علت عیب و ایراد دستگاه نبوده است. لذا اگر نقصی در عملکردو تجهیزات می بود، خواهان حق ادعای خسارت دارد ولی چنین نبوده و اتومبیل خواهان با سقف ثابت کارواش برخورد نموده است.
3- براساس ماده۲ قانون مسئولیت مدنی دادگاه بعد از رسیدگی و ثبوت امر، حکم به محکومیت وارد کننده خسارت دانسته است. وجود خطا در استناد به ماده ۱۲ همین آیین نامه باعث رد استناد به ماده ۲ در مورد حکم خواهد شد.
در صورت لزوم ادای شهادت توسط کارکنان در محضر محترم دادگاه قابل استناد می باشد. لذا براساس دلایل فوق، آقای ---------مسئول ردیف اول وقوع حادثه به نظر می رسد و از دادگاه محترم تقاضا می کنم براساس ادله موجود، حکم بر رد رای بدوی را فرمایند. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارد.


این رای تجدیدنظر هستش
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ۰۰۰۰۰۰ فرزند ۰۰۰۰ به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ۰۰۰۰۰ فرزند ۰۰۰ موضوع پرونده کلاسه --------------- صادره از شعبه ۰۰ شورای حل اختلاف /۱۱/ نسبت به دادنامه شماره ----------مورخ ۹۰ که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه معترض عنه صادر و از این حیث مورد تجدید واقع شده است نظربه اینکه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ارائه ننموده و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی نبوده و دادنامه معترضعنه با رعایت اصول و موازین دادرسی صادر گردیده ،لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیصو به تجویز ماده ۳۵۸ همان قانون و رعایت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف با رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می دارد .رای صادره قطعی است .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا هدی فرخی هنزکی محمد مهدی رضیان
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۳۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بادرودوسلام سوال شما به بررسی نیازدارد.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۳۰) دیدگاه
رضا جمشیدی
رضا جمشیدی ۰.۱ وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
۴.۸ / ۵ (۱۶) دیدگاه
محمدرضا صادقی
محمدرضا صادقی ۰.۰ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

از طرف دیگر مشاوره رزرو فرمائید

با درود ارائه‌ پاسخ کامل در این مجال نمی‌گنجد. با احدی از همکاران سایت ارتباط تلفنی برقرار نمایید

پیشنهاد میشود از سرویس های مشاوره حقوقی سایت بهره ببرید.

مرجع تجدیدنظر به تمام دلایل ابرازی شما رسیدگی می‌کند و اگر از جهات دیگری هم دادنامه بدوی مشکل داشته باشد نیز رسیدگی می کنند،
اعاده دادرسی حق شماست که در قانون پیش بینی شده و می توانید به دو روش اقدام نمایید
۱: دلیل جدیدی را تحت عنوان تقاضای اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده رای قطعی تقدیم کنید
۲: رای صادره را به جهتی خلاف قانون و بین شرع می دانید که با مراجعه به دادگستری مرکز استان اقدام می نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.